Làm cách nào để chia sẻ một sự kiện?

Bạn có thể chia sẻ một sự kiện trong nhóm hoặc tin nhắn để nhiều người khác có thể xem. Bạn cũng có thể mời đồng nghiệp của mình tham gia sự kiện.
  1. Từ trang chủ của bạn, nhấp vào Sự kiện trong cột bên trái
  2. Nhấp vào sự kiện mà bạn muốn chia sẻ
  3. Sao chép URL của Sự kiện và dán URL đó vào bài viết hoặc tin nhắn
Lưu ý: Nếu bạn đang chia sẻ một sự kiện riêng tư, chỉ đồng nghiệp đã được mời mới có thể xem hoặc tham gia sự kiện đó.
Thông tin này có hữu ích không?