GIỚI THIỆU

Thông báo

Thông báo hỗ trợ bạn cập nhật các cuộc thảo luận và phát triển tại công ty của bạn. Bạn có thể điều chỉnh những gì bạn được thông báo và cách bạn được thông báo, cho dù đó là thông báo Email, thông báo đẩy, Nhóm hay Thông báo về sự kiện.

Tìm hiểu cách thực hiện:

Thông tin này có hữu ích không?