Salesforce

SALESFORCE, INC.
Salesforce is the world’s #1 Customer Relationship Management (CRM) platform. More than 150,000 companies are blazing trails to success with the world’s #1 CRM platform. Easily log, manage, and analyze all customer activity in one place with our suite of web-based CRM software.
This integration enables authenticated preview of Salesforce links shared in a post on Workplace. Authenticated previews ensure assets are only shown to those with the correct access on Salesforce.

TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG TÍCH HỢP

  • Bản xem trước đã xác thực
    Xem trước liên kết và tài liệu đã thêm vào bài viết một cách an toàn

TÍCH HỢP TƯƠNG TỰ