Cocentric Integrations

COCENTRIC
The Cocentric bots allow you to integrate with your own payroll, shift management, HR, file management or learning and development team. Enabling this integration will allow us to integrate with your tools.

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Chat bot
    Có thể gửi thông báo bằng tin nhắn chat và có thể trả lời câu hỏi
  • Bot nhóm
    Có thể đăng nội dung và thông báo lên thẳng nhóm

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ