Thông tin chi tiết và dữ liệu

Thông tin chi tiết trên Workplace hỗ trợ bạn theo dõi và đo lường tình hình sử dụng Workplace trong tổ chức của bạn. Tìm hiểu thêm về việc theo dõi kết nối, bài viết, lượt tương tác và nhóm.
Xuất dữ liệu
Bảo vệ dữ liệu
Chiến dịch
Khảo sát