Xác thực

Tìm hiểu về các tùy chọn cho phép người dùng truy cập Workplace.

Tổng quan

Phần này đề cập đến mọi vấn đề liên quan tới quá trình xác thực người dùng, đồng thời cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ về cách Workplace cho phép người dùng truy cập tài khoản của họ.

?
Tài khoản phải được cấp phép trước khi người dùng truy cập tài khoản lần đầu. Bạn có thể đọc thêm thông tin về bước đầu tiên này trong phần Quản lý tài khoản.

Workplace hỗ trợ 2 phương thức xác thực sau đây:

Tên người dùng và mật khẩu

Workplace hỗ trợ phương thức xác thực bằng tên người dùng và mật khẩu. Mật khẩu là do người dùng đặt khi xác minh danh tính trong lần truy cập đầu tiên và được Workplace lưu trữ cũng như quản lý.

Bạn có thể đọc thêm thông tin trong hướng dẫn Xác thực bằng tên người dùng và mật khẩu.

Đăng nhập một lần (SSO)

Nếu công ty bạn sử dụng nhà cung cấp danh tính cho các dịch vụ khác, có khả năng bạn có thể dùng nhà cung cấp đó cho phương thức Đăng nhập một lần (SSO) trong Workplace. SSO đem đến cho các công ty những biện pháp kiểm soát tốt nhất để quản lý quyền truy cập vào Workplace. Trong trường hợp này, thay vì mật khẩu, thông tin xác thực sẽ do giải pháp SSO cung cấp.

Bạn có thể đọc thêm thông tin trong hướng dẫn Xác thực bằng phương thức Đăng nhập một lần (SSO).