Microsoft SharePoint

META INC
SharePoint helps you share and manage content, knowledge, and applications to empower teamwork, quickly find information, and seamlessly collaborate across the organization.

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Bản xem trước đã xác thực
    Xem trước liên kết và tài liệu đã thêm vào bài viết một cách an toàn
  • Thư mục đã liên kết
    Liên kết thư mục với nhóm Workplace để đồng bộ các file

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ