Thiết lập điều khoản dịch vụ cho Workplace của tổ chức

Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên có quyền phù hợp.
Quản trị viên có thể thiết lập điều khoản dịch vụ trên Workplace. Mọi người có thể truy cập những điều khoản này trong phần Trợ giúp nhanh ở phía dưới cùng bên trái của Workplace.
Thêm liên kết đến chính sách của tổ chức
 1. Nhấp vào Admin Panel Bảng điều khiển quản trị ở menu bên trái trên Workplace.
 2. Nhấp vào Settings Cài đặt, rồi cuộn xuống đến phần Điều khoản dịch vụ.
 3. Nhấp vào ở bên phải Tên chính sách. Nhập tên, rồi nhấp vào Lưu.
 4. Nhấp vào ở bên phải URL chính sách. Thêm URL, rồi nhấp vào Lưu.
Thiết lập quy tắc ứng xử cho Workplace
 1. Nhấp vào Admin Panel Bảng điều khiển quản trị ở menu bên trái trên Workplace.
 2. Nhấp vào Settings Cài đặt, rồi cuộn xuống đến phần Điều khoản dịch vụ.
 3. Nhấp vào Thêm ở bên phải Quy tắc trên Workplace.
 4. Nhập tên quy tắc.
 5. Nhấp vào Thêm quy tắc mới để thêm quy tắc mới vào danh sách. Bạn sẽ cần thêm tiêu đề và phần mô tả cho mỗi quy tắc.
 6. Bạn có thể thay đổi thứ tự quy tắc bằng cách nhấp và kéo quy tắc. Bạn cũng có thể nhấp vào ở bên phải quy tắc để chỉnh sửa hoặc xóa.
 7. Chọn xem bạn có muốn hiển thị liên kết đến quy tắc trên Workplace không nếu mọi người báo cáo nội dung.
 8. Nhấp vào Cập nhật.
Quy tắc sẽ xuất hiện trong phần Trợ giúp nhanh ở phía dưới cùng bên trái của Workplace. Ngoài ra, bạn cũng có thể chia sẻ quy tắc trên Workplace của mình bằng liên kết này: https://work.workplace.com/work/workplace_rules.
Nội dung này có hữu ích không?
Không