Chuyển email vào hộp thư

Tìm hiểu cách để đảm bảo email từ Workplace chắc chắn chuyển vào hộp thư. Truy cập Trung tâm tài nguyên dành cho khách hàng để có thêm thông tin về việc chuyển email vào hộp thư.

Miền email
Email do Workplace gửi đi sẽ bắt nguồn từ miền fbworkmail.com.
Quản trị viên email phải thêm fbworkmail.com làm người gửi an toàn vào máy chủ email. Nếu không, mọi người trong tổ chức sẽ không nhận được email xác nhận tài khoản và không thể tham gia cộng đồng Workplace.
Máy chủ email
Quản trị viên email phải đưa địa chỉ IP của những máy chủ gốc email này vào danh sách hợp lệ để đảm bảo tổ chức của bạn không từ chối email từ Workplace.
66.220.144.128/25 (66.220.144.128 - 66.220.144.254)
66.220.155.128/25 (66.220.155.128 - 66.220.155.254)
69.171.232.128/25 (69.171.232.128 - 69.171.232.254)
69.63.178.128/25 (69.63.178.128 - 69.63.178.254)
69.63.184.0/25 (69.63.184.0 - 69.63.184.126)
Xác minh nguồn gốc email
Để chứng minh rằng email đến từ fbworkmail.com thực sự bắt nguồn từ Facebook, Workplace sử dụng công nghệ tiêu chuẩn của ngành là DomainKeys Identified Mail (DKIM).
Quản trị viên email phải cấu hình máy chủ email của bạn để xác minh bản ghi DKIM của tất cả email từ Workplace, nhờ đó đảm bảo bạn không nhận email giả.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Cơ bản và Workplace Nâng cao.
Để email Workplace không bị mất trong Microsoft Outlook Clutter, hãy sử dụng Lệnh PowerShell Exchange Online để tạo 2 quy tắc truyền tải:
> New-TransportRule -Name "Workplace Emails Bypass Focused Inbox" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true" -Comments "Workplace email will go into the Inbox or Focused Inbox and not the Clutter or Other folder in Exchange Online"
> New-TransportRule -Name "Workplace Emails Bypass Clutter" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassClutter" -SetHeaderValue "true" -Comments "Workplace mail will go into the Inbox or Focused Inbox and not the Other view in Exchange Online"
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Cơ bản và Workplace Nâng cao.
Với Microsoft Exchange, bạn có thể đưa miền email Workplace vào danh sách hợp lệ bằng cách sử dụng Set-MailboxJunkEmailConfiguration cmdlet.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Cơ bản và Workplace Nâng cao.
Ngay cả khi máy chủ thư của bạn chấp nhận email từ Workplace, các ứng dụng email như Microsoft Outlook vẫn có thể đánh dấu email là spam hoặc thư rác. Trong trường hợp đó, người dùng sẽ phải kiểm tra thư mục spam hoặc thư rác để tìm email. Nếu có thể, quản trị viên email của bạn phải đảm bảo ứng dụng email đã thêm fbworkmail.com vào danh sách người gửi an toàn.
Bạn nên làm việc với quản trị viên email để thêm miền fbworkmail.com vào danh sách người gửi an toàn trong ứng dụng email của tổ chức.
Thông tin này có hữu ích không?
Khi đưa miền email vào danh sách cho phép trên Workplace, bạn chứng minh rằng mình có quyền truy cập vào email bạn muốn sử dụng và cho phép những người khác có cùng miền email này tham gia vào Workplace. Những người có cùng miền email này không cần tham gia cùng một Workplace. Họ có thể thiết lập hoặc tham gia các Workplace khác nhau có cùng miền. Đây là cách có thể dùng khi bạn không sở hữu toàn bộ miền.
Bạn cũng có thể tham gia nhiều Workplace có cùng một miền email. Không giới hạn số lượng Workplace mà một miền email hoặc công ty có thể có.
Tìm hiểu cách đưa miền vào danh sách cho phép trên Workplace.
Thông tin này có hữu ích không?
You'll need to adjust your DKIM and SPF configuration correctly to ensure mail servers can verify it was you who sent the emails.
Workplace requires that all email replies be sent with DKIM (DomainKeys Identified Mail) or SPF (Sender Policy Framework) alignment. These are industry email security standards that help verify a sender's details, thereby protecting employees from spoof emails. Emails failing these checks are often treated as spam.
To configure DKIM and SPF, please contact your IT administrator with the below information:
Configuration of DKIM and SPF depends on your email server, and your domain's DNS provider. You must have either DKIM or SPF alignment; you can't have both.
For G Suite, follow this guide.
Note that G Suite defaults to its own DKIM signing domain. As this default action will fail DKIM alignment, since the mail isn't signed by your domain, but by a third-party domain, we will still reject your incoming emails. Therefore, you must configure your own DKIM set up.
For Microsoft Office 365, follow this guide.
Learn more about these security standards.
Note: If DKIM and SPF aren't configured correctly, Workplace will reject messages you send for group activity, for example, group posts or comment replies. In the event that this happens, the sender will receive a bounce message, either from Workplace or from other services including Gmail.
Thông tin này có hữu ích không?