Bảo mật và pháp lý

Tìm hiểu thêm về cách bảo vệ an toàn cho cộng đồng Workplace, cách tuân thủ yêu cầu eDiscovery và tải chứng chỉ bảo mật xuống.

Workplace được phát triển với ưu tiên hàng đầu là bảo mật. Ứng dụng này tận dụng chính các khuôn khổ và cơ sở hạ tầng tốt nhất trong ngành đã sử dụng để bảo vệ Facebook của khách hàng. Xem hướng dẫn của chúng tôi về bảo mật.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Cơ bản và Workplace Nâng cao.
Khi tận dụng sản phẩm từ đối tác của chúng tôi, khách hàng Workplace có thể đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ, bảo mật dữ liệu, bảo vệ trước mối đe dọa cũng như yêu cầu pháp lý về Khám phá điện tử. Đọc thêm về cách xây dựng các tiện ích tích hợp về tuân thủ.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Nâng cao.
Để biết thông tin về các đối tác Khám phá trực tuyến của chúng tôi, vui lòng tham khảo phần Khám phá trực tuyến, Lưu trữ và Tuân thủ trong tài liệu dành cho nhà phát triển của chúng tôi.
Thông tin này có hữu ích không?
This article is only applicable to admins of Workplace.
Admins can access copies of the latest Workplace security certifications.
To download a security certification from your computer:
  1. Click Admin Panel > Click Security.
  2. Click More > Click Certifications > Find the security report you want to download and click Download Report.
  3. A PDF will be downloaded to your computer. You can view the report by opening it from your browser download history or the download location on your computer.
Additional security certifications and reports can be found on our website.
Thông tin này có hữu ích không?