Ngôi nhà mới cho tất cả bài viết Tạo bản nháp cho

Giờ đây, giám đốc điều hành và đội ngũ truyền thông có thể quản lý tất cả bài viết Tạo bản nháp cho trong tab Tạo bản nháp cho.


Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ tab Tạo bản nháp cho - nơi tập trung mới để cả người tạo bản nháp lẫn giám đốc điều hành đều có thể tạo, chỉnh sửa và phê duyệt bài viết Tạo bản nháp cho.
Đối với người tạo bản nháp

Đối với người tạo bản nháp

Người tạo bản nháp không còn phải truy cập từng nhóm để tạo bản nháp và gửi bài viết để được phê duyệt. Giờ đây, người dùng Workplace có quyền Tạo bản nháp cho có thể đi đến tab Tạo bản nháp cho để tạo bài viết Tạo bản nháp cho cho bất kỳ tác giả nào được chỉ định.

Các bước tạo bài viết Tạo bản nháp cho:

  1. Đi đến Tạo bản nháp cho trên menu Trang chủ
  2. Nhấp vào +Bản nháp mới
  3. Chọn tác giả và nhóm mà bạn muốn đăng bài cho
  4. Tạo bài viết nháp
  5. Nhấp vào Gửi để được phê duyệt
Chúng tôi cũng đã thêm một số chức năng mới, bao gồm khả năng cho người tạo bản nháp lên lịch đăng bài viết vào lúc khác, lưu bài viết dưới dạng bản nháp và thu hồi, chỉnh sửa hoặc xóa bài viết sau khi gửi đi phê duyệt.

Những tính năng này chỉ dành cho người dùng Workplace có quyền Tạo bản nháp cho. Quản trị viên có thể chỉ định quyền Tạo bản nháp cho. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của Workplace để tìm hiểu cách thực hiện.

Đối với tác giả

Đối với tác giả

Giám đốc điều hành hiện có thể truy cập tab Tạo bản nháp cho để xem lại, chỉnh sửa và phê duyệt tất cả bài viết nháp do người khác thay mặt họ tạo ở cùng một nơi.
Khi có bài viết chờ phê duyệt, giám đốc điều hành sẽ nhận được thông báo đưa họ đến tab Tạo bản nháp cho. Họ cũng có thể truy cập tab Tạo bản nháp cho bất kỳ lúc nào từ menu Trang chủ. Tại đó, họ có thể phê duyệt, chỉnh sửa và yêu cầu thay đổi đối với bất kỳ bài viết nào đang chờ phê duyệt.
Nếu bạn vừa là tác giả, vừa là người tạo bản nháp

Nếu bạn vừa là tác giả, vừa là người tạo bản nháp

Giờ đây trong tab Tạo bản nháp cho, bạn có thể xem và quản lý tất cả các bài viết nháp mà mình thay mặt giám đốc điều hành tạo, cũng như những bài viết nháp mà người khác thay mặt bạn tạo.
Thông tin và nguồn lực hữu ích

Thông tin và nguồn lực hữu ích

Xem các tài liệu hướng dẫn này để biết thêm thông tin về cách dùng tính năng Tạo bản nháp cho: