Chức năng của API Thư viện kiến thức

Tìm hiểu cách API Thư viện kiến thức có thể hỗ trợ bạn đồng bộ và chuyển nguồn lực giữa các công cụ.


API Thư viện kiến thức trên Workplace chủ yếu hỗ trợ bạn xử lý quá trình chuyển và đồng bộ nội dung giữa nhiều công cụ kiến thức. Nếu bạn vẫn chưa biết rõ mình muốn Thư viện kiến thức trong Workplace có mối quan hệ gì với các công cụ hiện có - như mạng nội bộ, Sharepoint hoặc wiki, hãy dành thời gian đọc phần hướng dẫn 5 cách tuyệt vời để sử dụng Thư viện kiến thức này. Còn nếu bạn chưa quen với API Workplace nói chung, hãy xem tài liệu dành cho nhà phát triển của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Chức năng của các API này

Chức năng của các API này

Bạn có thể sử dụng API Thư viện kiến thức theo nhiều cách khác nhau, nhưng các tính năng quan trọng nhất là:
 • Chuyển nội dung vào Thư viện kiến thức từ hệ thống khác
 • Đồng bộ nội dung giữa Thư viện kiến thức và hệ thống khác
 • Chia sẻ dữ liệu phân tích trên Thư viện kiến thức với công cụ khác
 • Quét nội dung phản cảm
Chuyển nội dung từ hệ thống khác vào Thư viện kiến thức

Chuyển nội dung từ hệ thống khác vào Thư viện kiến thức

API này dành cho tiện ích tích hợp với mục đích chuyển nội dung từ hệ thống khác vào Thư viện kiến thức. Thông thường, các tổ chức muốn thay hệ thống cũ như mạng nội bộ, wiki hoặc kho lưu trữ khác bằng Thư viện kiến thức sẽ sử dụng API này. Họ cũng có thể dùng API này để chuyển một số nội dung một cách có chiến lược từ công cụ khác vào Thư viện kiến thức vì Thư viện kiến thức dễ truy cập hơn. Ngoài ra, các tổ chức đôi khi sử dụng API này để lưu trữ nội dung trên Thư viện kiến thức của họ trong phạm vi chính sách lưu giữ dữ liệu hiện tại.
Đồng bộ nội dung giữa Thư viện kiến thức và hệ thống khác

Đồng bộ nội dung giữa Thư viện kiến thức và hệ thống khác

Mặc dù các API đó có thể dùng để chuyển nội dung một lần, nhưng cũng có thể dùng để đồng bộ nội dung thường xuyên giữa Thư viện kiến thức và hệ thống khác như mạng nội bộ, wiki hoặc kho lưu trữ khác. Nhờ đó, bạn có thể lấy nội dung từ mạng nội bộ không thân thiện với di động, rồi dần đưa vào Thư viện kiến thức. Tương tự như vậy, bạn có thể tạo bản tin nhân viên hàng tháng trong Thư viện kiến thức và cung cấp các bản tin đó ở những nơi khác trong tổ chức của mình. Bằng cách này, bạn tránh được việc chỉnh sửa cùng một nội dung ở hai nơi khác nhau mỗi khi cần phải thay đổi.
Chia sẻ dữ liệu phân tích trên Thư viện kiến thức với công cụ khác

Chia sẻ dữ liệu phân tích trên Thư viện kiến thức với công cụ khác

Nếu có công cụ tập trung dùng để phân tích hiệu quả nội dung kiến thức của bạn trên nhiều hệ thống, bạn có thể tận dụng các API Thư viện kiến thức để nhận thông tin sau:
 • Danh sách nhân viên đã xem hạng mục hoặc hạng mục phụ
 • Danh sách nhân viên đã bày tỏ cảm xúc với hạng mục hoặc hạng mục phụ cụ thể
 • Các bình luận có trên hạng mục hoặc hạng mục phụ
Mỗi hạng mục hay hạng mục phụ này cũng hỗ trợ trường thông tin tóm tắt về tổng số, để bạn có thể lọc dữ liệu theo khung thời gian bằng trường thông tin từđến.
Bảo đảm tuân thủ chính sách nội dung

Bảo đảm tuân thủ chính sách nội dung

Mặc dù việc này thường được thực hiện bằng Webhooks, các tổ chức có thể sử dụng API để đảm bảo rằng nội dung từ Thư viện kiến thức (hoặc nội dung được chuyển vào từ công cụ khác) tuân thủ các chính sách nội dung hiện có. Với quyền phù hợp, tiện ích tích hợp của bạn có thể đọc trường nội dung của hạng mục, rồi tìm các từ hoặc loại nội dung cụ thể (như số an sinh xã hội). Tiện ích cũng có thể sử dụng cạnh /comment để quét qua các bình luận có trên trang hạng mục hoặc hạng mục phụ.
Thông tin cơ bản về API Thư viện kiến thức

Thông tin cơ bản về API Thư viện kiến thức

API Thư viện kiến thức thuộc đối tượng /community/category của API Đồ thị dành cho Workplace. Bạn sẽ sử dụng cạnh knowledge_library_categories của đối tượng Community để tạo Liên kết nhanh hoặc hạng mục mới và sử dụng đối tượng Category cho tất cả các thao tác khác.
Có 2 nhóm quyền API Thư viện kiến thức chi phối tiện ích tích hợp của bạn là: Đọc nội dung trong Thư viện kiến thức và Quản lý nội dung trong Thư viện kiến thức.
Với quyền Đọc, tiện ích tích hợp có thể làm một số việc, bao gồm:
 • Nhận danh sách các hạng mục hiện tại trong Thư viện kiến thức
 • Nhận nội dung từ một hạng mục (hoặc hạng mục phụ) cụ thể
 • Nhận thông tin bổ sung về một hạng mục hoặc hạng mục phụ cụ thể, chẳng hạn như đối tượng, người xem, người bình luận và tác giả.
 • Nhận danh sách Liên kết nhanh đến trang chủ Thư viện kiến thức
Còn với quyềnQuản lý, tiện ích tích hợp của bạn có thể:
 • Tạo, cập nhật hoặc xóa hạng mục/hạng mục phụ
 • Thiết lập đối tượng, tiêu đề và biểu tượng của hạng mục
 • Tải ảnh, video hoặc file lên hạng mục/hạng mục phụ
 • Tạo, cập nhật hoặc xóa Liên kết nhanh
Bạn sẽ dùng tính năng ĐĂNG để tạo nội dung và chỉnh sửa/cập nhật bất kỳ phần nào của Thư viện kiến thức, đồng thời sử dụng tính năng XÓA để xóa hạng mục, hạng mục phụ hoặc Liên kết nhanh.

Bước tiếp theo

Nếu bạn chưa biết chắc sẽ sử dụng Thư viện kiến thức vào mục đích gì hoặc nếu những chức năng của API nêu trên phù hợp với bạn, hãy đọc hướng dẫn 5 cách tuyệt vời để sử dụng Thư viện kiến thức.
Tương tự, nếu bạn chưa quen thuộc với API Workplace nói chung, hãy dành thời gian xem xét tài liệu dành cho nhà phát triển của chúng tôi.
Còn nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Thư viện kiến thức nói chung, đừng quên khám phá Trung tâm nguồn lực về Thư viện kiến thức của chúng tôi.