Điều khoản dịch vụ của Workplace


BẠN TUYÊN BỐ VÀ ĐẢM BẢO RẰNG BẠN THAM GIA ĐIỀU KHOẢN TRỰC TUYẾN CỦA WORKPLACE NÀY ("THỎA THUẬN") THAY MẶT CHO CÔNG TY HOẶC PHÁP NHÂN KHÁC, ĐỒNG THỜI CÓ ĐẦY ĐỦ QUYỀN HẠN ĐỂ RÀNG BUỘC THỰC THỂ ĐÓ VỚI THỎA THUẬN NÀY. CÁC TỪ "BẠN", "CỦA BẠN" HOẶC "KHÁCH HÀNG" ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TIẾP SAU ĐÂY DÙNG ĐỂ CHỈ THỰC THỂ ĐÓ.
Nếu bạn có địa điểm kinh doanh chính tại Hoa Kỳ hoặc Canada thì Thỏa thuận này là thỏa thuận giữa bạn và Meta Platforms, Inc. Nếu không, Thỏa thuận này là thỏa thuận giữa bạn và Meta Platforms Ireland Ltd. Các từ "Meta", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" dùng để chỉ Meta Platforms, Inc. hoặc Meta Platforms Ireland Ltd, tùy theo ngữ cảnh.
Các điều khoản sau đây sẽ áp dụng khi bạn dùng Workplace. Bạn xác nhận rằng các tính năng và chức năng của Workplace có thể khác nhau, cũng như có thể thay đổi theo thời gian.
Một số thuật ngữ viết hoa được định nghĩa trong Mục 12 (Định nghĩa), còn các thuật ngữ khác được định nghĩa theo ngữ cảnh trong Thỏa thuận này.
 1. Quá trình sử dụng Workplace
  1. Quyền sử dụng của bạn. Trong Thời hạn thỏa thuận, bạn có quyền truy cập và sử dụng Workplace theo Thỏa thuận này. Đây là quyền không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép thứ cấp và không độc quyền. Chỉ những Người dùng (bao gồm cả những người dùng thuộc Công ty liên kết của bạn, nếu có) mà bạn kích hoạt tài khoản mới được sử dụng Workplace. Đồng thời, bạn chịu trách nhiệm về tất cả Người dùng, việc họ tuân thủ Thỏa thuận này, cũng như quyền truy cập và sử dụng Workplace của họ. Cụ thể, Workplace được cung cấp cho bạn dưới dạng dịch vụ, chứ không phải cho từng Người dùng riêng lẻ.
  2. Tài khoản. Thông tin đăng ký và thông tin tài khoản quản trị của bạn phải chính xác, đầy đủ và cập nhật. Tài khoản Người dùng dành cho Người dùng cá nhân và không được chia sẻ hay chuyển nhượng. Bạn phải giữ bí mật tất cả thông tin đăng nhập và đồng ý thông báo ngay cho Meta nếu phát hiện thấy hành vi sử dụng trái phép tài khoản hoặc thông tin đăng nhập của mình.
  3. Các hạn chế. Bạn sẽ không (và không cho phép bất kỳ ai khác): (a) sử dụng Workplace thay mặt cho bên thứ ba hoặc thuê, cho thuê, cấp quyền truy cập hay cấp phép thứ cấp Workplace cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ Người dùng như được cho phép trong Thỏa thuận này; (b) thiết kế đối chiếu, dịch ngược, tách rời hay tìm cách có được mã nguồn của Workplace, trừ trường hợp được luật hiện hành cho phép một cách rõ ràng (và chỉ sau khi đã thông báo trước cho Meta); (c) sao chép, sửa đổi hoặc tạo sản phẩm phái sinh của Workplace; (d) gỡ, sửa đổi hoặc làm mờ thông tin về quyền sở hữu hay thông báo khác có trong Workplace hoặc (e) phát tán công khai thông tin kỹ thuật liên quan đến hiệu quả hoạt động của Workplace.
  4. Thiết lập. Trong quá trình thiết lập phiên bản Workplace, bạn sẽ chỉ định một hoặc nhiều Người dùng làm quản trị viên hệ thống của cộng đồng Workplace. Đây là người chịu trách nhiệm quản lý phiên bản Workplace của bạn. Bạn phải đảm bảo luôn có ít nhất một quản trị viên hệ thống hoạt động cho phiên bản Workplace của mình.
  5. API Workplace. Trong Thời hạn thỏa thuận, Meta có thể cung cấp cho bạn một hoặc nhiều API Workplace, để bạn phát triển và sử dụng các dịch vụ, ứng dụng bổ trợ cho việc dùng Workplace của mình. Mọi hoạt động sử dụng (các) API Workplace của bạn hoặc của Người dùng hay bên thứ ba bất kỳ thay mặt bạn sẽ chịu sự điều chỉnh của các quy định áp dụng trong Điều khoản về nền tảng Workplace, hiện có tại workplace.com/legal/WorkplacePlatformPolicy. Đôi khi, Meta có thể sửa đổi các quy định này.
  6. Hỗ trợ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn về Workplace qua tab hỗ trợ trực tiếp trong bảng điều khiển quản trị của Workplace ("Kênh hỗ trợ trực tiếp"). Bạn có thể gửi yêu cầu hỗ trợ để được giải đáp thắc mắc hoặc để báo cáo vấn đề về Workplace bằng cách tạo một phiếu yêu cầu thông qua Kênh hỗ trợ trực tiếp ("Phiếu yêu cầu hỗ trợ"). Chúng tôi sẽ đưa ra phản hồi ban đầu cho từng Phiếu yêu cầu hỗ trợ trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm bạn nhận được email xác nhận rằng Phiếu yêu cầu hỗ trợ của bạn đã được tạo hợp lệ thông qua Kênh hỗ trợ trực tiếp.
 2. Dữ liệu và nghĩa vụ của bạn
  1. Dữ liệu của bạn. Theo Thỏa thuận này:
   1. bạn giữ lại tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ) đối với Dữ liệu của mình;
   2. trong Thời hạn thỏa thuận, bạn cấp cho Meta quyền sử dụng Dữ liệu của bạn để phục vụ cho mục đích duy nhất là cung cấp Workplace (và dịch vụ hỗ trợ liên quan) cho bạn theo Thỏa thuận này. Đây là quyền có hiệu lực trên toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, cũng như được thanh toán đầy đủ; và
   3. bạn xác nhận rằng Meta là bên xử lý dữ liệu còn bạn là bên kiểm soát dữ liệu đối với Dữ liệu của bạn. Đồng thời, bằng việc tham gia Thỏa thuận này, bạn chỉ dẫn Meta thay mặt bạn xử lý Dữ liệu của bạn, chỉ cho các mục đích được nêu rõ trong Thỏa thuận này và theo Thỏa thuận này (bao gồm cả Phụ lục về việc xử lý dữ liệu).
  2. Nghĩa vụ của bạn. Bạn đồng ý (a) rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về độ chính xác và nội dung Dữ liệu của bạn; (b) có tất cả các quyền và sự chấp thuận cần thiết của Người dùng và bất kỳ bên thứ ba hiện hành nào theo yêu cầu của Luật để cho phép thu thập và sử dụng Dữ liệu của bạn như nêu trong Thỏa thuận này; và (c) rằng việc bạn sử dụng Workplace, bao gồm Dữ liệu của bạn và việc sử dụng Dữ liệu đó dưới đây, sẽ không vi phạm bất kỳ Luật hoặc quyền của bên thứ ba nào, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền nhân thân. Nếu bất kỳ Dữ liệu nào của bạn được gửi hoặc sử dụng theo cách vi phạm Mục 2 này, bạn đồng ý gỡ ngay Dữ liệu đó khỏi Workplace. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi quyết định chia sẻ Dữ liệu của bạn với Người dùng hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào. Đồng thời, Meta không chịu trách nhiệm về việc những người khác sử dụng, truy cập, thay đổi, phân phối hoặc xóa Dữ liệu của bạn nếu bạn hoặc Người dùng của bạn cung cấp Dữ liệu này cho họ.
  3. Dữ liệu bị cấm. Bạn đồng ý không gửi cho Workplace bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào thuộc diện bảo vệ và/hoặc hạn chế phân phối theo luật và/hoặc quy định hiện hành ("Thông tin bị cấm"). Liên quan đến thông tin y tế, bạn xác nhận rằng Meta không phải là Cộng sự kinh doanh hay nhà thầu phụ (như định nghĩa trong Đạo luật về trách nhiệm giải trình và bảo vệ thông tin bảo hiểm y tế ("HIPAA")), đồng thời Workplace không phải tuân thủ HIPAA. Theo Thỏa thuận này, Meta sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Thông tin bị cấm, bất kể mọi nội dung trái ngược ở đây.
  4. Bồi thường. Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ cho Meta (và các Công ty liên kết, cũng như giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý và đại diện tương ứng) không bị phương hại trước mọi khiếu nại (của bên thứ ba và/hoặc Người dùng), phí tổn, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm hoặc bị cho là vi phạm Mục 2 này hay liên quan đến Dữ liệu của bạn, Chính sách của bạn hoặc việc sử dụng Workplace theo cách vi phạm Thỏa thuận này. Meta có thể tự chịu chi phí bào chữa và đứng ra giải quyết mọi khiếu nại nêu trên dựa vào luật sư riêng của mình. Bạn không được giải quyết bất kỳ khiếu nại nào khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Meta nếu trong quá trình giải quyết, Meta phải thực hiện hoặc dừng hành động hay thừa nhận trách nhiệm pháp lý.
  5. Sao lưu và xóa dữ liệu. Meta không cung cấp dịch vụ lưu trữ và bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tạo các bản sao lưu cho Dữ liệu của mình. Bạn có thể xóa Dữ liệu của mình, bao gồm nội dung do Người dùng đăng, bất cứ lúc nào trong thời hạn thỏa thuận thông qua chức năng quản trị hệ thống của Workplace.
  6. Dữ liệu tổng hợp. Theo Thỏa thuận này, chúng tôi cũng có thể tạo dữ liệu thống kê và phân tích tổng hợp về việc bạn sử dụng Workplace (“Dữ liệu tổng hợp”). Tuy nhiên, Dữ liệu tổng hợp đó sẽ không bao gồm Dữ liệu của bạn hoặc bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.
 3. Bảo mật dữ liệu
  1. Bảo mật Dữ liệu của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật cũng như các biện pháp kỹ thuật và mang tính tổ chức được thiết kế để bảo vệ Dữ liệu của bạn có trong tài sản của chúng tôi trước hành vi truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc hủy hoại trái phép, như được mô tả kỹ hơn trong Phụ lục về việc bảo mật dữ liệu.
  2. Tiết lộ theo yêu cầu pháp lý và yêu cầu của bên thứ ba. Nhìn chung, bạn chịu trách nhiệm phản hồi các yêu cầu của bên thứ ba liên quan đến Dữ liệu của bạn, chẳng hạn như yêu cầu của cơ quan quản lý, Người dùng hoặc cơ quan hành pháp ("Yêu cầu của bên thứ ba"). Tuy nhiên, bạn hiểu rằng để phản hồi Yêu cầu của bên thứ ba, Meta có thể tiết lộ Dữ liệu của bạn nhằm tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Trong những trường hợp như vậy, ở phạm vi được phép theo luật và các điều khoản trong Yêu cầu của bên thứ ba, chúng tôi sẽ nỗ lực ở mức hợp lý để (a) thông báo cho bạn về việc chúng tôi đã nhận được Yêu cầu của bên thứ ba, đồng thời đề nghị bên thứ ba liên hệ với bạn và (b) tuân thủ các yêu cầu hợp lý của bạn liên quan đến nỗ lực phản đối Yêu cầu của bên thứ ba với chi phí do bạn tự chịu. Trước tiên, bạn sẽ tự tìm cách lấy thông tin cần thiết để phản hồi Yêu cầu của bên thứ ba và chỉ liên hệ với chúng tôi nếu không thể lấy được thông tin đó theo cách hợp lý.
 4. Thanh toán
  1. Phí. Khi sử dụng Workplace, bạn đồng ý thanh toán cho Meta các mức phí Workplace tiêu chuẩn (hiện có tại đây: https://www.workplace.com/pricing), đồng thời được hưởng mọi khoảng thời gian dùng thử miễn phí như mô tả trong Mục 4.f (Dùng thử miễn phí), trừ khi có thỏa thuận khác trong một tài liệu văn bản đã ký. Tất cả các khoản phí theo Thỏa thuận này sẽ được thanh toán bằng USD, trừ khi có chỉ định khác trong sản phẩm hay có thỏa thuận khác trong một tài liệu văn bản đã ký. Tất cả các khoản phí sẽ được thanh toán đầy đủ bằng phương thức thanh toán của bạn theo Mục 4.b. Bất kỳ khoản thanh toán chậm trễ nào đều phải chịu thêm mức phí dịch vụ, bằng 1,5% số tiền phải trả mỗi tháng hoặc số tiền tối đa được luật cho phép, tùy theo mức nào thấp hơn.
  2. Phương thức thanh toán. Khi tham gia Thỏa thuận này, bạn đồng ý thanh toán các khoản phí thuộc một trong hai hạng mục thanh toán do Meta tự xác định: (i) khách hàng dùng thẻ thanh toán (cho dù trả trực tiếp hay thông qua nền tảng thanh toán bên thứ ba) hoặc (ii) khách hàng có hóa đơn. Khách hàng dùng thẻ thanh toán có thể (theo quyết định riêng của Meta) trở thành khách hàng có hóa đơn (và ngược lại) dựa trên các yếu tố như số lượng Người dùng và khả năng trả nợ. Tuy nhiên, Meta bảo lưu quyền phân loại lại bất kỳ lúc nào việc bạn là khách hàng dùng thẻ thanh toán hay là khách hàng có hóa đơn.
   1. Khách hàng dùng thẻ thanh toán. Khách hàng dùng thẻ thanh toán sẽ trả phí sử dụng Workplace bằng thẻ thanh toán do họ chỉ định.
   2. Khách hàng có hóa đơn. Khách hàng có hóa đơn sẽ được Meta tăng hạn mức tín dụng và sẽ được cấp hóa đơn hàng tháng, trừ khi có thỏa thuận khác trong một tài liệu văn bản đã ký. Nếu được phân loại là khách hàng có hóa đơn, bạn sẽ phải thanh toán đầy đủ mọi khoản phí đến hạn theo Thỏa thuận này bằng tiền bù trừ theo hướng dẫn chúng tôi, trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập hóa đơn.
   3. Bạn đồng ý cho phép chúng tôi nhận báo cáo tín dụng doanh nghiệp của bạn từ trung tâm thông tin tín dụng khi chấp nhận Thỏa thuận này hoặc bất cứ khi nào sau đó.
  3. Thuế. Tất cả các khoản phí đều được kê khai, ngoại trừ mọi khoản thuế áp dụng. Bạn phải chịu và nộp bất kỳ khoản thuế bán hàng, thuế sử dụng, thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), thuế giá trị gia tăng, thuế khấu trừ hoặc thuế tương tự nào, cả trong và ngoài nước, liên quan đến các giao dịch theo Thỏa thuận này, trừ các khoản thuế dựa trên thu nhập của Meta. Bạn phải thanh toán đầy đủ mọi số tiền phải trả theo Thỏa thuận này mà không có bất kỳ khoản bù trừ, bồi thường ngược lại, khấu trừ hay khấu lưu nào. Trong trường hợp bất kỳ khoản thanh toán nào bạn thực hiện theo Thỏa thuận này được khấu trừ hoặc giữ lại, bạn phải có trách nhiệm nộp các khoản phù hợp cho cơ quan thuế hữu quan và chịu trách nhiệm tài chính đối với tiền lãi, tiền phạt, tiền bồi thường hoặc các khoản nợ tương tự do không kịp thời nộp các khoản thuế đó cho đúng tổ chức hoặc cơ quan chính phủ. Bạn xác nhận và chấp nhận rằng bạn đang truy cập, sử dụng Workplace tại địa chỉ lập hóa đơn được nêu trong Thỏa thuận này hoặc được cung cấp cho chúng tôi bằng văn bản và nếu địa chỉ đó ở Hoa Kỳ, bạn sẽ phải trả cho chúng tôi thuế sử dụng/bán hàng áp dụng ở Hoa Kỳ dựa trên địa điểm ghi trên địa chỉ lập hóa đơn của bạn. Nếu cơ quan thuế cấp tiểu bang ở Hoa Kỳ khẳng định rằng Meta lẽ ra phải thu thuế từ bạn và bạn đã thanh toán các khoản thuế đó trực tiếp cho tiểu bang, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi bằng chứng đã thanh toán khoản thuế đó (để hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan thuế) trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của Meta về việc đó. Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi nếu thanh toán thiếu hoặc không thanh toán bất kỳ khoản thuế, tiền phạt và tiền lãi nào.
  4. Tạm ngừng. Nếu bạn không thanh toán bất kỳ khoản phí nào trước ngày đến hạn, chúng tôi có thể tạm ngừng tất cả hoặc một phần dịch vụ Workplace (kể cả quyền truy cập để thanh toán dịch vụ) cho đến khi bạn thanh toán đầy đủ và việc đó không ảnh hưởng đến các quyền khác của chúng tôi theo Thỏa thuận này.
  5. Truy cập miễn phí theo chương trình Workplace for Good. Nếu bạn đăng ký quyền truy cập miễn phí theo chương trình Workplace for Good và Meta xác định rằng bạn đủ điều kiện theo chính sách của Meta (hiện có tại https://work.workplace.com/help/work/142977843114744) thì từ đó trở đi, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí Workplace cho bạn theo các chính sách này, bất kể Mục 4.a. Nếu chính sách của chúng tôi thay đổi và bạn không còn đủ điều kiện được hưởng quyền truy cập miễn phí, Meta sẽ gửi cho bạn thông báo trước ba (3) tháng về việc này và sau thông báo đó, Mục 4.a sẽ áp dụng.
  6. Dùng thử miễn phí. Theo quyết định riêng của mình, Meta có thể cung cấp cho bạn một bản dùng thử miễn phí trong khoảng thời gian cố định, do Meta tự xác định. Meta sẽ thông báo khoảng thời gian này cho bạn qua bảng điều khiển quản trị trong phiên bản Workplace của bạn. Khi khoảng thời gian dùng thử miễn phí này kết thúc, Mục 4.a (Phí) sẽ áp dụng.
 5. Bảo mật thông tin
  1. Nghĩa vụ. Mỗi bên đồng ý rằng tất cả thông tin kinh doanh, kỹ thuật và tài chính nhận được ( với tư cách là “Bên nhận”) từ bên tiết lộ (“Bên tiết lộ”) liên quan đến Thỏa thuận này sẽ cấu thành tài sản bí mật của Bên tiết lộ (“Thông tin bí mật”), với điều kiện là thông tin đó được xác định là bí mật/độc quyền tại thời điểm tiết lộ hoặc Bên nhận, một cách hợp lý, phải biết đó là thông tin bí mật/độc quyền do bản chất của thông tin được tiết lộ và các tình huống xung quanh việc tiết lộ. Ngoại trừ được cho phép rõ ràng trong Thỏa thuận này, Bên nhận sẽ (1) giữ bí mật và không tiết lộ bất kỳ Thông tin bí mật nào cho bên thứ ba và (2) không sử dụng Thông tin bí mật cho bất cứ mục đích nào ngoài việc hoàn thành nghĩa vụ và thực thi các quyền theo Thỏa thuận này. Bên nhận có thể tiết lộ Thông tin bí mật cho nhân viên, đại lý, nhà thầu và các đại diện khác có nhu cầu chính đáng cần biết thông tin đó (bao gồm cả các Công ty liên kết và nhà thầu phụ của Meta được đề cập ở Mục 11.j), miễn là họ cam kết thực hiện các nghĩa vụ bảo mật Thông tin bí mật của Bên tiết lộ như quy định trong Mục 5 và Bên nhận có trách nhiệm đảm bảo bất kỳ người nào nêu trên đều phải tuân thủ các điều khoản trong Mục 5 này.
  2. Trường hợp ngoại lệ. Nghĩa vụ bảo mật của Bên nhận sẽ không áp dụng cho thông tin mà Bên nhận có thể dẫn chứng bằng tài liệu: (a) sở hữu hợp pháp hoặc biết trước khi nhận Thông tin bí mật; (b) đã hoặc đang trở thành kiến thức công khai mà không do lỗi của Bên nhận; (c) được Bên nhận lấy hợp pháp từ bên thứ ba mà không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào; hoặc (d) được phát triển độc lập bởi các nhân viên của Bên nhận không có quyền tiếp cận những thông tin đó. Trong phạm vi được Luật pháp hoặc lệnh tòa yêu cầu, Bên nhận có thể tiết lộ miễn là (trừ khi Luật nghiêm cấm) Bên nhận thông báo trước cho Bên tiết lộ và nỗ lực hợp tác để tiến hành xử lý một cách bí mật.
  3. Đền bù theo lệnh. Bên nhận thừa nhận rằng việc sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin bí mật vi phạm Mục 5 này có thể gây tổn hại đáng kể đối với những thiệt hại không phải là biện pháp khắc phục đầy đủ. Do đó, khi Bên nhận đe dọa, sử dụng hoặc tiết lộ, Bên tiết lộ sẽ có quyền đòi bồi thường thích hợp theo luật công bằng, ngoài những gì mà các biện pháp khác có thể có theo luật.
 6. Quyền sở hữu trí tuệ
  1. Quyền sở hữu của Meta Đây là thỏa thuận truy cập và sử dụng Workplace, đồng thời không có quyền sở hữu nào được chuyển giao cho Khách hàng. Meta và bên cấp phép sẽ giữ lại tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ) đối với Workplace, Dữ liệu tổng hợp, mọi công nghệ cơ bản có liên quan, cũng như mọi sản phẩm phái sinh, bản sửa đổi hay bản cải tiến của bất kỳ nội dung nào ở trên được tạo bởi hoặc thay mặt cho Meta, kể cả dựa trên ý kiến đóng góp của bạn (như định nghĩa bên dưới). Không có quyền nào được cấp cho bạn ngoại trừ được nêu rõ trong Thỏa thuận này.
  2. Phản hồi. Nếu bạn gửi bình luận, câu hỏi, gợi ý, trường hợp sử dụng hoặc các ý kiến đóng góp khác liên quan đến việc bạn sử dụng Workplace/API của Workplace hay các sản phẩm hoặc dịch vụ khác của chúng tôi ("Ý kiến đóng góp"), chúng tôi có thể tự do sử dụng hoặc khai thác Ý kiến đóng góp đó cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của mình hay các sản phẩm hoặc dịch vụ của các Công ty liên kết, mà không có nghĩa vụ hay phải trả phí cho bạn.
 7. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
  META TUYÊN BỐ MỘT CÁCH RÕ RÀNG RẰNG META KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI TUYÊN BỐ, ĐẢM BẢO THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM CẢ MỌI ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU HAY TÌNH TRẠNG KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG CAM ĐOAN RẰNG WORKPLACE SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHO PHÉP BÊN THỨ BA PHÁT TRIỂN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG BỔ TRỢ CHO VIỆC BẠN SỬ DỤNG WORKPLACE HOẶC CHO PHÉP WORKPLACE TÍCH HỢP VỚI CÁC DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG KHÁC. META KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ DỊCH VỤ/ỨNG DỤNG NÀO MÀ BẠN CHỌN SỬ DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN WORKPLACE. VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ/ỨNG DỤNG NHƯ VẬY PHẢI TUÂN THEO ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH RIÊNG. ĐỒNG THỜI, BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ/ỨNG DỤNG ĐÓ.
 8. Giới hạn trách nhiệm pháp lý
  1. NGOẠI TRỪ CÁC KHIẾU NẠI ĐƯỢC LOẠI TRỪ (NHƯ ĐỊNH NGHĨA BÊN DƯỚI):
   1. CÁC BÊN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP THIỆT HẠI NÀO DO VIỆC SỬ DỤNG, MẤT DỮ LIỆU HAY DỮ LIỆU KHÔNG CHÍNH XÁC, GIÁN ĐOẠN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, CHI PHÍ DO CHẬM TRỄ HAY THIỆT HẠI GIÁN TIẾP HOẶC DO HẬU QUẢ THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO (BAO GỒM CẢ LỢI NHUẬN BỊ MẤT) GÂY RA, BẤT KỂ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG, CHO DÙ THEO HỢP ĐỒNG, THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT), THEO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HAY HÌNH THỨC KHÁC, NGAY CẢ KHI ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ; VÀ
   2. THEO THỎA THUẬN NÀY, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA BÊN NÀY ĐỐI VỚI BÊN KIA SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN MÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ THANH TOÁN THỰC TẾ HOẶC PHẢI THANH TOÁN CHO META TRONG MƯỜI HAI (12) THÁNG TRƯỚC HOẶC NẾU KHÔNG CÓ KHOẢN PHÍ NÀO ĐƯỢC THANH TOÁN/PHẢI THANH TOÁN TRONG KHOẢNG THỜI GIAN ĐÓ, SỐ TIỀN SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ MƯỜI NGHÌN ĐÔ LA (10.000 USD).
  2. Nhằm phục vụ mục đích của Mục 8 này, "Khiếu nại được loại trừ" nghĩa là: (a) trách nhiệm pháp lý của Khách hàng phát sinh ở Mục 2 (Dữ liệu và nghĩa vụ của bạn) và (b) hành vi vi phạm nghĩa vụ của một bên ở Mục 5 (Bảo mật thông tin) nhưng loại trừ các khiếu nại liên quan đến Dữ liệu của bạn.
  3. Các giới hạn trong Mục 8 này sẽ tiếp tục có hiệu lực và áp dụng ngay cả khi phát hiện thấy bất kỳ biện pháp khắc phục bị giới hạn nào được nêu trong Thỏa thuận này không tuân thủ mục đích thiết yếu. Đồng thời, các bên đồng ý rằng không bên nào sẽ giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của mình đối với bất kỳ điều khoản nào mà luật không cho phép giới hạn hoặc loại trừ. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp Workplace dựa trên nhận định rằng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi được giới hạn trong phạm vi nêu trong Thỏa thuận này.
 9. Thời hạn và sự chấm dứt
  1. Thời hạn. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực kể từ ngày đầu tiên bạn truy cập phiên bản Workplace của mình và tiếp tục có hiệu lực cho đến khi chấm dứt như được cho phép ở đây (“Thời hạn”).
  2. Chấm dứt khi thấy thích hợp. Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không cần đưa ra lý do, sau khi thông báo trước ba mươi (30) ngày cho Meta thông qua việc quản trị viên của bạn chọn xóa phiên bản Workplace trong sản phẩm và việc này không làm tổn hại đến quyền chấm dứt của bạn theo đoạn 2.d trong Phụ lục về việc xử lý dữ liệu. Meta cũng có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không cần đưa ra lý do, sau khi thông báo trước ba mươi (30) ngày cho bạn.
  3. Quyền chấm dứt và tạm ngừng của Meta. Meta bảo lưu quyền chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách thông báo hợp lý cho bạn hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Workplace ngay lập tức nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này hay nếu chúng tôi thấy hành động đó là cần thiết để ngăn chặn sự tổn hại đến tính bảo mật, độ ổn định, khả năng sẵn dùng hoặc tính toàn vẹn của Workplace.
  4. Xóa dữ liệu của bạn. Meta sẽ xóa ngay Dữ liệu của bạn sau khi Thỏa thuận này chấm dứt. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng nội dung bị xóa có thể vẫn còn ở các bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý khi quá trình xóa diễn ra. Như đã nêu ở Mục 2.e, bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tạo bất kỳ bản sao lưu nào cho Dữ liệu của mình để phục vụ mục đích cá nhân.
  5. Hệ quả của việc chấm dứt. Khi Thỏa thuận này bị chấm dứt: (a) bạn và Người dùng của bạn phải ngừng ngay việc sử dụng Workplace; (b) theo yêu cầu của Bên tiết lộ và Mục 9.d, Bên nhận sẽ ngay lập tức trả lại hoặc xóa mọi Thông tin bí mật của Bên tiết lộ mà Bên nhận nắm giữ; (c) bạn sẽ trả ngay cho Meta mọi khoản phí chưa thanh toán mà bạn phải chịu trước khi chấm dứt; (d) nếu Meta chấm dứt Thỏa thuận này ngoài nguyên nhân theo Mục 9.b, Meta sẽ hoàn trả cho bạn số tiền theo tỷ lệ cho mọi khoản phí bạn đã thanh toán trước (nếu có) và (e) các Mục sau sẽ tiếp tục có hiệu lực: 1.c (Các hạn chế), 2 (Việc sử dụng dữ liệu và nghĩa vụ của bạn) (chứ không phải giấy phép bạn cấp cho Meta để sử dụng Dữ liệu của bạn ở Mục 2.a), 3.b (Tiết lộ theo yêu cầu pháp lý và yêu cầu của bên thứ ba), từ Mục 4 (Thanh toán) cho đến Mục 12 (Định nghĩa). Ngoại trừ trường hợp được nêu rõ trong Thỏa thuận này, việc thực hiện biện pháp khắc phục của các bên, kể cả việc chấm dứt, không được làm tổn hại đến bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác có thể có theo Thỏa thuận này hoặc theo luật hay quy định khác.
 10. Các tài khoản Facebook khác
  1. Tài khoản cá nhân. Để tránh sự không rõ ràng, tài khoản Người dùng sẽ tách bạch với mọi tài khoản Facebook cá nhân mà Người dùng có thể tạo trên dịch vụ Facebook dành cho người tiêu dùng ("Tài khoản Facebook cá nhân"). Tài khoản Facebook cá nhân không chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận này nhưng phải tuân thủ điều khoản của Meta dành cho từng dịch vụ đó, giữa Meta và người dùng có liên quan.
  2. Workplace và quảng cáo. Chúng tôi sẽ không hiển thị quảng cáo của bên thứ ba cho Người dùng của bạn trên Workplace và sẽ không sử dụng Dữ liệu của bạn để cung cấp hoặc nhắm mục tiêu quảng cáo đến Người dùng của bạn hay cá nhân hóa trải nghiệm của Người dùng trên Tài khoản Facebook cá nhân của họ. Tuy nhiên, Meta có thể công bố trong sản phẩm hoặc thông báo cho quản trị viên hệ thống về các tính năng, tiện ích tích hợp hoặc chức năng liên quan đến Workplace.
 11. Quy định chung
  1. Thay đổi. Meta có thể thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận này và các chính sách được dẫn chiếu hoặc đưa vào Thỏa thuận này bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở Phụ lục về việc xử lý dữ liệu và Phụ lục về việc chuyển dữ liệu (để tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành), Phụ lục về việc bảo mật dữ liệu và Chính sách sử dụng được chấp nhận, bằng cách thông báo cho bạn qua email, qua dịch vụ hoặc bằng các phương tiện hợp lý khác ("Thay đổi"). Nếu bạn tiếp tục sử dụng Workplace trong mười bốn (14) ngày sau khi nhận được thông báo của chúng tôi, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý với điểm Thay đổi đó.
  2. Luật điều chỉnh. Thỏa thuận này, việc bạn và Người dùng của bạn sử dụng Workplace, cũng như mọi khiếu nại có thể phát sinh giữa bạn và chúng tôi (nếu có) chịu sự điều chỉnh và phải được hiểu theo luật của Hoa Kỳ và Tiểu bang California. Các nguyên tắc về xung đột pháp luật sẽ không được áp dụng. Mọi khiếu nại, nguyên nhân tố tụng phát sinh từ hay liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Workplace chỉ được đưa ra tại Tòa án quận phía Bắc California hoặc một tòa án cấp tiểu bang thuộc quận San Mateo, Hoa Kỳ và từng bên trong Thỏa thuận này đồng ý với thẩm quyền về nhân thân của những tòa án đó.
  3. Toàn bộ thỏa thuận. Thỏa thuận này (bao gồm Chính sách sử dụng có thể chấp nhận) là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên về việc bạn truy cập cũng như sử dụng Workplace và thay thế cho mọi tuyên bố hoặc thỏa thuận trước đó liên quan đến Workplace. Các tiêu đề chỉ nhằm thuận tiện cho bạn và các thuật ngữ như “bao gồm” sẽ được hiểu mà không có giới hạn. Thỏa thuận này được viết bằng tiếng Anh (Mỹ), sẽ kiểm soát mọi xung đột trong bất kỳ bản dịch nào.
  4. Miễn trừ và hiệu lực từng phần. Việc không thi hành một điều khoản sẽ không được coi là miễn trừ; miễn trừ phải được bên tuyên bố đã từ bỏ ký bằng văn bản. Bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong mọi biểu mẫu kinh doanh hoặc đơn đặt hàng của Khách hàng sẽ không sửa đổi Thỏa thuận này và bị từ chối rõ ràng trong tài liệu này. Bất kỳ tài liệu nào như vậy sẽ chỉ phục vụ mục đích quản trị. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào tuyên phán là không thể thực thi, không hợp lý hoặc trái pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được hiểu theo cách có thể thực hiện tốt nhất mục tiêu ban đầu và các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn còn nguyên hiệu lực.
  5. Sự công khai. Bất kỳ thông cáo báo chí hay chiến dịch tiếp thị nào về mối quan hệ của các bên đều phải có sự phê duyệt trước bằng văn bản của cả hai bên. Bất kể các quy định trên: (a) trong công ty riêng của bạn, đôi khi, bạn có thể công khai hoặc quảng bá việc sử dụng Workplace trong Thời hạn thỏa thuận (ví dụ: để khuyến khích Người dùng sử dụng) theo các nguyên tắc sử dụng thương hiệu của Meta đã được cung cấp và (b) Meta có thể dẫn chiếu tên và cấp bậc của bạn với vai trò là khách hàng Workplace.
  6. Chuyển nhượng. Không bên nào được phép chuyển nhượng Thỏa thuận này hoặc quyền/nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của bên còn lại. Trường hợp ngoại lệ Meta có thể chuyển nhượng Thỏa thuận này mà không cần sự chấp thuận đó là chuyển nhượng cho Công ty liên kết hay liên quan đến việc sáp nhập, tổ chức lại, mua lại hoặc chuyển nhượng tất cả/gần như tất cả tài sản/cổ phiểu có quyền biểu quyết của Meta. Theo quy định nêu trên, Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực với bên kế nhiệm và bên nhận chuyển nhượng được phép của mỗi bên. Việc chuyển nhượng không được phép sẽ không có hiệu lực và không tạo ra nghĩa vụ nào cho Meta.
  7. Nhà thầu độc lập. Các bên là những nhà thầu độc lập. Không có mối quan hệ đại lý, đối tác, liên doanh hay lao động nào tạo ra sau khi Thỏa thuận này kết thúc và không bên nào có quyền ràng buộc lẫn nhau.
  8. Không có bên thụ hưởng thứ ba. Thỏa thuận này có lợi cho Meta và Khách hàng, đồng thời không có chủ đích tạo ra bên thụ hưởng thứ ba, kể cả bất kỳ Người dùng nào.
  9. Thông báo. Trong trường hợp tự chấm dứt Thỏa thuận này theo Mục 9.b, bạn phải thông báo cho Meta thông qua việc quản trị viên hệ thống của bạn chọn xóa phiên bản Workplace trong sản phẩm. Mọi thông báo khác theo Thỏa thuận này phải ở dạng văn bản và được gửi cho Meta theo địa chỉ sau (tùy trường hợp): trong trường hợp là Meta Platforms Ireland Ltd, hãy gửi đến địa chỉ 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, Attn: Legal và trong trường hợp là Meta Platforms Inc, hãy gửi đến địa chỉ 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 USA, Attn: Legal. Meta có thể gửi thông báo đến địa chỉ email trên tài khoản của Khách hàng. Meta cũng có thể gửi thông báo về hoạt động của Workplace hoặc các thông báo khác có liên quan đến doanh nghiệp thông qua tin nhắn cho Người dùng trong Workplace hoặc đăng ở vị trí dễ thấy trong Workplace.
  10. Nhà thầu phụ. Meta có thể sử dụng nhà thầu phụ và cho phép họ thực hiện các quyền của Meta theo Thỏa thuận này. Tuy nhiên, Meta vẫn có trách nhiệm đảm bảo bất kỳ nhà thầu phụ nào như vậy phải tuân thủ Thỏa thuận này.
  11. Trường hợp bất khả kháng. Các bên không chịu trách nhiệm lẫn nhau cho bất kỳ sự chậm trễ nào hoặc việc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này (trừ việc không thanh toán phí) nếu sự chậm trễ hoặc việc không thực hiện là do các trường hợp không biết trước được xảy ra sau khi ký Thỏa thuận này và nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của bên đó, chẳng hạn như đình công, phong tỏa, chiến tranh, hành động khủng bố, bạo loạn, thiên tai, mất điện/sụt giảm năng lượng hay mạng viễn thông/mạng dữ liệu hay dịch vụ, hoặc việc thực thể/cơ quan chính phủ từ chối cấp phép hoặc ủy quyền.
  12. Trang web của bên thứ ba. Workplace có thể chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba. Điều này không được ngầm hiểu là sự chứng thực của chúng tôi đối với bất kỳ trang web nào. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các hành động, nội dung, thông tin/dữ liệu về trang web của bên thứ ba hoặc hành động hay bất kỳ liên kết nào có trong các trang web đó hoặc bất kỳ thay đổi/cập nhật nào đối với các trang web đó. Các trang web của bên thứ ba có thể có riêng điều khoản và điều kiện sử dụng, cũng như chính sách quyền riêng tư áp dụng cho bạn và Người dùng của bạn. Đồng thời, việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba không chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận này.
  13. Kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt thương mại. Khi sử dụng Workplace, Khách hàng đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ, của các khu vực pháp lý áp dụng khác, cũng như mọi biện pháp trừng phạt hoặc hạn chế thương mại hiện hành. Bên cạnh các điều nêu trên, Khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) Khách hàng không có trong danh sách các bên bị Chính phủ Hoa Kỳ cấm hoặc hạn chế; (b) Khách hàng không chịu bất kỳ biện pháp trừng phạt kinh tế hoặc hạn chế thương mại nào của Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu hoặc các biện pháp/hạn chế khác được áp dụng; và (c) Khách hàng không có hoạt động hoặc Người dùng ở quốc gia chịu các biện pháp trừng phạt thương mại toàn diện của Hoa Kỳ.
  14. Điều kiện sử dụng dành cho cơ quan chính phủ. Nếu là Cơ quan chính phủ, bạn tuyên bố rằng: (i) không có luật, chính sách hoặc nguyên tắc áp dụng nào hạn chế bạn chấp thuận và thực hiện hoặc chấp thuận việc thực hiện bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này, (ii) không có luật, chính sách hoặc nguyên tắc áp dụng nào làm cho bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này trở thành không thể thi hành đối với bạn hoặc đối với Cơ quan chính phủ hiện hành bất kỳ, (iii) bạn được ủy quyền và có năng lực pháp lý theo các luật, chính sách và nguyên tắc áp dụng để tuyên bố và ràng buộc mọi Cơ quan chính phủ hiện hành với Thỏa thuận này; và (iv) bạn tham gia Thỏa thuận này dựa trên quyết định không thiên vị về giá trị của Workplace với bạn và Người dùng của bạn, cũng như không có bất kỳ hành vi không chính đáng hoặc xung đột lợi ích nào ảnh hưởng đến việc bạn quyết định tham gia Thỏa thuận này. Bạn không được tham gia Thỏa thuận này nếu không thể đưa ra tuyên bố trong Mục 11.n. Nếu Cơ quan chính phủ tham gia Thỏa thuận này vi phạm Mục 11.n, Meta có thể chọn chấm dứt Thỏa thuận này.
  15. Bên bán lại. Bạn có thể chọn truy cập và sử dụng Workplace thông qua Bên bán lại. Trong trường hợp truy cập và sử dụng Workplace thông qua Bên bán lại, bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với: (i) mọi quyền và nghĩa vụ liên quan trong thỏa thuận hiện hành của bạn với Bên bán lại đó và (ii) giống như giữa bạn và Meta, mọi hoạt động truy cập của Bên bán lại vào phiên bản Workplace, Dữ liệu của bạn và bất kỳ tài khoản Người dùng nào mà bạn có thể tạo cho Bên bán lại đó. Ngoài ra, trong trường hợp truy cập và sử dụng Workplace thông qua Bên bán lại, bạn đồng ý rằng Điều khoản dành cho khách hàng của bên bán lại sẽ được ưu tiên hơn so với bất kỳ điều khoản xung đột nào trong Thỏa thuận này.
 12. Định nghĩa
  Trong Thỏa thuận này, trừ khi có quy định khác:
  "Chính sách sử dụng được chấp nhận" nghĩa là các quy tắc sử dụng Workplace có tại www.workplace.com/legal/FB_Work_AUP. Đôi khi, chính sách này có thể được sửa đổi.
  "Công ty liên kết" nghĩa là thực thể trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hay kiểm soát, được sở hữu hoặc bị kiểm soát bởi, hoặc thuộc quyền sở hữu hay chịu sự kiểm soát chung với một bên, trong đó “kiểm soát” nghĩa là quyền chỉ đạo hoạt động quản lý hoặc công việc của thực thể và “quyền sở hữu” nghĩa là quyền hưởng lợi từ ít nhất 50% (hoặc nếu khu vực pháp lý được áp dụng không cho phép quyền sở hữu đa số, thì sẽ theo mức tối đa được luật pháp cho phép) cổ phần có quyền biểu quyết của thực thể hoặc quyền biểu quyết tương đương. Nhằm phục vụ mục đích của định nghĩa này, Cơ quan chính phủ không phải là đơn vị liên kết của một Cơ quan chính phủ khác, trừ khi cơ quan đó toàn quyền kiểm soát Cơ quan chính phủ khác đó.
  "Phụ lục về việc xử lý dữ liệu" là phụ lục về việc xử lý dữ liệu được đính kèm và tạo thành một phần của Thỏa thuận này, bao gồm cả mọi điều khoản được nhắc đến trong đó.
  "Phụ lục về việc bảo mật dữ liệu" là phụ lục về việc bảo mật dữ liệu được đính kèm và tạo thành một phần của Thỏa thuận này.
  "Thực thể" nghĩa là mọi quốc gia hoặc khu vực pháp lý trên thế giới, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tiểu bang, địa phương, thành phố, khu vực hoặc đơn vị hay phân khu chính trị khác của chính phủ, mọi tổ chức chính phủ, cơ quan, doanh nghiệp hay thực thể khác được chính phủ thành lập, sở hữu hoặc kiểm soát và mọi đại diện hoặc đại lý của bất kỳ thực thể nào nêu trên.
  "Luật" nghĩa là tất cả các luật, quy định và quy ước hiện hành tại địa phương, tiểu bang, liên bang và quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn ở những luật liên quan đến quyền riêng tư đối với dữ liệu và hoạt động chuyển dữ liệu, truyền thông quốc tế, xuất dữ liệu cá nhân hoặc kỹ thuật, mua sắm công.
  "Bên bán lại" nghĩa là đối tác bên thứ ba có thỏa thuận hợp lệ với Meta cho phép họ bán lại và hỗ trợ truy cập Workplace.
  "Điều khoản dành cho khách hàng của bên bán lại" nghĩa là điều khoản có tại https://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms, đôi khi có thể được cập nhật, tạo thành một phần của Thỏa thuận này. Đồng thời, đó là những điều khoản bổ sung giữa các bên và được áp dụng cho bạn, nếu bạn truy cập và sử dụng Workplace thông qua Bên bán lại.
  "Người dùng" nghĩa là bất kỳ nhân viên, nhà thầu nào của bạn hoặc của Công ty liên kết hay các cá nhân khác mà bạn cho phép truy cập vào Workplace.
  "Workplace" nghĩa là dịch vụ Workplace mà chúng tôi cung cấp cho bạn theo Thỏa thuận này và mọi phiên bản kế tiếp, bao gồm mọi trang web, ứng dụng, dịch vụ trực tuyến, công cụ và nội dung mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn theo Thỏa thuận này (đôi khi, Thỏa thuận có thể được sửa đổi).
  "Dữ liệu của bạn" là (a) mọi thông tin liên hệ, mạng hay dữ liệu đăng ký tài khoản mà bạn hoặc Người dùng của bạn gửi cho Workplace; (b) mọi nội dung hoặc dữ liệu mà bạn hoặc Người dùng của bạn phát hành, đăng, chia sẻ, nhập hoặc cung cấp trên Workplace; (c) thông tin chúng tôi thu thập khi bạn hoặc Người dùng của bạn liên hệ hoặc tương tác với chúng tôi để được hỗ trợ về Workplace, bao gồm cả thông tin về phần cứng, phần mềm và các thông tin chi tiết khác thu thập được liên quan đến dịch vụ hỗ trợ; (d) mọi thông tin về chức năng hoặc hoạt động sử dụng (ví dụ: địa chỉ IP, trình duyệt, các loại hệ điều hành và số nhận dạng thiết bị) liên quan đến cách Người dùng tương tác với Workplace.
  "Chính sách của bạn" nghĩa là mọi nhân viên, hệ thống, quyền riêng tư, nhân sự, khiếu nại hiện hành hoặc các chính sách khác.Phụ lục về việc xử lý dữ liệu

 1. Định nghĩa
  Trong Phụ lục về việc xử lý dữ liệuu này, "GDPR" nghĩa là Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (Quy định (EU) 2016/679) và các thuật ngữ "Bên kiểm soát", "Bên xử lý dữ liệu", "Chủ thể dữ liệu", "Dữ liệu cá nhân", "Hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân", "Hoạt động xử lý" sẽ có nghĩa như trong GDPR. Các thuật ngữ "Đã xử lý" và "Xử lý" sẽ được hiểu theo định nghĩa của thuật ngữ "Hoạt động xử lý". Mọi trường hợp đề cập đến GDPR, cũng như các quy định trong đó đều bao gồm cả phiên bản sửa đổi của GDPR được đưa vào luật pháp của Vương quốc Anh. Tất cả thuật ngữ khác được xác định ở đây sẽ có nghĩa như ở những chỗ khác trong Thỏa thuận này.
 2. Xử lý dữ liệu
  1. Khi thực hiện các hoạt động với vai trò là Bên xử lý theo Thỏa thuận này liên quan đến bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào trong Dữ liệu của bạn ("Dữ liệu cá nhân của bạn"), Meta xác nhận rằng:
   1. thời gian, chủ thể, tính chất và mục đích của Hoạt động xử lý sẽ theo quy định trong Thỏa thuận;
   2. các loại Dữ liệu cá nhân được xử lý sẽ bao gồm cả dữ liệu được nêu rõ trong định nghĩa về Dữ liệu của bạn;
   3. các danh mục của Chủ thể dữ liệu bao gồm đại diện, Người dùng và bất kỳ cá nhân nào khác đã xác định hoặc có thể xác định được bằng Dữ liệu cá nhân của bạn; và
   4. quyền và nghĩa vụ của bạn với vai trò là Bên kiểm soát dữ liệu liên quan đến Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ như được nêu trong Thỏa thuận này.
  2. Trong trường hợp Meta Xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn theo hoặc có liên quan đến Thỏa thuận, Meta sẽ:
   1. chỉ Xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn theo các hướng dẫn được nêu trong Thỏa thuận này, bao gồm cả hướng dẫn liên quan đến hoạt động chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn, đồng thời tuân thủ mọi trường hợp ngoại lệ mà Điều 28(3)(a) của GDPR cho phép;
   2. đảm bảo rằng những nhân viên được ủy quyền Xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn theo Thỏa thuận này đã tự cam kết bảo mật hoặc tuân thủ nghĩa vụ bảo mật theo luật định có liên quan đến Dữ liệu cá nhân của bạn.
   3. thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức được nêu trong Phụ lục về việc bảo mật dữ liệu;
   4. tuân thủ các điều kiện đề cập dưới đây trong Phần 2.c và 2.d của Phụ lục về việc xử lý dữ liệu này khi chỉ định Bên xử lý phụ;
   5. hỗ trợ bạn bằng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật phù hợp trong phạm vi có thể thông qua Workplace, từ đó tạo điều kiện để bạn hoàn thành nghĩa vụ đáp ứng các yêu cầu của Chủ thể dữ liệu khi thực hiện quyền của họ theo Chương III của GDPR;
   6. hỗ trợ bạn đảm bảo việc tuân thủ các nghĩa vụ theo Điều từ 32 đến 36 của GDPR, trong đó có xem xét đến tính chất của Hoạt động xử lý và thông tin được cung cấp cho Meta;
   7. xóa Dữ liệu cá nhân theo Thỏa thuận này nếu Thỏa thuận chấm dứt, trừ khi luật của Liên minh châu Âu hoặc Quốc gia thành viên yêu cầu giữ lại Dữ liệu cá nhân;
   8. cung cấp cho bạn thông tin được mô tả trong Thỏa thuận này và qua Workplace nhằm tuân thủ nghĩa vụ của Meta là cung cấp mọi thông tin cần thiết để chứng minh việc tuân thủ các nghĩa vụ của Meta theo Điều 28 của GDPR; và
   9. thuê một bên kiểm tra thứ ba do Meta chọn để hàng năm tiến hành kiểm tra việc tuân thủ SOC 2 Loại II hoặc để tiến hành hoạt động kiểm tra tiêu chuẩn khác trong ngành đối với các biện pháp kiểm soát của Meta liên quan đến Workplace, theo đó bên kiểm tra thứ ba này sẽ do bạn ủy thác. Nếu bạn yêu cầu, Meta sẽ cung cấp cho bạn bản sao của báo cáo kiểm tra tại thời điểm đó và báo cáo này sẽ được xem là Thông tin bí mật của Meta.
  3. Bạn cho phép Meta thuê Công ty liên kết của Meta và bên thứ ba khác để thực hiện các nghĩa vụ thuộc Hoạt động xử lý dữ liệu theo Thỏa thuận này. Dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ bạn, Meta sẽ cung cấp cho bạn danh sách các Công ty liên kết và bên thứ ba đó. Meta sẽ chỉ làm vậy khi có thỏa thuận bằng văn bản với Bên xử lý phụ đó và đặt ra cho Bên xử lý phụ các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu tương tự như các nghĩa vụ mà Meta phải thực hiện theo Thỏa thuận này. Khi Bên xử lý phụ không hoàn thành các nghĩa vụ, Meta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý với bạn về việc thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu của Bên xử lý phụ đó.
  4. Khi thuê (các) Bên xử lý phụ bổ sung hoặc thay thế, Meta sẽ thông báo cho bạn về (các) Bên xử lý phụ bổ sung hoặc thay thế đó, không chậm quá mười bốn (14) ngày trước khi chỉ định họ. Trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ thời điểm nhận được thông báo như vậy từ Meta, bạn có thể gửi cho Meta thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt ngay Thỏa thuận để phản đối việc thuê (các) Bên xử lý phụ bổ sung hoặc thay thế đó.
  5. Meta sẽ thông báo cho bạn trong khoảng thời gian hợp lý nếu phát hiện thấy Hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân liên quan đến Dữ liệu cá nhân của bạn. Vào thời điểm thông báo hoặc ngay khi có thể sau thời điểm thông báo, thông báo đó (nếu được) sẽ bao gồm thông tin chi tiết liên quan đến Hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, bao gồm số lượng hồ sơ, hạng mục và số lượng Người dùng ước tính bị ảnh hưởng, hậu quả dự kiến của hành vi xâm phạm, cũng như mọi biện pháp khắc phục thực tế hoặc đề xuất (nếu có) nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực mà hành vi xâm phạm có thể gây ra.
  6. Trong trường hợp GDPR hoặc luật bảo vệ dữ liệu của Khu vực kinh tế châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ áp dụng cho Hoạt động xử lý Dữ liệu của bạn theo Phụ lục về việc xử lý dữ liệu này, Phụ lục về việc chuyển dữ liệu tại châu Âu sẽ áp dụng cho hoạt động chuyển dữ liệu do Meta Platforms Ireland Ltd thực hiện, đồng thời trở thành một phần của Phụ lục về việc xử lý dữ liệu này thông qua sự dẫn chiếu ở đây.
 3. Điều khoản về Bên xử lý tại Hoa Kỳ
  1. Trong trường hợp Điều khoản về Bên xử lý tại Hoa Kỳ được áp dụng, Điều khoản này sẽ tạo thành một phần của Thỏa thuận này và được đưa vào Thỏa thuận này bằng cách dẫn chiếu, ngoại trừ Mục 3 (Nghĩa vụ của công ty) được loại trừ rõ ràng.

Phụ lục về việc bảo mật dữ liệu

 1. Thông tin cơ bản và mục đích
  Tài liệu này mô tả các yêu cầu bảo mật tối thiểu áp dụng cho việc Meta cung cấp Workplace cho bạn.
 2. Hệ thống quản lý bảo mật thông tin
  Meta đã thiết lập và sẽ duy trì Hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS). Hệ thống này được thiết kế để triển khai các biện pháp bảo mật theo tiêu chuẩn trong ngành có thể áp dụng cho việc Meta cung cấp Workplace. ISMS của Meta được thiết kế để bảo vệ chống lại hành vi truy cập, tiết lộ, sử dụng, làm mất hoặc thay đổi trái phép Dữ liệu của bạn.
 3. Quy trình quản lý rủi ro
  Hoạt động bảo mật thông tin và bảo vệ các cơ sở xử lý thông tin (bao gồm cả cơ sở hạ tầng CNTT và cơ sở vật chất) sẽ dựa trên việc đánh giá rủi ro. Hoạt động đánh giá rủi ro của Workplace sẽ được tiến hành thường xuyên.
 4. Tổ chức hoạt động bảo mật thông tin
  Meta đã bổ nhiệm một nhân viên phụ trách Bảo mật chịu trách nhiệm bao quát về vấn đề bảo mật trong tổ chức. Meta đã bố trí nhân sự chịu trách nhiệm giám sát vấn đề bảo mật phiên bản Workplace của bạn.
 5. Bảo mật môi trường và cơ sở vật chất
  Các biện pháp bảo mật của Meta sẽ bao gồm những biện pháp kiểm soát được thiết kế để cung cấp khả năng đảm bảo hợp lý quyền ra vào các cơ sở xử lý chỉ giới hạn ở những người được phép, cùng với những biện pháp kiểm soát môi trường được thiết lập để phát hiện, ngăn chặn và kiểm soát sự phá hủy do hiểm họa môi trường. Các biện pháp kiểm soát bao gồm:
  Các biện pháp kiểm soát bao gồm:
  • Ghi và kiểm tra tất cả các lần ra vào cơ sở xử lý dữ liệu của nhân viên và nhà thầu;
  • Hệ thống giám sát bằng camera tại các điểm vào quan trọng của cơ sở dữ lý dữ liệu.
  • Hệ thống giám sát và kiểm soát nhiệt độ lẫn độ ẩm cho thiết bị máy tính; và
  • Nguồn điện và máy phát điện dự phòng;
  Theo Thỏa thuận này, Meta sẽ thực hiện quy trình theo tiêu chuẩn trong ngành để xóa và tiêu hủy dữ liệu trên phương tiện điện tử một cách an toàn.
 6. Tách biệt
  Meta sẽ thiết lập các cơ chế kỹ thuật để đảm bảo rằng Dữ liệu của bạn được tách biệt hợp lý với dữ liệu của khách hàng khác và rằng Dữ liệu của bạn chỉ được cung cấp cho những người dùng được phép.
 7. Đào tạo
  1. nhân sự
   Meta sẽ đảm bảo rằng mọi nhân viên có quyền truy cập vào Dữ liệu của bạn đều phải trải qua quá trình đào tạo về bảo mật.
  2. Sàng lọc và kiểm tra lý lịch
   Meta sẽ:
   • Áp dụng quy trình xác minh danh tính của nhân viên đang làm việc với phiên bản Workplace của bạn.
   • Áp dụng quy trình kiểm tra lý lịch của nhân viên đang làm việc với phiên bản Workplace của bạn theo các tiêu chuẩn của Meta.
   Meta sẽ cung cấp thẻ ID cá nhân có ảnh và tên cho mọi nhân viên đang làm việc với phiên bản Workplace của bạn. Cần phải có thẻ ID để vào tất cả các cơ sở của Meta.
  3. Hành vi vi phạm bảo mật của nhân viên
   Meta sẽ thiết lập các biện pháp trừng phạt nếu nhân viên của Meta truy cập trái phép vào Dữ liệu của bạn, bao gồm cả hình phạt cao nhất là chấm dứt hợp đồng lao động.
 8. Kiểm tra bảo mật
  Meta sẽ thường xuyên thực hiện việc kiểm tra bảo mật và lỗ hổng bảo mật để đánh giá xem các biện pháp kiểm soát chính có được thực hiện đúng cách và hiệu quả không.
 9. Kiểm soát quyền truy cập
  1. Quản lý mật khẩu người dùng
   Meta sẽ thiết lập một quy trình Quản lý mật khẩu người dùng để đảm bảo mật khẩu được giữ riêng tư và không người nào có thể truy cập trái phép. Ở mức tối thiểu, quy trình này bao gồm:
   • Cung cấp mật khẩu, trong đó có xác minh danh tính của người dùng trước khi cấp mật khẩu mới, mật khẩu thay thế hoặc tạm thời.
   • Mã hóa tất cả mật khẩu khi được lưu trữ trong hệ thống máy tính hoặc khi truyền qua mạng.
   • Thay đổi tất cả các mật khẩu mặc định từ nhà cung cấp.
   • Mật khẩu mạnh liên quan đến mục đích sử dụng của chúng.
   • Nâng cao nhận thức cho người dùng.
  2. Quản lý quyền truy cập của người dùng
   Meta sẽ tiến hành quy trình thay đổi và/hoặc thu hồi quyền truy cập và ID người dùng và không để việc này bị chậm trễ một cách vô lý. Meta sẽ áp dụng các quy trình báo cáo và thu hồi thông tin truy cập bị xâm phạm (mật khẩu, mã, v.v.) 24/7. Meta sẽ triển khai các nhật ký bảo mật phù hợp chứa thông tin về id người dùng và mốc thời gian. Đồng hồ sẽ được đồng bộ với NTP.
   Sau đây là các sự kiện tối thiểu sẽ được ghi lại:
   • Thay đổi ủy quyền:
   • Số lần truy cập, xác thực thất bại và thành công; và
   • Thao tác đọc và ghi.
 10. Bảo mật thông tin liên lạc
  1. Bảo mật mạng
   Meta sẽ triển khai công nghệ phù hợp với các tiêu chuẩn trong ngành về phân chia mạng.
   Quyền truy cập mạng từ xa sẽ yêu cầu mã hóa thông tin liên lạc bằng cách sử dụng các giao thức bảo mật và xác thực nhiều yếu tố.
  2. Bảo vệ dữ liệu khi truyền
   Meta sẽ thực thi việc sử dụng các giao thức phù hợp được thiết kế để bảo vệ tính bí mật của dữ liệu khi truyền qua các mạng công cộng.
 11. Bảo mật hoạt động
  Meta sẽ thiết lập và duy trì một chương trình quản lý lỗ hổng bảo mật dành cho Workplace, trong đó có việc xác định vai trò và trách nhiệm, quyền sở hữu chuyên biệt để giám sát lỗ hổng bảo mật, đánh giá rủi ro lỗ hổng bảo mật và triển khai bản vá.
 12. Quản lý sự cố bảo mật
  Meta sẽ thiết lập và duy trì một kế hoạch ứng phó sự cố bảo mật để giám sát, phát hiện và xử lý các sự cố bảo mật có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến phiên bản Workplace của bạn. Kế hoạch ứng phó sự cố bảo mật tối thiểu sẽ bao gồm việc xác định vai trò và trách nhiệm, hoạt động giao tiếp và xem xét rút kinh nghiệm từ vụ việc, bao gồm cả phân tích nguyên nhân gốc rễ và kế hoạch khắc phục.
  Meta sẽ giám sát Workplace để phát hiện mọi hoạt động gây hại và hành vi vi phạm bảo mật. Quy trình giám sát và kỹ thuật phát hiện sẽ được thiết kế để hỗ trợ phát hiện các sự cố bảo mật ảnh hưởng đến phiên bản Workplace của bạn, dựa trên các mối đe dọa có liên quan và thông tin về các mối đe dọa đang diễn ra.
 13. Hoạt động kinh doanh liên tục
  Meta sẽ có một kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục để ứng phó với những tình huống khẩn cấp hoặc nghiêm trọng khác có thể gây thiệt hại cho phiên bản Workplace của bạn. Meta sẽ chính thức xem xét kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục của mình ít nhất 1 lần mỗi năm.
Ngày cập nhật gần nhất: 27/03/2023