Điều khoản pháp lý

Xử lý và kiểm soát dữ liệu

Khách hàng của Workplace Cơ bản, Nâng cao và Doanh nghiệp đóng vai trò là bên kiểm soát dữ liệu và chỉ định Facebook làm bên xử lý dữ liệu theo Thỏa thuận với Workplace.

Đối với khách hàng của Workplace Tiêu chuẩn, Facebook là bên kiểm soát dữ liệu và chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của người dùng.