Làm cách nào để gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp trên Workplace?

Cách gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp trên Workplace:
  1. Đi đến trang cá nhân của đồng nghiệp mà bạn muốn cảm ơn và nhấp vào Gửi lời cảm ơn.
  2. Thêm tên của những người mà bạn muốn cảm ơn. Bạn nhấp vào Gửi lời cảm ơn trên trang cá nhân của ai thì người đó sẽ mặc định được đưa vào.
  3. Tin nhắn của bạn có thể dài tối đa 160 ký tự. Nếu bạn không viết gì cả, tin nhắn sẽ có nội dung "Cảm ơn!".
  4. Nhấp vào Đăng lên dòng thời gian. Bạn sẽ nhận được tin nhắn xác nhận.
  5. Nhấp vào Đóng. Bạn sẽ thấy bài viết Cảm ơn xuất hiện trên Dòng thời gian của đồng nghiệp.
Lưu ý: Bạn có thể thông báo cho người quản lý của đồng nghiệp khi gửi lời cảm ơn. Nếu bạn chọn làm vậy, người quản lý của họ sẽ nhận được thông báo. Bạn chỉ thấy nút cảm ơn trên trang cá nhân của người khác. Bạn không thấy nút này trên trang cá nhân của mình.
Đồng nghiệp nào chỉnh cài đặt dòng thời gian Ai có thể đăng lên Dòng thời gian của tôi? thành Chỉ mình tôi thì sẽ không có nút cảm ơn.
Thông tin này có hữu ích không?