Google Drive

GOOGLE, INC
Google Drive lets you store, access, and share your files in one secure place.
With the Google Drive integration for Workplace, you can easily share files and documents stored in your Drive with your team on Workplace.
You can also link a Drive folder to a Workplace Group to keep your team updated as your files and docs get updates. And when you add new people to your group, they'll automatically get access to your team's folders in Drive.

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Bản xem trước đã xác thực
    Xem trước liên kết và tài liệu đã thêm vào bài viết một cách an toàn
  • Thư mục đã liên kết
    Liên kết thư mục với nhóm Workplace để đồng bộ các file

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ