Chính sách quyền riêng tư của Workplace Tiêu chuẩn

Với Workplace Tiêu chuẩn, người dùng trong cùng tổ chức hoặc nơi làm việc (“Doanh nghiệp”) hay cộng đồng của họ có thể cộng tác, chia sẻ và khám phá thông tin về công việc hiệu quả hơn. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thức và thời điểm Facebook thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn khi bạn, đồng nghiệp của bạn, người cộng tác kinh doanh hoặc những người dùng khác sử dụng nền tảng Workplace Tiêu chuẩn (bao gồm các trang web, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến có liên quan của Workplace liên kết với Chính sách quyền riêng tư này mà chúng tôi gọi là "Dịch vụ"). Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ. Những Dịch vụ khác của Facebook chịu sự điều chỉnh của các điều khoản riêng.
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Chúng tôi cung cấp cho Doanh nghiệp tùy chọn Workplace Cơ bản, Workplace Nâng cao hoặc Workplace Doanh nghiệp để họ kiểm soát được tất cả tài khoản Workplace Tiêu chuẩn mà họ có thể chứng minh quyền sở hữu miền email (“Tài khoản đã nâng cấp”), cũng như để nâng cấp các tài khoản này thành cộng đồng Workplace Cơ bản, Workplace Nâng cao hoặc Workplace Doanh nghiệp mới. Nhờ vậy, Doanh nghiệp có thể truy cập, xử lý và xóa mọi dữ liệu đã gửi hoặc trước đó được Người dùng đã nâng cấp cung cấp qua Dịch vụ, bao gồm tất cả các tệp và thông tin liên lạc, tất cả các nhóm cũng như mọi tin nhắn Chat trên Workplace.
Nếu bạn đã tham gia Workplace Tiêu chuẩn bằng cách sử dụng địa chỉ email, số điện thoại hoặc bất kỳ thông tin đăng nhập nào khác không thuộc sở hữu của Doanh nghiệp, nhưng đã chia sẻ nội dung trong cộng đồng Doanh nghiệp (bao gồm mọi dữ liệu đã chia sẻ trong nhóm thuộc cộng đồng Doanh nghiệp đó và trong Chat trên Workplace với Người dùng đã nâng cấp), thì sau khi nâng cấp lên cộng đồng Workplace Cơ bản, Workplace Nâng cao hoặc Workplace Doanh nghiệp, Doanh nghiệp sẽ có quyền truy cập và kiểm soát mọi dữ liệu đã gửi/được cung cấp thông qua các Dịch vụ trong cộng đồng hoặc nhóm Doanh nghiệp đó. Dữ liệu này sẽ bao gồm tất cả các tệp và thông tin liên lạc đã chia sẻ trước đó và cả thông tin mà sau này bạn có thể chia sẻ với Tài khoản đã nâng cấp trong cộng đồng hoặc nhóm Doanh nghiệp đó, kể cả trong Chat trên Workplace với Người dùng đã nâng cấp.
Nếu Doanh nghiệp chọn nâng cấp lên Workplace Cơ bản, Workplace Nâng cao hoặc Workplace Doanh nghiệp, bạn có thể phải chấp nhận một nhóm điều khoản mới tại thời điểm đó, bao gồm cả điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư mới. Để biết thêm thông tin về sự khác biệt giữa Workplace Tiêu chuẩn, Workplace Cơ bản, Workplace Nâng cao và Workplace Doanh nghiệp hoặc để nâng cấp tài khoản của bạn, hãy xem tại đây. Nếu Doanh nghiệp chọn nâng cấp lên Workplace Cơ bản, Workplace Nâng cao hoặc Workplace Doanh nghiệp, chính Doanh nghiệp đó - chứ không phải Facebook - sẽ xác định cách có thể xử lý và sử dụng thông tin của bạn trong cộng đồng Doanh nghiệp trên Workplace, bao gồm cả thông tin mà trước đó bạn đã chia sẻ trên Workplace Tiêu chuẩn trong cộng đồng hoặc nhóm Doanh nghiệp đó.
Vui lòng đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền và sự chấp thuận cần thiết trước khi đăng bất kỳ thông tin nào về những người dùng khác của Dịch vụ hoặc Doanh nghiệp của bạn trên Workplace.

I. Chúng tôi thu thập những loại thông tin nào?
Thông tin mà bạn và những người khác cung cấp. Sau đây là những loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ và về bạn:
 • nội dung và thông tin khác mà bạn cung cấp khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, kể cả khi bạn đăng ký tài khoản, tạo hoặc chia sẻ và nhắn tin hoặc liên lạc với những người khác. Thông tin này có thể bao gồm thông tin trong hoặc về nội dung bạn cung cấp, chẳng hạn như ngày tạo tệp. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các loại nội dung bạn xem hoặc tương tác hay tần suất và khoảng thời gian hoạt động của bạn;
 • thông tin liên hệ, chẳng hạn như tên đầy đủ, địa chỉ email và mọi thông tin liên hệ liên quan đến những người dùng khác (như số điện thoại hoặc địa chỉ email) mà bạn chọn tải lên, đồng bộ hoặc nhập (chẳng hạn như từ Tài khoản Facebook cá nhân của bạn);
 • chức danh, thông tin về phòng ban, cấu trúc báo cáo và các thông tin khác liên quan đến công việc hoặc Doanh nghiệp của bạn;
 • thông tin liên lạc và thông tin mà những người khác cung cấp khi họ sử dụng Dịch vụ. Thông tin này có thể bao gồm thông tin về bạn, chẳng hạn như khi người khác chia sẻ hoặc bình luận về ảnh có mặt bạn, gửi tin nhắn cho bạn hay tải lên, đồng bộ hoặc nhập thông tin liên hệ của bạn;
 • nội dung của mọi hoạt động trao đổi thông tin trên hoặc thông qua Dịch vụ;
 • thông tin liên lạc, phản hồi, đề xuất và ý kiến của người dùng được gửi cho chúng tôi hay bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn hoặc Doanh nghiệp của bạn liên hệ/tương tác với chúng tôi để được hỗ trợ về Dịch vụ;
 • thông tin về những người và nhóm mà bạn kết nối cũng như cách bạn tương tác với họ, chẳng hạn như những người mà bạn liên lạc thường xuyên nhất hoặc các nhóm bạn thích chia sẻ cùng; và
 • bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn tải lên, chia sẻ với những người dùng khác hoặc cung cấp cho chúng tôi trực tiếp qua Dịch vụ.
Thông tin mà chúng tôi thu thập từ nhóm công ty của Facebook và từ các Dịch vụ khác của Facebook.
Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các Dịch vụ khác của Facebook mà bạn chọn sử dụng, như tài khoản Facebook cá nhân, và từ các công ty khác do Facebook sở hữu hoặc điều hành, theo các điều khoản và chính sách quyền riêng tư của họ. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này cho các mục đích được nêu trong phần “Làm cách nào để sử dụng thông tin này?” của Chính sách quyền riêng tư này. Tìm hiểu thêm về những công ty này của Facebook và chính sách quyền riêng tư của họ, cũng như Chính sách dữ liệu của Facebook.
Thông tin từ các đối tác bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể nhận từ đối tác bên thứ ba thông tin về bạn và hoạt động của bạn trên và ngoài Workplace, chẳng hạn như thông tin từ một đối tác khi chúng tôi cùng cung cấp dịch vụ cho bạn.
Vị trí/thông tin thiết bị.Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ hoặc về máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị khác mà bạn cài đặt hoặc truy cập Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở vị trí thiết bị (kể cả vị trí địa lý cụ thể), chẳng hạn như qua các tín hiệu WiFi, Bluetooth hoặc GPS. Chúng tôi có thể kết hợp hoặc liên kết thông tin mình thu thập từ các thiết bị khác nhau của bạn. Nhờ đó, chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ nhất quán trên các thiết bị đó.
Dữ liệu nhật ký và cookie. Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin được trình duyệt hoặc hệ điều hành của bạn cung cấp thông qua Dịch vụ, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet (IP) và các số nhận dạng thiết bị hay trình duyệt khác, loại trình duyệt, hệ điều hành, dữ liệu sự cố, nhà cung cấp dịch vụ Internet, các trang mà bạn truy cập trước và sau khi sử dụng Dịch vụ, ngày và giờ bạn truy cập, thông tin về các hoạt động và hành động của bạn (chẳng hạn như liên kết bạn nhấp và trang bạn xem) trong Dịch vụ cũng như thông tin khác về nhật ký máy chủ tiêu chuẩn ("Dữ liệu nhật ký và cookie").
Chúng tôi có thể đặt hoặc ghi lại dữ liệu đã lưu trữ vào cookie hoặc các đối tượng lưu trữ cục bộ để tự động thu thập thông tin này. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie và các công nghệ liên quan của chúng tôi, bao gồm mục đích chúng tôi sử dụng các cookie và công nghệ đó, bằng cách đọc Chính sách cookie của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự như mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.
Trình duyệt hoặc thiết bị của bạn có thể cung cấp cài đặt liên quan đến những công nghệ này. Để biết thêm thông tin về việc các cài đặt này có sẵn hay không, chúng hoạt động như thế nào và chúng có tác dụng gì, hãy truy cập tài liệu trợ giúp của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Chúng tôi không thể nhận dạng hay phản hồi các tín hiệu trên thiết bị hoặc trình duyệt về việc theo dõi và một số cài đặt có thể cản trở việc bạn sử dụng những tính năng mà chúng tôi cung cấp. Ngoài ra, cài đặt mà trình duyệt hoặc thiết bị cung cấp thường chỉ áp dụng cho trình duyệt hoặc thiết bị cụ thể đó.

II. Chúng tôi sử dụng thông tin mình thu thập như thế nào?
Facebook sẽ sử dụng thông tin mà hãng thu thập để cung cấp, phát triển, cải thiện và kiếm tiền từ Dịch vụ, cũng như Dịch vụ của Facebook và những dịch vụ khác của các Công ty thuộc Facebook. Sau đây là các ví dụ về việc sử dụng đó:
 • liên lạc với người dùng về việc họ sử dụng Dịch vụ;
 • tăng cường và cải thiện tính bảo mật, tính toàn vẹn cũng như độ an toàn của Dịch vụ cho bạn và những người dùng khác;
 • điều hành, duy trì và cải thiện hệ thống cũng như cơ sở hạ tầng cung cấp Dịch vụ và các Dịch vụ khác của Facebook (xin lưu ý rằng chúng tôi sử dụng cùng một hệ thống và cơ sở hạ tầng để hỗ trợ Dịch vụ và Dịch vụ của Facebook). Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng nhật ký lỗi khi bạn sử dụng Dịch vụ để xác định và sửa lỗi cũng có thể tồn tại trong Dịch vụ của Facebook;
 • cá nhân hóa và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn như một phần trong quá trình cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm việc trình bày các nội dung, thông tin liên lạc hoăc chủ đề (kể cả nội dung trả phí) mà bạn có thể quan tâm hoặc các chủ đề phổ biến hay đang thịnh hành trong cộng đồng Doanh nghiệp của bạn;
 • phát triển các công cụ, sản phẩm hoặc dịch vụ mới mà chúng tôi có thể giới thiệu để phát triển và làm phong phú trải nghiệm của bạn theo thời gian;
 • gửi cho bạn các thông tin tiếp thị, thông báo cho bạn về Dịch vụ của chúng tôi và cho bạn biết về các chính sách cũng như điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi;
 • liên kết hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và Dịch vụ của Facebook trên các thiết bị khác nhau do cùng một cá nhân vận hành hoặc sử dụng để cải thiện Dịch vụ và các Dịch vụ khác của Facebook mà chúng tôi cung cấp; và
 • tiến hành phân tích dữ liệu và hệ thống, bao gồm nghiên cứu để cải thiện Dịch vụ và Dịch vụ của Facebook.

III. Thông tin này được chia sẻ như thế nào?
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mình thu thập trong các trường hợp sau:
 • với cộng đồng khi bạn chọn chia sẻ và liên lạc qua Dịch vụ. Bạn có thể chọn đối tượng mình muốn chia sẻ nội dung, chẳng hạn như khi bạn chia sẻ nội dung trong Nhóm hoặc khi dùng ứng dụng Chat trên Workplace;
 • với Doanh nghiệp trong trường hợp Doanh nghiệp đảm nhận quyền kiểm soát đối với cộng đồng Workplace, theo mô tả ở trên hoặc trong Điều khoản dịch vụ của Workplace Tiêu chuẩn. Trong những trường hợp như vậy, Doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm về cách sử dụng thông tin của bạn;
 • với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà có thể hỗ trợ cung cấp Dịch vụ hoặc một phần của Dịch vụ;
 • với các Công ty thuộc Facebook cho những mục đích nêu trên;
 • với ứng dụng, trang web hoặc các dịch vụ khác của bên thứ ba mà bạn có thể kết nối thông qua Dịch vụ;
 • liên quan đến giao dịch quan trọng của công ty, chẳng hạn như bán Dịch vụ của chúng tôi, sát nhập, hợp nhất, bán tài sản hoặc trong trường hợp phá sản hay vỡ nợ hiếm khi xảy ra hoặc nếu quyền sở hữu/quyền kiểm soát tất cả hay một phần Dịch vụ của chúng tôi hoặc tài sản của Dịch vụ thay đổi, chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho chủ sở hữu mới;
 • để giúp xác minh tài khoản và hoạt động, cải thiện độ an toàn cũng như tính bảo mật trong và ngoài Dịch vụ của chúng tôi và Dịch vụ của Facebook, chẳng hạn như bằng cách điều tra hoạt động đáng ngờ hoặc các vi phạm đối với điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi; và
 • theo hướng dẫn hoặc ủy quyền của bạn.
Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin mình thu thập với các đối tác bên thứ ba và khách hàng. Đây là những người giúp chúng tôi cung cấp và cải thiện Dịch vụ của mình hoặc các Dịch vụ khác của Facebook hay những người sử dụng sản phẩm quảng cáo hoặc các sản phẩm liên quan của chúng tôi. Nhờ đó, chúng tôi có thể cung cấp miễn phí dịch vụ Workplace Tiêu chuẩn cho bạn. Chúng tôi không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân bạn (thông tin nhận dạng cá nhân là thông tin như tên hoặc địa chỉ email mà người khác có thể sử dụng chính thông tin này để liên hệ với bạn hoặc xác định bạn là ai) với các đối tác quảng cáo, đánh giá hoặc phân tích trừ khi bạn cho phép. Chúng tôi có thể cung cấp cho những đối tác này thông tin về số người tiếp cận và hiệu quả của quảng cáo mà không cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân bạn hoặc nếu chúng tôi đã tổng hợp thông tin để thông tin đó không nhận dạng cá nhân bạn.
Yêu cầu pháp lý. Chúng tôi có thể truy cập, bảo vệ và chia sẻ thông tin của bạn khi phản hồi các yêu cầu pháp lý (như lệnh khám, lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa) nếu chúng tôi thực sự tin rằng luật yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Điều này có thể bao gồm việc phản hồi các yêu cầu pháp lý khi chúng tôi thực sự tin rằng việc phản hồi này là bắt buộc theo luật ở khu vực pháp lý đó, ảnh hưởng đến người dùng ở khu vực pháp lý đó và phù hợp với các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận. Chúng tôi cũng có thể truy cập, bảo vệ và chia sẻ thông tin khi chúng tôi thực sự tin rằng điều đó là cần thiết để: phát hiện, ngăn chặn, giải quyết gian lận và hoạt động phi pháp khác; để tự bảo vệ chúng tôi, bạn và người khác, bao gồm như một phần của việc điều tra; hoặc để ngăn ngừa khả năng tử vong hay thương tích sắp xảy ra. Ví dụ: chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các đối tác bên thứ ba về độ tin cậy của tài khoản của bạn để ngăn chặn gian lận và lạm dụng trong và ngoài Dịch vụ của chúng tôi cũng như các Dịch vụ khác của Facebook. Thông tin chúng tôi nhận được về bạn có thể được truy cập, xử lý và lưu giữ trong một khoảng thời gian dài khi đó là đối tượng của yêu cầu, nghĩa vụ pháp lý, điều tra của chính phủ hoặc điều tra liên quan đến khả năng vi phạm các điều khoản/chính sách của chúng tôi hoặc nhằm ngăn ngừa thiệt hại. Chúng tôi cũng có thể lưu giữ thông tin từ các tài khoản đã bị vô hiệu hóa vì vi phạm các điều khoản của chúng tôi trong tối thiểu một năm để tránh tái diễn hành vi lạm dụng hoặc vi phạm các điều khoản của chúng tôi.
Dữ liệu ẩn danh hoặc tổng hợp. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin đã được tổng hợp hoặc thông tin không xác định danh tính cá nhân của bạn cho bên thứ ba và công ty liên kết. Họ có thể sử dụng thông tin đó để phân tích, xác định xu hướng cũng như phân tích nhằm cải thiện, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như các sản phẩm và dịch vụ do các Công ty thuộc Facebook cung cấp.

IV. Chúng tôi xử lý dữ liệu dựa trên cơ sở pháp lý nào?
Chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu mình có theo những cách mô tả ở trên:
 • khi cần thiết để thực hiện các Điều khoản dịch vụ của chúng tôi;
 • khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi; và
 • khi cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của những người khác), bao gồm cả lợi ích của chúng tôi trong việc cung cấp Dịch vụ đổi mới, được cá nhân hóa, an toàn và có lợi cho người dùng cũng như đối tác của chúng tôi, trừ khi các lợi ích đó kém ưu tiên hơn so với các lợi ích hoặc quyền cơ bản và quyền tự do đòi hỏi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

V. Bạn có thể thực thi quyền mình có theo GDPR bằng cách nào?
Theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền truy cập, sửa đổi, sao chép và xóa dữ liệu của mình, cũng như quyền hạn chế và phản đối một số hoạt động xử lý nhất định đối với dữ liệu của mình. Điều này bao gồm:
 • trong trường hợp bạn đồng ý tiếp thị trực tiếp, quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn cho mục đích đó. Bạn có thể thực thi quyền này bằng cách sử dụng liên kết "hủy đăng ký" trong các thông báo về tiếp thị đó; và
 • quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn mà trong đó chúng tôi theo đuổi các lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của bên thứ ba. Bạn có thể thực thi quyền này bằng cách yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào.

VI. Lưu giữ dữ liệu, vô hiệu hóa và xóa tài khoản
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cho đến khi không còn cần cung cấp Dịch vụ hoặc cho đến khi tài khoản của bạn bị xóa - tùy trường hợp nào xảy ra trước. Tùy theo từng trường hợp, chúng tôi sẽ quyết định dựa trên những yếu tố như bản chất của dữ liệu, lý do thu thập và xử lý dữ liệu, cũng như các nhu cầu lưu giữ vì mục đích hoạt động hoặc pháp lý có liên quan.
Bạn có thể xóa tài khoản của mình bất kỳ lúc nào. Khi bạn xóa tài khoản, chúng tôi sẽ xóa nội dung bạn đã đăng. Nếu bạn không muốn xóa tài khoản, nhưng muốn tạm dừng sử dụng Workplace Tiêu chuẩn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn lựa chọn vô hiệu hóa tài khoản của mình. Để tìm hiểu thêm về cách xóa tài khoản, hãy nhấp vào đây và để tìm hiểu thêm về cách vô hiệu hóa tài khoản, hãy nhấp vào đây. Quá trình xóa dữ liệu được lưu trữ trong các hệ thống sao lưu có thể mất tới 90 ngày. Trong thời gian này, thông tin của bạn sẽ không thể truy cập được trên Workplace.

VII. Bạn truy cập và sửa đổi thông tin chúng tôi nắm giữ bằng cách nào?
Bạn có thể tìm các công cụ để quản lý, truy cập và chuyển dữ liệu trong Cài đặt tài khoản chung trên Workplace.
Bạn truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin mà mình đã tải lên Dịch vụ bằng cách sử dụng các công cụ mà chúng tôi cung cấp trong Dịch vụ (ví dụ: chỉnh sửa thông tin trang cá nhân, qua Nhật ký hoạt động hoặc tải xuống và chuyển thông tin của bạn bằng công cụ Tải thông tin của bạn xuống. Bạn có thể truy cập công cụ này trong Cài đặt tài khoản của mình). Các thay đổi bạn thực hiện đối với thông tin của mình trên Dịch vụ sẽ có hiệu lực ngay lập tức trên cộng đồng của bạn, nhưng dữ liệu sẽ được Facebook lưu giữ trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại.

VIII. An toàn và bảo mật
Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để giúp xác minh tài khoản và hoạt động, cải thiện độ an toàn và tính bảo mật trong và ngoài Dịch vụ của mình, chẳng hạn như bằng cách điều tra hoạt động đáng ngờ hoặc các vi phạm đối với điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi. Chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ tài khoản của bạn nhờ các đội ngũ kỹ sư, hệ thống tự động và công nghệ tiên tiến như mã hóa và phương pháp học máy. Ví dụ: chúng tôi có thể triển khai các công nghệ tự động để phát hiện hành vi và nội dung lạm dụng, chẳng hạn như nội dung khiêu dâm trẻ em, có thể ảnh hưởng xấu đến Dịch vụ của chúng tôi, bạn, những người dùng khác hoặc các tổ chức khác. Một số khía cạnh của Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến nội dung do bên thứ ba duy trì mà chúng tôi không kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các cách bảo vệ quyền riêng tư của những bên thứ ba này và khuyên bạn nên xem chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web mà bạn truy cập.

IX. Cách vận hành các dịch vụ toàn cầu của chúng tôi
Khi cung cấp Dịch vụ cho bạn và khi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ được tham chiếu trong Chính sách quyền riêng tư này, bạn hiểu rằng thông tin có thể được chúng tôi lưu trữ hoặc xử lý tại các vị trí khác nhau trên thế giới. Ví dụ: thông tin thu thập được trong Khu vực kinh tế châu Âu ("EEA") có thể được chuyển đến các quốc gia bên ngoài EEA vì những mục đích được mô tả trong chính sách này. Chúng tôi sử dụng các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban châu Âu phê duyệt và dựa vào những quyết định tương ứng của Ủy ban này về một số quốc gia, nếu có, để chuyển dữ liệu từ Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) đến Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

X. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi đối với chính sách này như thế nào?
Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Khi cập nhật Chính sách quyền riêng tư, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo phù hợp cho bạn, sửa đổi "Ngày có hiệu lực" ở trên và đăng Chính sách quyền riêng tư mới.

XI. Cách liên hệ với Facebook khi có thắc mắc
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc muốn tìm hiểu thêm về Workplace nói chung, hãy liên hệ với chúng tôi trực tuyến hoặc qua thư theo địa chỉ:
Facebook, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025, USA (nếu bạn không sống ở Liên minh châu Âu)
HOẶC
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland (nếu bạn sống ở Liên minh châu Âu).
Bạn cũng có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của Facebook Ireland Ltd.
Facebook Ireland Ltd. được Ủy viên bảo vệ dữ liệu Ireland kiểm soát ở Ireland.

Ngày cập nhật gần nhất: 02/09/2019

Thông báo về quyền riêng tư đối với cư dân tại California (Ngày sửa đổi gần nhất: 01/07/2020)

Thông báo về quyền riêng tư tại California này (“Thông báo”) dành cho các cư dân tại tiểu bang California và bổ sung cho Chính sách quyền riêng tư của Workplace Tiêu chuẩn ở trên. Thông báo này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn, cũng như cách bạn thực hiện quyền của mình theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (“CCPA”).
“Thông tin cá nhân” được đề cập trong Thông báo này có nghĩa là thông tin xác định, mô tả, có liên quan đến bạn, thông tin có khả năng liên kết đến bạn hoặc thông tin có sự liên quan hợp lý đến bạn, bất kể trực tiếp hay gián tiếp. Thông tin cá nhân không bao gồm thông tin tổng hợp hoặc thông tin không có sự liên quan hợp lý đến bạn.

Cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ Thông tin cá nhân
Chúng tôi phải xử lý thông tin - bao gồm cả Thông tin cá nhân - về bạn để có thể cung cấp nền tảng Workplace Tiêu chuẩn (bao gồm trang web, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến có liên quan mà chúng tôi gọi là “Dịch vụ”). Theo các giới hạn mà chúng tôi mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của Workplace Tiêu chuẩn, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn cho mục đích kinh doanh. Chúng tôi có những hạn chế nghiêm ngặt về cách đối tác của chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ dữ liệu mà chúng tôi cung cấp, tuân theo hướng dẫn của bạn hoặc CCPA. Chúng tôi không bán bất cứ Thông tin cá nhân nào của bạn và sẽ không bao giờ làm như vậy.
Xem lại Chính sách quyền riêng tư của Workplace Tiêu chuẩn là cách tốt nhất để tìm hiểu về loại thông tin chúng tôi thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Sau đây là phần tóm lược các loại Thông tin cá nhân (tương tự như trong CCPA) mà chúng tôi có thể đã thu thập về bạn trong 12 tháng qua. Thông tin chúng tôi thu thập sẽ tùy theo cách bạn dùng Dịch vụ, cũng như cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và các đối tượng mà chúng tôi có thể đã chia sẻ thông tin

Hạng mục Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm:Dưới đây là các ví dụ về cách sử dụng Thông tin cá nhân:Các bên mà từng hạng mục Thông tin cá nhân có thể được chia sẻ bao gồm:
 • Thông tin nhận dạng;
 • Thông tin về hoạt động trên Internet hoặc mạng điện tử khác;
 • Thông tin liên quan đến vị trí (bao gồm vị trí chính xác của thiết bị), nếu bạn chọn cho phép chúng tôi thu thập thông tin này;
 • Thông tin âm thanh hoặc hình ảnh (bao gồm ảnh), nếu bạn hoặc người khác chọn cung cấp thông tin này;
 • Thông tin về nghề nghiệp hoặc việc làm, nếu bạn chọn cung cấp thông tin này; và
 • Thông tin lấy được từ Thông tin cá nhân khác về bạn, có thể bao gồm sở thích, mối quan tâm và những thông tin khác dùng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.
 • Cung cấp, cá nhân hóa và cải thiện Dịch vụ;
 • Gửi cho bạn thông tin liên lạc về tiếp thị;
 • Nâng cao độ an toàn, tính toàn vẹn và bảo mật; và
 • Liên lạc với bạn.
 • Cộng đồng bạn chọn để chia sẻ và liên lạc qua Dịch vụ;
 • Một doanh nghiệp đảm nhận quyền kiểm soát đối với cộng đồng Workplace, theo mô tả trong Điều khoản dịch vụ của Workplace Tiêu chuẩn;
 • Người và tài khoản mà người khác chia sẻ hoặc chia sẻ lại nội dung về bạn;
 • Đối tác, bao gồm đối tác sử dụng dịch vụ phân tích của chúng tôi, nhà quảng cáo, đối tác đo lường, đối tác cung cấp hàng hóa và dịch vụ trong Dịch vụ của chúng tôi, nhà cung ứng và nhà cung cấp dịch vụ;
 • Ứng dụng, trang web hoặc các dịch vụ khác của bên thứ ba mà bạn có thể kết nối thông qua Dịch vụ;
 • Chủ sở hữu mới trong trường hợp có sự thay đổi về quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát tất cả hay một phần Dịch vụ của chúng tôi hoặc trong trường hợp các tài sản của họ thay đổi;
 • Cơ quan hành pháp hoặc bên thứ ba khác có liên quan đến các yêu cầu pháp lý; và

Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin, bao gồm các loại Thông tin cá nhân khác mà chúng tôi thu thập, hãy xem lại Chính sách quyền riêng tư của Workplace Tiêu chuẩn.

Nguồn thông tin cá nhân
Chúng tôi nhận Thông tin cá nhân từ thông tin do bạn và người khác cung cấp, từ (các) thiết bị của bạn và từ đối tác của chúng tôi. Các loại nguồn mà từ đó chúng tôi thu thập hoặc nhận Thông tin cá nhân bao gồm:
 • Bạn: Chúng tôi thu thập nội dung và thông tin khác mà bạn cung cấp khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm khi bạn đăng ký một tài khoản, tạo hoặc chia sẻ và nhắn tin hay liên lạc với người khác. Thông tin này có thể bao gồm thông tin trong hoặc về nội dung bạn cung cấp, chẳng hạn như ngày tạo tệp. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các loại nội dung bạn xem hoặc tương tác hay tần suất và khoảng thời gian hoạt động của bạn. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về những người và nhóm mà bạn kết nối và cách bạn tương tác với họ, chẳng hạn như những người mà bạn liên lạc thường xuyên nhất hoặc các nhóm bạn thích chia sẻ.
 • Người khác: Chúng tôi cũng nhận thông tin liên lạc và thông tin mà những người khác cung cấp khi họ sử dụng Dịch vụ. Thông tin này có thể bao gồm thông tin về bạn, chẳng hạn như khi người khác chia sẻ hoặc bình luận về ảnh có mặt bạn, gửi tin nhắn cho bạn hay tải lên, đồng bộ hoặc nhập thông tin liên hệ của bạn.
 • (Các) thiết bị của bạn: Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ hoặc về các máy tính, điện thoại hoặc thiết bị khác mà bạn cài đặt hoặc truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể kết hợp hoặc liên kết thông tin mình thu thập từ các thiết bị khác nhau của bạn. Nhờ đó, chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ nhất quán trên các thiết bị đó.
 • Các công ty của Facebook: Chúng tôi có thể nhận thông tin từ những Công ty khác của Facebook (bao gồm cả WhatsApp và Oculus) cho các mục đích kinh doanh, từ đó cung cấp cho bạn trải nghiệm mới, phù hợp, nhất quán và an toàn trên tất cả Sản phẩm của các công ty thuộc Facebook mà bạn sử dụng. Chúng tôi cũng xử lý thông tin về bạn trên các Công ty của Facebook cho những mục đích này, như được cho phép theo luật hiện hành cũng như theo các điều khoản và chính sách của những công ty đó.
 • Đối tác: Chúng tôi cũng có thể nhận từ đối tác thông tin về bạn và hoạt động của bạn trên và ngoài Workplace, chẳng hạn như thông tin từ một đối tác khi chúng tôi cùng cung cấp dịch vụ cho bạn.

Bạn có thể thực hiện các quyền mình có theo CCPA bằng cách nào?
Theo CCPA, bạn có các quyền sau đây:
 • Quyền được biết: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cho bạn biết về Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ, cũng như thông tin về cách làm của chúng tôi đối với dữ liệu;
 • Quyền yêu cầu xóa: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn;
 • Quyền không bị phân biệt đối xử: Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn vì đã thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này.
Hãy nhấp vào đây để thực hiện “quyền được biết” hay “quyền yêu cầu xóa” của bạn.
Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể cần xác minh danh tính của bạn trước khi xử lý yêu cầu bạn đưa ra. Việc này nhằm bảo vệ thông tin của bạn cũng như tính toàn vẹn của các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần thu thập thêm thông tin để xác minh danh tính của bạn (chẳng hạn như giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp).
Theo CCPA, bạn có thể tự mình thực hiện các quyền này hoặc chỉ định một đại diện được ủy quyền để thay mặt bạn đưa ra những yêu cầu này. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ tạo thuận lợi cho yêu cầu của bạn bằng những công cụ tự động được cung cấp thông qua tài khoản được bảo vệ bằng mật khẩu của bạn

Liên hệ để biết thêm thông tin.
Nếu bạn còn có thắc mắc về Thông báo này hoặc về cách thực hiện quyền của mình theo CCPA, vui lòng liên hệ với chúng tôi.