ServiceNow Spoke

SERVICENOW
The ServiceNow Spoke App on the Workplace creates a two-way integration with your ServiceNow Instance. Now you can manage your Workplace users, groups from ServiceNow.

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Bot nhóm
    Có thể đăng nội dung và thông báo lên thẳng nhóm

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ