Mở rộng

Cách tốt nhất để khuyến khích toàn bộ tổ chức của bạn giao tiếp, cộng tác và tận dụng tối đa Workplace

Đo lường sự thành công của Workplace

Đo lường mức độ thành công của Workplace là một quá trình liên tục. Mục tiêu đầu tiên của bạn là thuyết phục toàn bộ tổ chức sử dụng Workplace. Giá trị của Workpace chỉ nằm ở cộng đồng mà bạn tạo ra trên đó và nếu không có người thì sẽ không có cộng đồng. Những cách tốt nhất để đo lường này sẽ mang lại cho bạn cái nhìn thấu đáo hơn về cách tổ chức của bạn sẽ kết nối và tương tác.

Theo dõi sự thành công

Kết nối và giao tiếp

Để đo lường mức độ kết nối và mức độ giao tiếp của tổ chức, bạn nên theo dõi các số liệu sau trên Bảng điều khiển quản trị.

  • Số người (Số tài khoản đã xác nhận/Số thành viên được triển khai) - Số người đã xác nhận tài khoản của họ trong số những người được mời. Đây là số liệu ứng dụng chính của Workplace và bạn nên đặt mục tiêu là từ 80% số thành viên được mời tham gia Workplace trở lên.

  • Số người hoạt động hàng tuần/Số tài khoản đã xác nhận - Số người hoạt động mỗi tháng trong số những người đã xác nhận tài khoản. Số liệu này cho thấy mức độ hoạt động của cộng đồng và bạn nên đặt mục tiêu là từ 60% số thành viên trên Workplace trở lên sẽ sử dụng nền tảng này mỗi tuần.
  • Mức độ sử dụng ứng dụng di động Workplace - Số liệu này đo lường số người dùng ứng dụng di động Workplace trong tổng số thành viên bạn đã mời tham gia Workplace. Bạn nên đặt mục tiêu là từ 75% tổng số thành viên trong cộng đồng trở lên sẽ dùng Ứng dụng di động Workplace

Cộng tác

Bạn nên theo dõi các KPI sau để đo lường mức độ cộng tác của tổ chức mình trên Workplace:

  • Số nhóm hoạt động hàng tuần/Tổng số người trên Workplace - Việc đo lường số nhóm hoạt động mỗi tuần trong tổng số người đã xác nhận tài khoản Workplace sẽ giúp bạn hiểu rõ mức độ cộng tác mà Workplace đang mang lại. Nếu số liệu này cho thấy tỷ lệ từ 50% trở lên, thì mức độ cộng tác đang rất mạnh mẽ.
  • Mức độ sử dụng ứng dụng di động Trò chuyện trên Workplace - Số liệu này đo lường số người dùng Ứng dụng di động Trò chuyện trên Workplace trong tổng số thành viên bạn đã mời tham gia Workplace. Bạn nên đặt mục tiêu là từ 75% tổng số thành viên trong cộng đồng trở lên sẽ dùng Ứng dụng di động Trò chuyện trên Workplace

Tự động hóa

Bạn nên theo dõi các KPI sau để đo lường mức độ tự động hóa của tổ chức mình trên Workplace:

  • Số tích hợp đã kích hoạt - Việc xác định số tích hợp đã kích hoạt giúp bạn hiểu rõ số quy trình công việc đang được tự động hóa hoặc đơn giản hóa bằng Workplace. Khi sử dụng một tích hợp, thì sẽ có ít nhất một quy trình công việc được đơn giản hóa.

Tài nguyên


Các tài nguyên giúp mở rộng phạm vi sử dụng Workplace.