Làm cách nào để xóa tài khoản Workplace của tôi?

Khi bạn xóa tài khoản của mình, đồng nghiệp sẽ không thể nhìn thấy tài khoản đó trên Workplace. Có thể mất đến 90 ngày để xóa tất cả nội dung bạn đã đăng như ảnh, bài viết hoặc dữ liệu khác được lưu trữ trong các hệ thống sao lưu. Trong khi chúng tôi xóa, những người dùng Workplace khác sẽ không thể truy cập thông tin này.
Workplace Tiêu chuẩn
Nếu đang sử dụng Workplace Tiêu chuẩn, bạn cần gửi yêu cầu xóa tài khoản. Bạn sẽ cần nhập Mật khẩu và hoàn tất quá trình kiểm tra bảo mật trước khi xác nhận rằng bạn muốn xóa tài khoản của mình.

Workplace Cơ bản
Nếu bạn sử dụng Workplace Cơ bản và muốn xóa tài khoản của mình, hãy nói với quản trị viên công ty.
Nếu bạn là quản trị viên, hãy làm theo các hướng dẫn này để tìm hiểu cách xóa tài khoản.

Workplace Nâng cao
Nếu bạn đang dùng Workplace Nâng cao và muốn xóa tài khoản của mình, hãy nói với quản trị viên công ty.
Có những điều bạn thực hiện trên tài khoản Workplace Tiêu chuẩn, Workplace Cơ bản hoặc Workplace Nâng cao nhưng không lưu trữ trong tài khoản của bạn. Ví dụ: đồng nghiệp vẫn có thể giữ tin nhắn của bạn ngay cả khi bạn đã xóa tài khoản của mình. Thông tin đó vẫn còn sau khi bạn xóa tài khoản.
Thông tin này có hữu ích không?