Quản lý Nhóm

Quản trị viên hệ thống có thể tự cho mình quyền truy cập vào bất kỳ nhóm nào trong cộng đồng Workplace của họ, đánh dấu nhóm là chính thức, tự động hóa quy trình thêm thành viên nhóm và xóa toàn bộ nhóm.

Nếu bạn là quản trị viên nhóm và không có ai khác trong nhóm, nhóm sẽ tự động xóa khi bạn rời khỏi.
Cách xóa nhóm trên Workplace:
 1. Nhấp vào trên bảng điều khiển bên trái Workplace.
 2. Nhấp vào Nhóm và tìm kiếm nhóm mà bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào rồi chọn Xóa nhóm.
 4. Nhập tên nhóm vào ô và nhấp vào Xóa nhóm.
Lưu ý: Không thể hoàn tác hành động xóa nhóm. Sau khi xóa nhóm, tất cả bài viết, thành viên và file sẽ bị xóa vĩnh viễn.
Nhóm đa công ty
Nhóm đa công ty (MCG) sẽ tự động bị xóa nếu tất cả thành viên rời khỏi nhóm đó. Quản trị viên nhóm có thể xóa mọi người khỏi nhóm, sau đó xóa chính mình để xóa nhóm.
Thông tin này có hữu ích không?
Bạn phải là quản trị viên hệ thống hoặc người kiểm duyệt nội dung để tự chỉ định mình làm quản trị viên nhóm.
Cách tự chỉ định mình làm quản trị viên nhóm trên máy tính:
 1. Trên Bảng tin, nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở menu bên trái.
 2. Nhấp vào Nhóm và tìm kiếm nhóm mà bạn muốn làm quản trị viên.
 3. Nhấp vào bên cạnh nhóm và chọn Chỉ định tôi làm quản trị viên hoặc Tham gia với tư cách quản trị viên.
Lưu ý: Nhà phân tích hoặc quản lý khách hàng không thể tự chỉ định mình làm quản trị viên nhóm.
Thông tin này có hữu ích không?
Quản trị viên hệ thống của Workplace có thể bật tính năng tự động thêm làm thành viên nhóm. Như vậy, quản trị viên nhóm có thể tự động thêm thành viên, dựa trên thông tin trang cá nhân, chẳng hạn như chức danh hoặc vị trí.
Cách bật tính năng này bằng máy tính:
 1. Trên Bảng tin, nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở menu bên trái.
 2. Nhấp vào Cài đặt.
 3. Trong phần Nhóm, nhấp vào bên cạnh tính năng Tự động thêm làm thành viên.
 4. Chọn Bật rồi nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Cách xem tất cả các nhóm (ngoại trừ nhóm bí mật) của công ty nếu bạn không phải là quản trị viên:
 1. Trên trang chủ, nhấp vào Xem tất cả... bên dưới Nhóm ở bên trái.
 2. Nhấp vào Xem tất cả các nhóm ở đầu trang.
Cách xem tất cả các nhóm (kể cả nhóm bí mật) của công ty nếu bạn là quản trị viên cộng đồng trên Workplace Nâng cao:
 1. Nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở trên cùng bên trái Workplace.
 2. Nhấp vào Nhóm.
Tại đây, bạn thấy được danh sách tất cả tên nhóm, số thành viên và quản trị viên, ngày tạo và cài đặt quyền riêng tư của mỗi nhóm.
Thông tin này có hữu ích không?
Bạn phải là quản trị viên và đăng nhập Workplace bằng máy tính thì mới tạo được nhóm từ danh sách phân phối email. Hiện tại, bạn chỉ nhập được nhóm email G Suite và Microsoft.
Bạn có thể tạo tối đa 500 nhóm Workplace dựa trên nhóm email G Suite và Microsoft của mình. Cách tạo nhóm từ danh sách phân phối email:
 1. Trên Bảng tin, nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở menu bên trái.
 2. Nhấp vào Nhóm.
 3. Nhấp vào Tạo nhiều nhóm ở trên cùng bên phải, rồi nhấp vào Tạo nhóm từ danh sách email.
 4. Chọn Microsoft hoặc G Suite, rồi nhấp vào Bắt đầu.
 5. Chọn tài khoản, rồi chọn danh sách phân phối hoặc danh sách mà bạn muốn tạo nhóm từ đó.
 6. Nhấp vào Tiếp tục với [số lượng] nhóm.
 7. Thay đổi quản trị viên nhóm bằng cách thay đổi quản trị viên nhóm email G Suite hoặc Microsoft của bạn. Bạn có thể thêm quản trị viên hoặc người kiểm duyệt mới trong nhóm trên Workplace.
 8. Nhấp vào Xong.
 9. Chỉnh sửa cài đặt cho nhóm rồi nhấp vào Tiếp tục với [số] nhóm.
 10. Nhấp vào Tạo nhóm.
Lưu ý: Mọi thay đổi mà bạn thực hiện đối với nhóm Workplace đều không áp dụng với nhóm email G Suite hoặc Microsoft tương ứng. Tuy nhiên, khi bạn thêm người vào nhóm email G Suite hoặc Microsoft, họ cũng sẽ tự động được thêm vào nhóm Workplace tương ứng. Mặc dù vậy, họ sẽ không bị xóa khỏi nhóm Workplace tương ứng khi bạn xóa họ khỏi nhóm email G Suite hoặc Microsoft. Nếu thành viên nhóm rời khỏi nhóm, họ sẽ không được thêm lại vào lần tới khi nhóm đồng bộ với danh sách email.
Thông tin này có hữu ích không?
Để đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu một nhóm là chính thức, bạn phải là quản trị viên hệ thống, người kiểm duyệt nội dung hoặc giữ vai trò quản trị viên tùy chỉnh có quyền Quản lý nhóm. Chỉ người dùng Workplace Nâng cao và Workplace Doanh nghiệp mới có thể sử dụng tính năng này.
Cách đánh dấu nhóm là chính thức:
 1. Trên Bảng điều khiển quản trị, nhấp vào Nhóm.
 2. Nhấp vào ở bên phải nhóm mà bạn muốn đánh dấu là chính thức, rồi nhấp vào Đánh dấu nhóm là chính thức.
 3. Bạn sẽ thấy lời nhắc Đánh dấu nhóm là chính thức. Nhấp vào OK để tiếp tục. Biểu tượng nhóm chính thức sẽ được thêm vào bên cạnh tên nhóm.
Cách bỏ đánh dấu là nhóm chính thức:
 1. Trên Bảng điều khiển quản trị, nhấp vào Nhóm.
  Nhóm chính thức được đánh dấu bằng biểu tượng trong cột Tên.
 2. Nhấp vào ở bên phải nhóm mà bạn muốn bỏ đánh dấu là chính thức, rồi nhấp vào Bỏ đánh dấu là nhóm chính thức.
 3. Bạn sẽ thấy lời nhắc Bỏ đánh dấu là nhóm chính thức. Nhấp vào OK để tiếp tục. Biểu tượng nhóm chính thức sẽ được gỡ bỏ.
Lưu ý: Không thể đánh dấu nhóm đa công ty là chính thức.
Bạn cũng có thể đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu nhóm là chính thức bằng cách nhấp vào ở trên cùng bên phải nhóm, bên dưới ảnh bìa nhóm. Bạn cũng có thể đánh dấu nhóm là chính thức trong phần Giới thiệu của nhóm.
Thông tin này có hữu ích không?
Không. Nhưng sau khi bạn đề xuất với một nhóm, bạn có thể đề xuất ngược lại với nhóm ban đầu. Nhóm ban đầu đề xuất nhóm mới, còn nhóm mới thì đề xuất ngược lại nhóm ban đầu.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý nhóm trên Workplace.
Thông tin này có hữu ích không?