Culture Cloud

O.C. TANNER
    The Culture Cloud App lets you add a recognition social feed to a selected Workplace Group.

    TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

    • Chat bot
      Có thể gửi thông báo bằng tin nhắn chat và có thể trả lời câu hỏi