Thông báo

Thông báo

Thông báo

Thông báo hỗ trợ bạn cập nhật các cuộc thảo luận và phát triển tại công ty của bạn. Bạn có thể điều chỉnh các loại thông báo bạn muốn nhận và cách nhận, kể cả thông báo Email, thông báo đẩy hay thông báo về Nhóm hoặc Sự kiện.
Tìm hiểu cách: