TaskList

LIMESTAT INC
TaskList is a simple to-do list your team can use to keep track of personal tasks. Just follow these commands -
  1. type a message to create a task
ex: this is a new task #newtasks
  1. type [list] to view tasks
ex: list #newtasks

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Chat bot
    Có thể gửi thông báo bằng tin nhắn chat và có thể trả lời câu hỏi

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ