Vòng đời của tài khoản

Tìm hiểu quy trình mời thành viên trong tổ chức xác nhận tài khoản.

Tổng quan

Sau khi cấp phép sử dụng tài khoản Workplace cho một thành viên trong cộng đồng, bạn cần phải mời họ xác nhận tài khoản để họ có thể bắt đầu sử dụng Workplace. Hướng dẫn này mô tả quy trình mời mọi người xác nhận tài khoản của mình.

Định nghĩa

  • Cấp phép: Để tạo tài khoản người dùng trong phiên bản Workplace.
    Bạn có thể đọc thêm thông tin trong phần Quản lý tài khoản.
  • Mời: Để cho phép người dùng được cấp phép xác nhận tài khoản của mình.
    Bạn có thể đọc thêm thông tin trong phần Giới thiệu về quy trình Mời.
  • Xác nhận: Quy trình trong đó người dùng được mời kích hoạt tài khoản Workplace của mình.
    Bạn có thể đọc thêm thông tin trong phần Giới thiệu về quy trình Xác nhận.

Mời so với Cấp phép

Bằng cách đặt trạng thái riêng cho thành viên được mời và chưa được mời, chúng tôi để quản trị viên Workplace cấp phép trước cho thành viên và sẽ mời họ khi sẵn sàng. Quản trị viên Workplace có thể thiết lập cộng đồng bằng cách tạo nhóm và thêm thành viên vào nhóm. Tiếp đến, quản trị viên có thể mời mọi người tham gia. Theo cách đó, người dùng đã là thành viên của nhóm phù hợp khi được mời sử dụng phiên bản Workplace.