Chúng tôi đã cập nhật Phụ lục về việc chuyển dữ liệu tại châu Âu để chuyển sang áp dụng Điều khoản tiêu chuẩn mới trong hợp đồng. Các điều khoản dưới đây có hiệu lực từ ngày 27/09/2021.

Phụ lục của Workplace về việc chuyển dữ liệu tại châu Âu


Thỏa thuận có tích hợp Phụ lục này của Workplace về việc chuyển dữ liệu tại châu Âu ("Phụ lục về việc chuyển dữ liệu"). Phụ lục áp dụng trong trường hợp Meta Platforms Ireland Ltd xử lý Dữ liệu tại châu Âu với vai trò là Bên xử lý của bạn theo Thỏa thuận, đồng thời Meta Platforms, Inc. (trước đây gọi là Facebook, Inc.) tiếp nhận dữ liệu được chuyển.
 1. Bạn xác nhận và đồng ý rằng để cung cấp dịch vụ Workplace from Meta theo Thỏa thuận, Meta Platforms Ireland Ltd sẽ chuyển Dữ liệu tại châu Âu cho Meta Platforms, Inc., cũng như có thể sẽ chuyển tiếp Dữ liệu này cho Bên xử lý phụ khác của Meta.
 2. Meta Platforms Ireland Ltd chuyển Dữ liệu tại châu Âu cho Meta Platforms, Inc. theo Điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng (SCC) giữa 2 Bên xử lý, nhưng vẫn bảo lưu quyền sử dụng phương pháp thay thế để chuyển dữ liệu. Đó là những phương pháp được công nhận theo GDPR và luật hiện hành khác về việc bảo vệ dữ liệu tại EEA, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ công nhận (chẳng hạn như quyết định về khả năng bảo vệ đầy đủ). Hoạt động chuyển tiếp từ Meta Platforms, Inc. cho Bên xử lý phụ của Meta theo SCC giữa 2 Bên xử lý phải tuân thủ ủy quyền chung dựa trên Phụ lục về việc xử lý dữ liệu.
 3. Nhằm tạo điều kiện cung cấp dịch vụ hiệu quả được điều phối, trong phạm vi có thể, toàn bộ hoạt động liên lạc với Meta Platforms, Inc. hoặc bất kỳ Bên xử lý phụ nào khác của Meta liên quan đến SCC giữa 2 Bên xử lý sẽ được điều phối và gửi đi thông qua Meta Platforms Ireland Ltd.
 4. Trong trường hợp có sự xung đột hoặc không thống nhất, Phụ lục này về việc chuyển dữ liệu sẽ được ưu tiên áp dụng hơn Thỏa thuận. Nếu tiếp tục truy cập vào hoặc sử dụng dịch vụ Workplace kể từ ngày có hiệu lực của Phụ lục này về việc chuyển dữ liệu (hoặc bất kỳ nội dung cập nhật nào đối với Phụ lục về việc chuyển dữ liệu, nếu có), bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Phụ lục về việc chuyển dữ liệu đã cập nhật.
 5. Mọi Điều khoản đã ký kết giữa bạn và Meta Platforms, Inc. theo phiên bản Phụ lục về việc chuyển dữ liệu và có hiệu lực trước ngày 27/09/2021 sẽ được xem là chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 27/09/2021. Bạn đồng ý rằng Điều khoản bị chấm dứt không đồng nghĩa với việc mọi Dữ liệu tại châu Âu đã chuyển theo những Điều khoản đó sẽ bị tiêu hủy hay trả lại. Thay vào đó, việc xử lý sẽ tuân thủ điều khoản và điều kiện được nêu chi tiết trong Phụ lục này về việc chuyển dữ liệu.
 6. Trong Phụ lục này về việc chuyển dữ liệu:
  1. "Thỏa thuận" có nghĩa là thỏa thuận giữa bạn và Meta Platforms Ireland Ltd, theo đó Meta Platforms Ireland Ltd cung cấp dịch vụ Workplace.
  2. "Điều khoản" có nghĩa là điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng về việc chuyển dữ liệu cá nhân cho bên xử lý ở quốc gia thứ ba, do Ủy ban châu Âu phê duyệt theo quyết định số 2010/87/EC ngày 05/02/2010 (ngoại trừ điều khoản không bắt buộc và mang tính minh họa).
  3. "EEA" có nghĩa là Khu vực kinh tế châu Âu.
  4. "Dữ liệu tại châu Âu" có nghĩa là Thông tin cá nhân của bạn, do Meta Platforms Ireland Ltd xử lý với vai trò là Bên xử lý của bạn theo Thỏa thuận, trong trường hợp GDPR hoặc luật bảo vệ dữ liệu tại EEA, Vương quốc Anh hay Thụy Sĩ áp dụng cho Hoạt động xử lý dữ liệu đó.
  5. "Bên xử lý phụ của Meta" có nghĩa là bên xử lý phụ mà Meta Platforms, Inc. liên kết theo SCC giữa 2 Bên xử lý để xử lý Dữ liệu tại châu Âu.
  6. "Điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng (SCC) giữa 2 Bên xử lý" (áp dụng cho hoạt động chuyển dữ liệu liên quan) có nghĩa là: (a) điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng thuộc mô-đun 3 (giữa 2 bên xử lý) về việc chuyển dữ liệu cá nhân đến quốc gia thứ ba theo GDPR và do Ủy ban châu Âu phê duyệt theo quyết định số 2021/914 ngày 04/06/2021; hoặc (b) điều khoản tiêu chuẩn khác trong hợp đồng (giữa 2 bên xử lý) về việc chuyển dữ liệu cá nhân đến quốc gia thứ ba, được luật hiện hành về việc bảo vệ dữ liệu tại Liên minh châu Âu, EEA, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ công nhận (trong cả 2 trường hợp, bất kỳ điều khoản nào không bắt buộc sẽ do Meta chọn).
  7. Để phục vụ mục đích của Phụ lục này về việc chuyển dữ liệu, bất kỳ thuật ngữ nào viết hoa đều mang ý nghĩa như trong Thỏa thuận, trừ trường hợp có quy định khác. Những phần dẫn chiếu đến Thỏa thuận, bao gồm cả Phụ lục về việc xử lý dữ liệu, sẽ phụ thuộc vào nội dung cập nhật bất cứ lúc nào theo Thỏa thuận.