Quản lý hiệu quả

Tập trung trao đổi thông tin về hiệu quả và tăng tính minh bạch xoay quanh quy trình quản lý hiệu quả.

Xây dựng một phương thức cởi mở và giàu tính cộng tác để đặt ra mục tiêu, thu thập và đóng góp ý kiến thường xuyên, trên hết là xây dựng lòng tin trong nhân viên.

Cách thực hiện trong Workplace

Đặt mục tiêu rõ ràng trong nhóm

1. Đặt mục tiêu rõ ràng trong nhóm

Việc đề ra mục tiêu là yếu tố then chốt để nhân viên đạt hiệu quả cao. Với Workplace, bạn có thể tập trung trao đổi thông tin về hiệu quả để mọi người dễ dàng xem lại mục tiêu của mình, thu thập ý kiến đóng góp và chia sẻ tiến độ.

 • Tạo nhóm kín cho đội ngũ để chia sẻ mục tiêu chung, thu thập ý kiến đóng góp và chia sẻ tiến độ trong suốt thời gian thực hiện.
 • Tạo nhóm bí mật chỉ 2 người để chia sẻ mục tiêu cá nhân, theo dõi tiến độ và đóng góp ý kiến.

Liên tục đóng góp ý kiến

2. Liên tục đóng góp ý kiến

Với Workplace, bạn có thể dễ dàng thu thập và thường xuyên đóng góp ý kiến thông qua nhiều kênh.

 • Tạo nhóm bí mật chỉ 2 người với cấp dưới để đóng góp ý kiến về quá trình phát triển và hiệu quả.
 • Trong giai đoạn chuyển giao quản lý, hãy thêm người quản lý mới để họ nắm được tình hình từ trước đến nay và các cuộc trò chuyện với cấp dưới.
 • Liên tục đóng góp ý kiến ngang hàng toàn diện trong các đội ngũ lớn. Sử dụng Sơ đồ tổ chức để dễ dàng tìm kiếm mọi người trong tổ chức nhằm đóng góp ý kiến, đặc biệt là khi thực hiện các dự án liên chức năng.

Điều chỉnh cho phù hợp với quy trình quản lý hiệu quả

3. Điều chỉnh cho phù hợp với quy trình quản lý hiệu quả

Cấp quản lý và đối tác kinh doanh về nhân sự có thể tận dụng nhóm kín và nhóm bí mật để chia sẻ thông tin về quy trình quản lý hiệu quả, lịch trình, hành động và báo cáo tiến độ.

 • Tạo nhóm kín cho đối tác kinh doanh về nhân sự và đội ngũ chương trình nhân sự để lên kế hoạch cho dự án và triển khai toàn bộ quy trình. Tạo nhóm Người quản lý để chia sẻ thông tin mới, lịch trình, hành động và tiến độ.
 • Tạo nhóm mở có tên là Ý kiến đóng góp về quy trình quản lý hiệu quả để thảo luận và đóng góp ý kiến về toàn bộ quy trình, công cụ và nguồn lực.

Quảng bá chương trình phát triển hiệu quả

4. Quảng bá chương trình phát triển hiệu quả

Dùng Workplace để hướng dẫn nhân viên mới về quy trình quản lý hiệu quả. Khi làm rõ quy trình quản lý hiệu quả, bạn có thể góp phần tạo văn hóa cởi mở và minh bạch trong tổ chức của mình.

 • Tạo nhóm mở có tên là Làm rõ quy trình quản lý hiệu quả để tổ chức sự kiện qua Workplace Live, chia sẻ tài liệu đào tạo quan trọng và cung cấp nguồn lực về quy trình quản lý hiệu quả nhằm hướng dẫn và hỗ trợ tất cả nhân viên.
 • Tạo Sự kiện trên Workplace để thông báo về mốc quan trọng trong tiến trình, về buổi phát Trực tiếp cung cấp thông tin hoặc thăm dò ý kiến nhanh để tìm ra những khúc mắc nổi cộm nhất về quy trình hoặc chương trình này.

Chia sẻ kiến thức trong cộng đồng người quản lý

5. Chia sẻ kiến thức trong cộng đồng người quản lý

Nhóm người quản lý mới sẽ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ người quản lý và lãnh đạo đương nhiệm, cũng như cơ hội đặt ra câu hỏi. Đối tác kinh doanh về nhân sự có thể tổ chức chương trình đào tạo dành cho người quản lý và những buổi huấn luyện theo thời gian thực qua Workplace Live.

 • Tạo nhóm kín có tên là Người quản lý, rồi mời tất cả những người quản lý mới và lâu năm tham gia để cập nhật thông tin cũng như chia sẻ cách làm tốt nhất.
 • Tổ chức "Cuộc trò chuyện về hiệu quả", mời những người quản lý giàu kinh nghiệm tham gia và chia sẻ bài học họ đúc kết được, trong quá trình chuẩn bị thảo luận về ý kiến đóng góp.

Lợi ích

Lợi ích

 • Tập trung việc trao đổi thông tin về hiệu quả vào một nơi để mọi người dễ dàng xem lại mục tiêu.
 • Dễ dàng thu thập ý kiến đóng góp thông qua nhiều kênh.
 • Tăng cường tính minh bạch của quy trình quản lý hiệu quả.
 • Tạo dựng sự kết nối giữa những người quản lý và tăng mức độ cộng tác trong quy trình quản lý hiệu quả.
Đề ra mục tiêu, thu thập và đóng góp ý kiến thường xuyên, cũng như xây dựng lòng tin trong nhân viên.