Thông tin mới then chốt

Khi đánh dấu bài viết là thông tin mới then chốt, bạn có thể đảm bảo tất cả mọi người trong tổ chức mình đều xem được những thông tin mới quan trọng nhất. Thông tin mới then chốt có thể kích hoạt thông báo qua email, hiển thị ở đầu Bảng tin và trao cho quản trị viên hệ thống quyền truy cập vào số liệu cụ thể về lượt tương tác với bài viết.