Làm cách nào để tạo sự kiện trên Workplace?

Cách tạo sự kiện:
  1. Trên Trang chủ, nhấp vào Xem thêm trong phần Khám phá.
  2. Nhấp vào Sự kiện.
  3. Nhấp vào Tạo sự kiện ở bên phải.
  4. Chọn phần cài đặt quyền riêng tư rồi điền tên, chi tiết, vị trí và thời gian cho sự kiện. Lưu ý rằng bạn cần phải điền tên sự kiện.
  5. Nhấp vào Tạo.
    • Đối với sự kiện riêng tư, nhấp vào Mời để thêm mọi người vào danh sách khách mời.
    • Đối với sự kiện cộng đồng, nhấp vào Chia sẻ > Mời đồng nghiệp. Chọn hoặc tìm kiếm tên của người mà bạn muốn mời, rồi nhấp vào Gửi lời mời.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?