Tài liệu có thể tải xuống



Các tài liệu tùy chỉnh và video hỗ trợ quá trình hướng dẫn và khuyến khích tổ chức tương tác trên Workplace.

Bộ triển khai

Hãy sử dụng những tài liệu này để thúc đẩy việc triển khai Workplace cho tổ chức của bạn.

Bộ chuyên sâu

Hãy tìm các tài liệu bạn có thể bám vào để khuyến khích tổ chức của mình tương tác tích cực hơn nữa với trên Workplace.

Bộ giáo dục

Hãy sử dụng những tài liệu này để hướng dẫn tổ chức của bạn về cách làm việc trong Workplace.