Khám phá giá trị của Workplace

Tại nơi làm việc, mọi người sẽ làm việc năng suất hơn khi cảm thấy vui vẻ. Nhưng điều này có ý nghĩa gì đối với kết quả kinh doanh sau thuế của bạn? Sử dụng công cụ tính ROI để xem Workplace có thể làm gì cho doanh nghiệp bạn.

Đã được Forrester chứng nhận. Tất cả phần tính toán đều dựa trên số liệu thu được từ nghiên cứu Total Economic Impact™ của Workplace do Facebook ủy quyền Forrester Consulting thực hiện vào tháng 07/2019.

Dữ liệu thu được bằng cách tính này chỉ dùng cho mục đích ước tính giá trị tiền tệ mà tổ chức nhận được khi triển khai Workplace.

Công cụ này chỉ dùng cho mục đích cung cấp thông tin. Các số liệu về lợi nhuận trên vốn đầu tư trong báo cáo này là ước tính và không đảm bảo về kết quả.