Hướng dẫn dành cho quản trị viên hệ thống

Tìm hiểu các bí quyết và cách tốt nhất để quản lý Workplace của bạn.

Quản lý nhóm & nội dung

Nhóm:

Là quản trị viên hệ thống, bạn có thể xem tất cả các nhóm của tổ chức (kể cả nhóm bí mật) trên trang Nhóm trong Bảng điều khiển quản trị. Bạn cũng là Quản trị viên của mọi nhóm thuộc tổ chức. Trên trang nhóm, đi đến Tùy chọn quản trị. Tại đây, bạn có thể thay đổi phần cài đặt cho nhóm, kiểm duyệt yêu cầu tham gia và nội dung, cũng như thu thập thông tin chi tiết về nhóm.


Tùy chọn quản trị

Truy cập phần Cài đặt nhóm để phê duyệt trước mọi người vào nhóm của bạn dựa trên các nhóm khác mà họ đã tham gia. Ngoài ra, bạn có thể thêm người quản lý đội ngũ để kết nạp toàn bộ các đội ngũ vào nhóm của mình.


Phê duyệt trước thành viên

Nhóm nhân viên:

Thông qua Nhóm nhân viên, bạn chỉ định người dùng vào các nhóm dựa trên tiêu chí như trạng thái tài khoản, bộ phận, chức danh và vị trí. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Nhóm nhân viên để phân tích hành vi của người dùng dựa trên phòng ban, đội ngũ, vị trí, v.v.


Nội dung bị báo cáo

Quản lý nội dung:

Truy cập trang Nội dung bị báo cáo trên Bảng điều khiển quản trị để xử lý các bài viết bị báo cáo là không phù hợp. Bạn sẽ nhìn thấy người báo cáo bài viết và lý do trước khi quyết định phê duyệt hay gỡ bài viết đó.


Các trường thông tin trên trang cá nhân

Ngoài ra, bạn có thể quảng cáo bài viết của một số người để những bài viết đó hiển thị ở đầu Bảng tin dành cho tất cả nhân viên. Đây là cách hay để đảm bảo thông báo của ban lãnh đạo cấp cao nhất và các bài viết có thông tin quan trọng về công ty đến được với từng thành viên của tổ chức.


Quảng cáo bài viết trên Bảng tin

Nguồn lực


Nguồn lực kỹ thuật

Hãy tìm mọi thông tin bạn cần để triển khai thành công CNTT cho Workplace.