Làm cách nào để định dạng bài viết bằng markdown?

Bạn chỉ có thể soạn các bài viết được định dạng bằng markdown từ máy tính. Bạn cần có phiên bản ứng dụng Workplace mới nhất dành cho iOS và Android để xem các bài viết được định dạng trên thiết bị di động.
Định dạng bài viết bằng markdown có thể giúp bạn lập cấu trúc và nêu bật những phần nội dung quan trọng bằng cách cung cấp cho bạn tùy chọn sử dụng in đậm, in nghiêng, trích dẫn, liên kết được nhúng cũng như danh sách được đánh dấu và đánh số đầu dòng trong văn bản. Cách thêm định dạng bằng markdown vào một bài viết trong nhóm:
 1. Trên Bảng tin, nhấp vào "đăng lên nhóm.."
 2. Chọn nhóm sẽ đăng và nhấp vào Aa Định dạng văn bản.
 3. Định dạng bài viết của bạn và nhấp vào Định dạng bằng Markdown trên trình soạn thảo.
 4. Nhấp vào Trợ giúp định dạng để xem các tùy chọn định dạng sau và nhấp vào Đăng khi đã hoàn thành.
 • In đậm: **văn bản**
 • In nghiêng: *văn bản*
 • Danh sách: - mục
 • Liên kết: [tiêu đề](https://facebook.com)
 • Danh sách được đánh số: 1. mục đầu tiên
 • Trích dẫn: > trích dẫn
 • H1: # Tiêu đề
 • H2: ## Tiêu đề
 • Mã trực tiếp: `code` console.log ("Code block!"); ``` // your code here ```
 • Lưu ý: Bạn sẽ nhìn thấy bản xem trước bài viết khi nhập bài viết.
  Thông tin này có hữu ích không?