Giới thiệu về Workplace cho bộ phận Nhân sự

Thúc đẩy quá trình biến đổi văn hóa trên quy mô lớn bằng Workplace.

Văn hóa công ty là sự tổng hòa của tất cả các hành động mà mọi người trong tổ chức thực hiện mỗi ngày. Khi những hành động đó xuất hiện trên Workplace, chúng tôi tin rằng nhiều thay đổi lớn có thể xuất hiện. Thay đổi về hành vi. Thay đổi trong hệ thống. Và thay đổi về kết quả kinh doanh sau thuế.

Tại sao nên chọn Workplace?

Workplace cho bộ phận Nhân sự là cách tư duy về tác động mà Workplace có thể mang lại trên mọi điểm tiếp xúc trong vòng đời làm việc của nhân viên. Khi bạn kết hợp tác động của tất cả những điểm tiếp xúc này (hay "Serviceline" theo cách gọi của chúng tôi ở Workplace), chúng tôi cho rằng kết quả thực tế sẽ là sự đổi mới văn hóa trên quy mô lớn trong nội bộ tổ chức.

Workplace cho bộ phận Nhân sự

Đây không phải là một hành trình đơn giản. Nói cách khác, không phải yếu tố quan trọng nào cũng phù hợp với mọi doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh thường có xu hướng chú trọng hơn vào quá trình tuyển dụng và định hướng nhân viên mới. Trong khi đó, tổ chức có nhân sự làm việc lâu năm hơn sẽ muốn xem xét quá trình tăng trưởng và phát triển đi đôi với hoạt động ghi nhận và quản lý hiệu quả làm việc của nhân viên. Đa dạng và hòa nhập là yếu tố cốt lõi hình thành nên văn hóa công ty. Do đó, yếu tố này đóng vai trò trung tâm trong hành trình trải nghiệm của nhân viên. Đó không phải là chương trình hay sáng kiến nào mà đó là yếu tố được đưa vào mọi thành phần trong vòng đời giá trị làm việc của nhân viên.

Tôn vinh giá trị và văn hóa doanh nghiệp