Tiện ích tích hợp

Bạn phải là quản trị viên Workplace có quyền phù hợp thì mới thiết lập được tiện ích tích hợp cho Workplace của tổ chức mình. Nếu muốn liên kết thư mục trên dịch vụ lưu trữ đám mây với nhóm Workplace, bạn phải là quản trị viên của nhóm đó.
Thiết lập và sử dụng tiện ích tích hợp
Chia sẻ nội dung trên Workplace lên trang web khác