Điều khoản pháp lý

Xử lý và kiểm soát dữ liệu

Khách hàng của Workplace đóng vai trò là bên kiểm soát dữ liệu và chỉ định Facebook làm bên xử lý dữ liệu theo thỏa thuận với Workplace.