Thông tin chi tiết và dữ liệu

Thông tin chi tiết trên Workplace hỗ trợ bạn theo dõi và đo lường tình hình sử dụng Workplace trong tổ chức của bạn. Tìm hiểu thêm về việc theo dõi kết nối, bài viết, lượt tương tác và nhóm.

Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên Workplace Nâng cao và Workplace Doanh nghiệp.
Thông tin chi tiết trong Bảng điều khiển quản trị cung cấp công cụ theo dõi và đo lường việc sử dụng Workplace của tổ chức. Có thể dùng Thông tin chi tiết để theo dõi việc đăng ký nhân viên, xu hướng trong các nhóm và hoạt động ở cấp độ bài viết.
Thông tin chi tiết bao gồm 5 tab khác nhau:
 • Mọi người - Theo dõi mức độ hoạt động của tổ chức trên Workplace.
 • Nội dung - Cho biết tổ chức của bạn tạo bao nhiêu nội dung và có bao nhiêu người tích cực đóng góp.
 • Nhóm - Theo dõi hoạt động và việc tạo nhóm.
 • Bài viết - Đo lường lượt thích, bình luận và lượt xem của bài viết.
 • Kết nối - Xác định nơi diễn ra sự cộng tác trên Workplace.
Quản trị viên hệ thống có thể xem và sử dụng Thông tin chi tiết, đồng thời cấp quyền cho người khác trong vai trò là quản trị viên tùy chỉnh.
Thông tin này có hữu ích không?
Quản trị viên hệ thống có thể tạo vai trò quản trị viên tùy chỉnh để cấp cho người dùng quyền truy cập vào các tab khác nhau trong Thông tin chi tiết.
Khi đã tạo vai trò quản trị viên tùy chỉnh, bạn có thể cấp cho họ quyền sử dụng các quyền độc lập sau:
 • Xem số liệu thống kê về hoạt động - những người dùng này sẽ có quyền truy cập vào tất cả các tab trong Thông tin chi tiết.
 • Xem thông tin chi tiết về bài viết và quản lý chiến dịch - khi những người dùng này nhấp vào Bảng điều khiển quản trị, họ có thể truy cập Bài viết từ phía bên trái Workplace.
Đối với Bài viết, bạn có thể đo lường và theo dõi dữ liệu từ 15/11/2019. Đối với tất cả các tab khác, thời điểm để bạn thực hiện việc này là từ 18/08/2019.
Lưu ý: Thông tin chi tiết sẽ được mở rộng đến khoảng thời gian 2 năm vừa qua. Mọi dữ liệu lâu hơn 2 năm sẽ bị xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Xuất dữ liệu
Cách xuất dữ liệu về mọi người hoặc các nhóm trong cộng đồng Workplace của bạn:
 1. Đi đến Bảng điều khiển quản trị ở trên cùng bên trái trang cá nhân Workplace.
 2. Nhấp vào Thông tin chi tiết.
 3. Cuộn xuống và nhấp vào Xuất ở gần Mọi người hoặc Nhóm. Khi đó, Workplace sẽ gửi cho bạn email chứa liên kết để tải file CSV xuống.
Lưu ý: Trên Bảng điều khiển quản trị, bạn cũng có thể yêu cầu dữ liệu bằng cách đi đến tab Mọi người, rồi nhấp vào ở đầu trang và chọn Xuất thông tin nhân viên. Đối với dữ liệu về nhóm, trên Bảng điều khiển quản trị, nhấp vào Nhóm, rồi nhấp vào và chọn Xuất thông tin nhóm.
Lưu ý rằng số liệu thống kê ở bên trái cột Tóm tắt hoạt động theo ngày trong file CSV là số liệu theo thời gian thực, còn ở bên phải cột Tóm tắt hoạt động theo ngày là số liệu kể từ ngày được đề cập trong cột đó.

Quản lý nhập và xuất hàng loạt
Quản trị viên có thể kiểm tra trạng thái theo thời gian thực của hàng loạt công việc trong Bảng điều khiển Nhập/Xuất dữ liệu về mọi người.
Cách truy cập bảng điều khiển:
 1. Đi đến Bảng điều khiển quản trị và chọn Mọi người.
 2. Chọn tab Nhập/Xuất để xem hàng loạt file đã từng nhập hoặc xuất trên Workplace của bạn.
 3. Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái của Thao tác hàng loạt và xem hàng loạt công việc đã yêu cầu trong 30 ngày qua.
Quản trị viên cũng có thể tải hàng loạt công việc xuống, rồi tổng hợp thành một file sau khi các việc này hoàn tất. Bạn có 4 ngày để tải các file xuống.

Cách xuất chi tiết về thành viên nhóm
Quản trị viên có thể xuất thông tin thành viên trong nhóm Workplace cụ thể từ Bảng điều khiển quản trị.
Cách xuất dữ liệu về thành viên trong nhóm cụ thể:
 1. Đi đến Bảng điều khiển quản trị và chọn Nhóm.
 2. Tìm nhóm và nhấp vào , rồi chọn Xuất thông tin thành viên.
 3. Bạn sẽ nhận được email với chi tiết về thành viên nhóm.
Dữ liệu được gửi dưới dạng liên kết đến quản trị viên thông qua email. Trong vòng 4 ngày, người dùng hoặc quản trị viên khác của công ty họ sẽ có thể truy cập dữ liệu nếu có quyền truy cập Quản lý nhóm.
Tất cả dữ liệu đều tuân thủ chính sách quyền riêng tư tiêu chuẩn. Tuy nhiên, quản trị viên sẽ không thể xem địa chỉ email hoặc bộ phận đối với người dùng từ công ty khác nếu nhóm xuất dữ liệu là Nhóm đa công ty.
Thông tin này có hữu ích không?
Cách để cho phép người dùng tải xuống dữ liệu Workplace của họ:
 1. Nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở trên cùng bên trái Workplace.
 2. Nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào ô bên cạnh Tải xuống thông tin cá nhân.
Lưu ý: Sau khi bạn bật tính năng này, người dùng có thể tải xuống bản sao dữ liệu Workplace của họ. Tìm hiểu thêm về cách tải dữ liệu xuống. Theo điều khoản và điều kiện của chúng tôi, họ sẽ không thể xóa dữ liệu của mình bằng công cụ này. Trong nhật ký kiểm tra bảo mật, bạn có thể xem người dùng nào đã chọn tải dữ liệu của họ xuống.
Quản trị viên hệ thống có thể tải xuống dữ liệu của họ từ API Workplace bằng Tiện ích tích hợp tùy chỉnh.
Thông tin này có hữu ích không?
Bảo vệ dữ liệu
Bên kiểm soát dữ liệu là người quyết định cách xử lý dữ liệu cá nhân trên Workplace và lý do cho hành động này. Bên kiểm soát dữ liệu cần thực hiện các biện pháp tuân thủ theo GDPR để kiểm soát cách thu thập và mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân, cũng như thời gian lưu giữ dữ liệu đó. Bên kiểm soát dữ liệu cũng phải đảm bảo mọi người đều có quyền truy cập dữ liệu của họ.
Trên Workplace Doanh nghiệp và Workplace Nâng cao, Quản trị viên hệ thống sẽ quản lý Workplace với vai trò là Bên kiểm soát dữ liệu.
Quản trị viên hệ thống cũng có thể tạo vai trò quản trị viên bổ sung để hỗ trợ duy trì hoạt động của Workplace.
Tìm hiểu thêm về Quản trị viên hệ thống và quản trị viên tùy chỉnh tại đây. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Workplace và GDPR tại đây.
Thông tin này có hữu ích không?
GDPR áp dụng cho tất cả các chủ thể dữ liệu của Liên minh châu Âu nên cũng sẽ áp dụng cho tất cả các công ty và tổ chức nào có thành viên thuộc doanh nghiệp hoặc tổ chức của họ là công dân cư trú tại Liên minh châu Âu. GDPR sẽ áp dụng cho tất cả các công ty xử lý dữ liệu cá nhân của những đối tượng cư trú tại Liên minh châu Âu, bất kể vị trí của công ty là ở đâu.
Thông tin này có hữu ích không?
Nhóm đa công ty (MCG) không bị ảnh hưởng trong mọi trường hợp. Theo luật cục bộ hiện hành, các thành viên MCG được tự do thỏa thuận về quyền sở hữu dữ liệu trong MCG đó. Người dùng có thể tự xóa mình khỏi MCG nhưng dữ liệu của họ vẫn ở trong MCG trừ khi họ xóa tài khoản. Tìm hiểu thêm về MCG.
Thông tin này có hữu ích không?
Quyền được bỏ quên của một người không phải là khái niệm mới trong GDPR. Đây là quyền hiện phải có trong luật bảo vệ dữ liệu hiện tại. Người dùng có quyền yêu cầu bên kiểm soát dữ liệu xóa dữ liệu cá nhân của họ bất kỳ lúc nào. Quyền này hiện được nêu chi tiết trong Điều 17 của GDPR. Điều này tùy thuộc việc bên kiểm soát dữ liệu có những căn cứ nào để tiếp tục xử lý dữ liệu đó (nếu có) sau yêu cầu này. Quản trị viên có thể yêu cầu xóa tài khoản của người dùng bất kỳ lúc nào. Thao tác này sẽ xóa thông tin cá nhân về người dùng đó trong Workplace. Tài khoản này cũng bao gồm trang cá nhân của họ và tất cả các nội dung cũng như bình luận mà họ đã đăng.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên của cộng đồng Workplace Cao cấp

Nếu nhân viên của bạn là một quản trị viên nhóm đa công ty (MCG), thì công ty bạn có thể xem dữ liệu của nhóm thông qua API đồ thị hoặc Bảng điều khiển quản trị.
thông qua API Đồ thị:
Bạn cần có mã đại diện khi đọc thông tin từ nhóm đa công ty. Cần tạo mã đại diện cho thành viên của nhóm đa công ty.
 • Quản trị viên công ty có thể xem nhóm đa công ty nếu một hoặc nhiều nhân viên là thành viên của nhóm đó
thông qua Bảng điều khiển quản trị:
 • Quản trị viên công ty có thể xem nhóm đa công ty nếu một hoặc nhiều nhân viên là thành viên của nhóm đó
 • Quản trị viên công ty có thể tự chỉ định mình làm quản trị viên của nhóm đa công ty
Nếu nhân viên của bạn là một thành viên của nhóm đa công ty, thì công ty bạn có thể xem dữ liệu trong nhóm thông qua API đồ thị hoặc Bảng điều khiển quản trị.
thông qua API Đồ thị:
 • Quản trị viên công ty có thể đọc tất cả nội dung trong nhóm đa công ty
 • Quản trị viên công ty có thể xóa nội dung do nhân viên trong nhóm đa công ty tạo
 • Quản trị viên công ty có thể xem nhóm đa công ty nếu một hoặc nhiều nhân viên là thành viên của nhóm đó
thông qua Bảng điều khiển quản trị:
 • Quản trị viên công ty có thể xem nhóm đa công ty nếu một hoặc nhiều nhân viên là thành viên của nhóm đó
 • Quản trị viên công ty có thể yêu cầu tham gia bất kỳ nhóm đa công ty nào có các thành viên từ cộng đồng của họ


Thông tin này có hữu ích không?
Chiến dịch
You can create a campaign to show metrics for your selected posts and campaigns.
Create a campaign
To create a campaign:
 1. Go to your Admin Panel on the left of your Workplace.
 2. Select Campaigns.
 3. Click + Create New Campaign on the right, add a name for your campaign and click Create.
Add posts to a campaign
You can add any published group post that you have viewing permissions for to a campaign. If a post that you don't have viewing permissions for is added to a campaign, you'll still have access to the reported data, but you won't be able to see the post preview in the Posts in this campaign section.
To add posts to a campaign:
 1. Select the campaign you'd like to add posts to.
 2. Click + Add Post.
 3. Enter post URL or ID and click Add.
You can add up to 50 posts to a campaign. You can also add a post to a campaign by clicking on the right of your post and selecting Add post to a campaign. You can then add the post to an existing campaign, or create a new campaign using that post.
When your campaign has been set up with the posts you want to track, you can choose between two reporting options:
 • People - This is people based reporting, which looks at the discrete number of people who have seen, commented or reacted on at least one post in a campaign.
 • Engagement - This is action based reporting, which sums up the Seen by, Comments and Reactions for each post within a campaign.
What metrics will be displayed?
Not all metrics are shown for campaigns containing one or more posts that were published before April 9, 2020. If the campaign contains one or more posts from before November 15, 2019, only 2 data sets will be shown:
 • Consumption Over Time
 • Campaign Sentiment Over Time
If the campaign contains one or more posts that were published from November 16, 2019 to April 8, 2020, no People counts will be shown.
Which admins can access campaigns?
The following admins can create, edit and view campaigns:
 • System admin
 • Content Moderator
 • Account Manager
 • Analyst
System admins can also assign the permission to see post insights and manage campaigns to custom admin roles.
Thông tin này có hữu ích không?
Khảo sát
Chỉ quản trị viên hệ thống, người kiểm duyệt nội dung hoặc quản trị viên có vai trò tùy chỉnh được phép quản lý khảo sát mới có thể truy cập phần Khảo sát trong Bảng điều khiển quản trị.
Khi bạn tạo khảo sát, người nhận sẽ nhận được tin nhắn trong Trò chuyện trên Workplace với hai hoạt động: Tham gia khảo sátNhắc tôi. Nếu người nhận chưa hoàn tất khảo sát hoặc đã lên lịch nhắc, Workplace sẽ gửi tin nhắn tiếp theo sau 24 giờ kể từ thời điểm gửi khảo sát ban đầu.
Cách tạo hoặc xem khảo sát:
 1. Trong Bảng điều khiển quản trị, nhấp vào Khảo sát. Bạn sẽ thấy danh sách và trạng thái khảo sát.
 2. Để tạo khảo sát mới, hãy nhấp vào Tạo khảo sát ở trên cùng bên phải.
 3. Điền vào những trường sau đây trong phần Chi tiết:
  Tiêu đề: Thêm tên khảo sát (không được trùng tên) có độ dài tối đa 75 ký tự.
  Lời mời: Viết lời mời (không bắt buộc). Nếu bạn không viết Lời mời, hệ thống sẽ gửi lời mời mặc định.
 4. Nhấp vào Tiếp tục.
 5. Trong phần Câu hỏi, thêm tối đa 5 câu hỏi và nhấp vào Tiếp tục. Câu hỏi có thể nhận mọi loại câu trả lời và được đặt thành Không bắt buộc. Nhấp vào Tiếp tục.
 6. Trong phần Người nhận, bạn có thể chọn Nhóm người hoặc Danh sách thủ công để nhập danh sách lên đến 30.000 người từ mẫu có sẵn. Bạn cũng có thể gửi bản khảo sát của mình qua liên kết hoặc email tùy chỉnh có thể được cá nhân hóa với tên của người nhận. Nhấp vào Tiếp tục.
 7. Trong phần Khoảng thời gian, chọn tần suất chạy khảo sát. Chọn ngày và giờ phù hợp nhất cho khảo sát.
  • Nếu chọn Mỗi người một lần, tất cả những người được chọn sẽ nhận khảo sát một lần.
  • Nếu chọn Gửi cho mẫu ngẫu nhiên theo định kỳ, một số mẫu ngẫu nhiên trong nhóm người đã chọn sẽ nhận được khảo sát trong khoảng ngày đã đặt. Mỗi mẫu chỉ nhận khảo sát một lần.
Kết quả khảo sát chỉ hiển thị nếu có 4 người trở lên hoàn thành khảo sát và sẽ ẩn danh. Nếu có dưới 4 người hoàn tất khảo sát, kết quả sẽ không hiển thị.
Bạn không thể chỉnh sửa khảo sát sau khi đăng, nhưng có thể hủy bất cứ lúc nào. Khi khảo sát đã hoàn tất thì không hủy được.
Để tìm hiểu thêm về cách cuộc khảo sát hỗ trợ bạn đo lường cảm nghĩ của nhân viên trong tổ chức, hãy xem Xác định những chuyển động cảm xúc trong tổ chức của bạn.
Lưu ý: Mỗi cuộc khảo sát có tối đa 100.000 người tham gia.
Thông tin này có hữu ích không?