Cấu hình CNTT

Đảm bảo mọi yếu tố liên quan đến CNTT phục vụ cho Workplace đều hoạt động suôn sẻ.

Nội dung

Tổng quan

Tổng quan

Workplace sẽ gửi email cho người dùng phiên bản của bạn, chẳng hạn như:

  • Lời mời thành viên trong tổ chức bạn xác nhận tài khoản của họ.
  • Thông báo khi thành viên trong tổ chức được nhắc đến trong một bài viết hoặc bình luận.

Thông báo qua email là nhân tố thúc đẩy sự tương tác trên Workplace. Điều tối quan trọng là cơ sở hạ tầng email của tổ chức bạn không chặn các email do Workplace gửi.

?
Nếu bạn không nhận được email từ Workplace, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng bạn không thay đổi các tùy chọn cài đặt thông báo qua email. Nếu vấn đề này vẫn tiếp diễn, bạn nên liên hệ với bộ phận CNTT. Họ có thể tiến hành kiểm tra các biện pháp kiểm soát nêu trong hướng dẫn này.

Hướng dẫn này cung cấp thông tin về máy chủ thư dùng để gửi email, qua đó bạn có thể đảm bảo những email này sẽ được gửi đi.

Đảm bảo khả năng gửi email

Miền email

Miền email

Mỗi email riêng lẻ do Workplace gửi sẽ đến từ miền fbworkmail.com.

Quản trị viên email phải thêm fbworkmail.com làm người gửi an toàn vào máy chủ email, nếu không, mọi người trong tổ chức sẽ không nhận được email xác nhận tài khoản và không thể tham gia phiên bản Workplace của bạn.

Máy chủ email

Máy chủ email

Quản trị viên email phải đưa địa chỉ IP của các máy chủ gửi email này vào danh sách hợp lệ để đảm bảo rằng tổ chức của bạn không từ chối email từ Workplace.

66.220.144.128/25​(66.220.144.128​-66.220.144.254​)​ 66.220.155.128​/25​(66.220.155.128​-66.220.155.254​)​ 69.171.232.128​/25​(69.171.232.128​-69.171.232.254​)​ 69.63.178.128​/25​(69.63.178.128​-69.63.178.254​)​
69.63.184.0​/25​(69.63.184.0​-69.63.184.126​)
Xác minh nguồn gốc email và công nghệ DomainKeys Identified Mail (DKIM)

Xác minh nguồn gốc email và công nghệ DomainKeys Identified Mail (DKIM)

Để chứng minh rằng email đến từ fbworkmail.com thực sự là của Facebook, Workplace sử dụng công nghệ tiêu chuẩn của ngành có tên là DomainKeys Identified Mail (DKIM).

Quản trị viên email phải cấu hình máy chủ thư của bạn để xác minh bản ghi DKIM của tất cả các email từ Workplace nhằm đảm bảo rằng bạn không chấp nhận các email giả mạo.

Kiểm tra bộ lọc spam của ứng dụng email

Kiểm tra bộ lọc spam của ứng dụng email

Ngay cả khi máy chủ thư của bạn chấp nhận email từ Workplace, thì các ứng dụng email như Microsoft Outlook vẫn có thể đánh dấu email là Spam hoặc Thư rác. Trong trường hợp này, người dùng sẽ phải kiểm tra thư mục Spam hoặc Thư rác của họ để tìm email. Nếu có thể, quản trị viên email nên tập trung đẩy một quy tắc cho tất cả các ứng dụng email thêm fbworkmail.com làm người gửi an toàn.

Làm việc với quản trị viên email để thêm miền fbworkmail.com vào danh sách Người gửi an toàn trong ứng dụng email của tổ chức bạn cho mọi nhân viên.

Cấu hình Microsoft Outlook

Cấu hình Microsoft Outlook Clutter và Hộp thư đến ưu tiên

Để ngăn trường hợp email từ Workplace bị mất trong Microsoft Outlook Clutter, hãy sử dụng PowerShell Exchange Online Commandlet để tạo 2 quy tắc truyền tải sau:

> New-TransportRule -Name "Workplace Emails Bypass Focused Inbox" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true" -Comments "Workplace email will go into the Inbox or Focused Inbox and not the Clutter or Other folder in Exchange Online"

> New-TransportRule -Name "Workplace Emails Bypass Clutter" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassClutter" -SetHeaderValue "true" -Comments "Workplace mail will go into the Inbox or Focused Inbox and not the Other view in Exchange Online"
Cấu hình Microsoft Exchange

Cấu hình Microsoft Exchange

Với Microsoft Exchange, bạn có thể đưa miền email Workplace vào danh sách hợp lệ bằng cách sử dụng cmdlet Set-MailboxJunkEmailConfiguration.