THỎA THUẬN VỀ VIỆC LẬP HÓA ĐƠN

BẰNG VIỆC NHẤP VÀO BẠN CHẤP NHẬN THỎA THUẬN NÀY VỀ VIỆC LẬP HÓA ĐƠN, BẠN TUYÊN BỐ VÀ ĐẢM BẢO RẰNG MÌNH SẼ THAY MẶT CHO CÔNG TY HOẶC PHÁP NHÂN KHÁC THAM GIA THỎA THUẬN, ĐỒNG THỜI CÓ ĐẦY ĐỦ QUYỀN HẠN ĐỂ RÀNG BUỘC THỰC THỂ ĐÓ VỚI THỎA THUẬN. CÁC TỪ "BẠN", "CỦA BẠN" HOẶC "KHÁCH HÀNG" ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TIẾP SAU ĐÂY DÙNG ĐỂ CHỈ THỰC THỂ ĐÓ.
Nếu bạn có địa điểm kinh doanh chính tại Hoa Kỳ hoặc Canada thì Thỏa thuận này về việc lập hóa đơn là thỏa thuận giữa bạn và Meta Platforms, Inc. Nếu không, Thỏa thuận này về việc lập hóa đơn là thỏa thuận giữa bạn và Meta Platforms Ireland Ltd. Các từ "Meta", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" dùng để chỉ Meta Platforms, Inc. hoặc Meta Platforms Ireland Ltd, tùy theo ngữ cảnh.
Thỏa thuận này về việc lập hóa đơn liên quan đến thỏa thuận hiện có của bạn với Meta về việc sử dụng dịch vụ Workplace from Meta ("Thỏa thuận"). Thuật ngữ viết hoa trong Thỏa thuận này về việc lập hóa đơn mang ý nghĩa như trong Thỏa thuận, trừ khi có quy định khác.
Sau đây, các điều khoản của Thỏa thuận này về việc lập hóa đơn sẽ được dẫn chiếu vào Thỏa thuận của bạn. Nếu những điều khoản đó xung đột với bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận hiện tại của bạn trước khi Thỏa thuận này về việc lập hóa đơn có hiệu lực, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu bạn chưa có thỏa thuận sử dụng Workplace, Điều khoản trực tuyến của Workplace sau đây sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng Workplace và có hiệu lực kể từ khi bạn bắt đầu sử dụng.
1. Phí. Mọi điều khoản về phí, thời hạn thanh toán và thuế liên quan đến việc bạn sử dụng Workplace sẽ được nêu trong Điều khoản trực tuyến của Workplace, trừ khi có thỏa thuận khác.
2. Điều khoản bổ sung về việc thanh toán bằng thẻ tín dụng.
a. Quyền hạn. Khi cung cấp công cụ thanh toán cho chúng tôi, bạn xác nhận rằng mình được phép sử dụng công cụ thanh toán đó. Khi thanh toán giao dịch, bạn ủy quyền cho chúng tôi (và bên xử lý khoản thanh toán do chúng tôi chỉ định) tính toàn bộ phí vào công cụ thanh toán mà bạn chỉ định cho giao dịch. Bạn cũng ủy quyền cho chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin giao dịch. Nếu có địa điểm kinh doanh chính tại Hoa Kỳ hoặc Canada thì bạn sẽ ủy quyền cho Facebook Payments Inc. – một công ty tại Florida – lưu trữ công cụ thanh toán của mình. Để xem Chính sách quyền riêng tư của Facebook Payments Inc., vui lòng truy cập vào https://www.facebook.com/payments_terms/privacy. Nếu có địa điểm kinh doanh chính tại một quốc gia không phải Hoa Kỳ hoặc Canada thì bạn sẽ ủy quyền cho Facebook Payments International Ltd. – một công ty trách nhiệm hữu hạn tại Cộng hòa Ireland – lưu trữ công cụ thanh toán của mình.
b. Ủy quyền. Nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, có thể chúng tôi sẽ yêu cầu nhà phát hành thẻ phê duyệt trước cho mình một khoản tiền có thể bằng với toàn bộ mức giá của sản phẩm/dịch vụ bạn mua. Chúng tôi sẽ tính phí vào thẻ của bạn khi bạn bắt đầu thanh toán hoặc ngay sau đó. Nếu bạn hủy giao dịch trước khi hoàn tất, có thể việc phê duyệt trước này sẽ khiến khoản tiền đó không được hoàn trả ngay cho bạn.
c. Không thanh toán được. Nếu giao dịch thanh toán của bạn làm phát sinh khoản thấu chi hoặc phí khác từ ngân hàng thì bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán phí đó.
d. Quyền hủy của chúng tôi. Chúng tôi có thể sẽ hủy bất kỳ giao dịch nào nếu cho rằng giao dịch đó vi phạm Thỏa thuận này hoặc nếu cho rằng làm vậy có thể sẽ tránh được tổn thất tài chính.
e. Giới hạn thanh toán. Để tránh tổn thất tài chính cho bạn hoặc chúng tôi, có thể chúng tôi sẽ hoãn thanh toán trong một khoảng thời gian, giới hạn công cụ thanh toán cho một giao dịch, giới hạn khả năng mua hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn.
f. Chia sẻ thông tin. Để tránh tổn thất tài chính cho bạn hoặc cho chúng tôi, có thể chúng tôi sẽ liên hệ với nhà phát hành công cụ thanh toán, cơ quan hành pháp hoặc bên thứ ba chịu ảnh hưởng (kể cả những người dùng khác) và chia sẻ chi tiết của bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến bạn, nếu chúng tôi cho rằng làm vậy có thể sẽ tránh được tổn thất tài chính hoặc việc vi phạm pháp luật.
g. Bảo mật. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật cho tài khoản Workplace của mình và hiểu rằng bạn sẽ bị tính phí cho bất kỳ đơn đặt hàng nào tạo trên hoặc qua tài khoản đó.
h. Hủy hoạt động thanh toán. Hoạt động thanh toán định kỳ sẽ bị hủy khi Thỏa thuận này chấm dứt, với điều kiện là bạn đã thanh toán hết số tiền nợ.
i. Khoản nợ trễ hạn. Nếu phương thức thanh toán của bạn bị lỗi hoặc bạn có khoản nợ quá hạn, có thể chúng tôi sẽ thực hiện các bước để thu số tiền quá hạn bằng cơ chế thu khác. Bạn đồng ý thanh toán mọi chi phí liên quan đến việc thu tiền này, bao gồm cả mức phí thỏa đáng cho luật sư.