Đoạn chat đồng bộ dành cho nhóm trên Workplace là gì và hoạt động ra sao?

Khi lần đầu tiên tạo nhóm, bạn sẽ có lựa chọn tự động tạo đoạn chat đồng bộ.
Khi thành viên tham gia hoặc được thêm vào nhóm, họ cũng sẽ tham gia đoạn chat. Nếu một thành viên rời nhóm thì đồng thời họ cũng sẽ rời khỏi đoạn chat. Tuy nhiên, nếu thành viên nhóm rời khỏi đoạn chat thì họ vẫn ở trong nhóm. Quản trị viên nhóm có thể tắt tính năng này bất cứ lúc nào trong phần cài đặt nhóm.
Lưu ý rằng để đoạn chat đồng bộ hoạt động, nhóm phải có dưới 250 thành viên.
Cách tạo đoạn chat đồng bộ cho nhóm đã tạo
Nếu chưa tạo đoạn chat đồng bộ khi tạo nhóm, bạn có thể tạo đoạn chat này trong phần cài đặt của nhóm.
Cách tạo đoạn chat đồng bộ cho nhóm:
  1. Nhấp vào bên dưới ảnh bìa của nhóm.
  2. Nhấp vào Tùy chọn quản trị.
  3. Nhấp vào Cài đặt nhóm.
  4. Bên cạnh tiêu đề Chat, nhấp vào Thêm.
Cách liên kết đoạn chat hiện có với nhóm của bạn:
  1. Nhấp vào bên dưới ảnh bìa của nhóm.
  2. Nhấp vào Tùy chọn quản trị.
  3. Nhấp vào Cài đặt nhóm.
  4. Bên cạnh tiêu đề Chat, nhấp vào Liên kết đoạn chat hiện có.
  5. Chọn đoạn chat mà bạn muốn liên kết, rồi nhấn Tiếp tục.
  6. Khi bạn chắc chắn mình muốn tiếp tục, đánh dấu vào ô và nhấp vào Tiếp tục.
Khi bạn liên kết đoạn chat hiện có với nhóm, hệ thống sẽ tự động kết hợp các thành viên. Tất cả các thành viên nhóm sẽ được thêm vào đoạn chat và mọi thành viên trong đoạn chat cũng được thêm vào nhóm.
Thông tin này có hữu ích không?