Trung tâm nguồn lực trong Thư viện kiến thức

Công cụ và tài liệu học tập mang tính tương tác nhằm hỗ trợ bạn phát triển và gìn giữ kiến thức của tổ chức trong Workplace.

Thư viện kiến thức là gì?

Với Thư viện kiến thức của Workplace, bạn có thể tạo một trang chủ chính cho các nguồn lực thiết yếu của tổ chức mình, chẳng hạn như:

  • Lợi ích, chi phí, chính sách đi lại
  • Sổ tay nhân viên và tài liệu định hướng nhân viên mới
  • Nhiệm vụ và giá trị của công ty, nguyên tắc thương hiệu, mục tiêu hàng quý và hàng năm
  • Nguồn lực dành cho đội ngũ và phòng ban
HọC HỏI
Tìm hiểu thông tin cơ bản

Tìm hiểu cách tạo tài liệu và lưu trữ nguồn lực của bạn trong Thư viện kiến thức.

LậP Kế HOạCH
Thiết kế theo nhu cầu

Khám phá cách người khác sử dụng Thư viện kiến thức và xây dựng kế hoạch được điều chỉnh theo nhu cầu của bạn.

TRIểN KHAI
Xây dựng và phát triển

Đào tạo đội ngũ, xây dựng chiến lược ra mắt và tiếp cận mọi người ở nơi họ hiện diện.

Đăng ký nhận thông tin mới

Hãy cập nhật các nguồn lực học tập, thông tin mới về sản phẩm, thông báo sự kiện và hơn thế nữa trên Workplace.