Thông báo cho mọi người trong Kiểm tra an toàn

Công cụ Kiểm tra an toàn chỉ dành cho người dùng Workplace Cao cấp
Bạn có thể liên hệ với mọi người bằng những cách sau đây:
    1. Thông báo Workplace (sẽ hiển thị ở đầu Bảng tin trên web và thiết bị di động cũng như thông qua báo cáo)
    2. Bot Work Chat (bot này sẽ gửi lời nhắc chat đến người dùng)
    3. Email (cách này sẽ gửi email đến người dùng qua phần email trong trang cá nhân)
Bạn có thể chọn gửi thông báo Kiểm tra an toàn qua một hoặc nhiều kênh thông báo. Khi nhấp vào Gửi thông báo Kiểm tra an toàn, bạn có thể chọn mỗi lần một kênh thông báo. Để gửi thông báo qua nhiều kênh, hãy lặp lại quy trình này.
Người dùng chỉ cần phản hồi một loại thông báo để được đánh dấu là an toàn hoặc cần trợ giúp.
Thông tin này có hữu ích không?
Chỉ người dùng Workplace Nâng cao mới sử dụng được công cụ Kiểm tra an toàn
Bạn có thể tùy chỉnh tin nhắn Kiểm tra an toàn. Tin nhắn Kiểm tra an toàn mặc định có nội dung như sau:
Đây là tin nhắn Kiểm tra an toàn của đội ngũ <Tên công ty>. Chúng tôi nghĩ là bạn có thể bị ảnh hưởng bởi: <Tên khủng hoảng>. Hãy cho chúng tôi biết bạn vẫn an toàn hay cần đội ngũ <Tên công ty> hỗ trợ.
Tuy nhiên, bạn có thể chọn thêm thông tin khác khi thiết lập thông báo Kiểm tra an toàn. Nếu bạn thêm thông tin khác, mọi người có thể chọn xem những thông tin đó. Phần thông tin bổ sung có thể dài tối đa 200 ký tự và xem được trên mọi loại thông báo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chỉ người dùng Workplace Nâng cao mới sử dụng được công cụ Kiểm tra an toàn
Có. Công cụ Kiểm tra an toàn được dùng cho các tình huống ứng phó khẩn cấp. Vì vậy, hệ thống sẽ phân phối những loại thông báo này bất kể người dùng Workplace cài đặt chế độ Không làm phiền hoặc thông báo qua email của họ là gì.
Thông tin này có hữu ích không?
Công cụ Kiểm tra an toàn chỉ dành cho người dùng Workplace Cao cấp
Để gửi một thông báo Kiểm tra an toàn khác đến người chưa phản hồi, bạn hãy lọc trạng thái của sự kiện khẩn cấp thành Chưa phản hồi, sau đó làm theo các bước để gửi thông báo Kiểm tra an toàn. Bạn có thể gửi bao nhiêu thông báo tùy thích cho người nào đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Chỉ người dùng Workplace Nâng cao mới dùng được công cụ Kiểm tra an toàn.
Để chỉnh sửa chi tiết về sự kiện khẩn cấp trong phần Kiểm tra an toàn sau khi tạo, hãy nhấp vào Chỉnh sửa ở phần tiêu đề của sự kiện khẩn cấp. Tại đây, bạn có thể thay đổi chi tiết về Tiêu đề, Vị trí, Người hỗ trợ hoặc Thông tin sự kiện của sự kiện khẩn cấp.
Thông tin này có hữu ích không?
Chỉ người dùng Workplace Nâng cao mới sử dụng được công cụ Kiểm tra an toàn.
Bạn chỉ có thể xóa mọi người khỏi sự kiện khẩn cấp nếu chưa gửi thông báo.
Để xóa ai đó khỏi sự kiện khẩn cấp: nhấp vào bên cạnh tên người đó rồi nhấp vào Xóa người.
Thông tin này có hữu ích không?