Quản lý tài khoản người dùng

Tài khoản Workplace cho tổ chức của bạn có thể được quản lý thủ công nhờ quản trị viên hệ thống hoặc quản lý tự động bằng cách sử dụng nhà cung cấp danh tính qua đám mây. Ngoài ra, Workplace cũng hỗ trợ quản lý tài khoản tự động thông qua Active Directory.