Quản lý tài khoản

Tìm hiểu cách tạo, cập nhật và vô hiệu hóa tài khoản người dùng trên Workplace.

Nội dung

Tổng quan

Tổng quan

Cách cơ bản nhất để quản lý tài khoản trong Workplace là tạo thủ công tài khoản trong Bảng điều khiển quản trị của phiên bản Workplace mà bạn có. Bạn có thể quản lý từng tài khoản hoặc sử dụng bảng tính để kích hoạt các thao tác hàng loạt.

Quản lý từng tài khoản

Tạo tài khoản

Tạo tài khoản

Bạn có thể tạo tài khoản mới bằng cách đăng nhập với tư cách Quản trị viên có quyền thêm và gỡ tài khoản. Sau khi đăng nhập, bạn có thể hoàn tất các bước sau để tạo tài khoản:

1
Đi tới Bảng điều khiển quản trị rồi chuyển đến phần Mọi người.

2
Nhấp vào nút + Thêm người.

3
Chọn tùy chọn Thêm cá nhân.

Sau khi chọn, bạn có thể điền mọi thông tin phù hợp của người dùng rồi nhấp vào nút Thêm để xác nhận các giá trị này.

?
Phương thức xác thực sẽ xác định liệu tài khoản này cần đăng nhập bằng tính năng Đăng nhập một lần (SSO) hay bằng mật khẩu đã được cấu hình trong quá trình kích hoạt.
Cập nhật tài khoản

Cập nhật tài khoản

Bạn có thể cập nhật tài khoản hiện có bằng cách đăng nhập với tư cách Quản trị viên có quyền thêm và gỡ tài khoản. Sau khi đăng nhập, bạn có thể hoàn tất các bước sau để cập nhật một tài khoản:

1
Đi tới Bảng điều khiển quản trị rồi chuyển đến phần Mọi người.

2
Tìm kiếm người dùng bạn muốn cập nhật.

3
Nhấp vào nút ... rồi chọn Chỉnh sửa chi tiết của nhân viên.

Sau khi thay đổi các giá trị của thuộc tính người dùng, bạn có thể nhấp vào nút Lưu thay đổi để xác nhận thay đổi.

?
Bạn có thể sửa đổi địa chỉ email của người dùng nhưng cần thông báo cho họ về sự thay đổi này vì địa chỉ đó sẽ trở thành tên người dùng mới để họ đăng nhập Workplace.
Vô hiệu hóa tài khoản

Vô hiệu hóa tài khoản

Bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản hiện có bằng cách đăng nhập với tư cách Quản trị viên có quyền thêm và gỡ tài khoản. Sau khi đăng nhập, bạn có thể hoàn tất các bước sau để vô hiệu hóa một tài khoản:

1
Đi tới Bảng điều khiển quản trị rồi chuyển đến phần Mọi người.

2
Tìm kiếm người dùng bạn muốn vô hiệu hóa.

3
Nhấp vào nút ... rồi chọn Vô hiệu hóa tài khoản.
?
Khi bạn vô hiệu hóa một tài khoản, người dùng sẽ bị ngắt kết nối ngay khỏi Workplace và tất cả người dùng đang hoạt động đều sẽ thấy trang cá nhân của người dùng đó hiển thị là bị vô hiệu hóa trên giao diện người dùng.
Xóa tài khoản

Xóa tài khoản

Bạn có thể xóa tài khoản hiện có bằng cách đăng nhập với tư cách Quản trị viên có quyền thêm và gỡ tài khoản. Sau khi đăng nhập, bạn có thể hoàn tất các bước sau để vô hiệu hóa một tài khoản:

1
Đi tới Bảng điều khiển quản trị rồi chuyển đến phần Mọi người.

2
Tìm kiếm người dùng bạn muốn xóa.

3
Nhấp vào nút ... rồi chọn Xóa tài khoản.
?
Bạn chỉ có thể xóa tài khoản chưa được xác nhận. Nếu thực sự muốn xóa một tài khoản đã xác nhận, bạn cần phải liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Workplace để yêu cầu xóa tài khoản đó.