Tên trên Workplace

Trợ giúp trên máy tính
Bạn chỉ có thể thay đổi tên của mình nếu quản trị viên hệ thống trên Workplace đã bật lựa chọn để bạn chỉnh sửa trường này. Nếu bạn không thể thay đổi tên của mình, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống hoặc phòng Nhân sự.
Workplace là cộng đồng nơi mọi người sử dụng tên thường dùng trong công việc. Nhờ vậy, bạn luôn biết mình đang kết nối với ai trên Workplace.
Tên không được bao gồm:
  • Biểu tượng hoặc số
  • Cách viết hoa khác thường
  • Ký tự hoặc dấu câu lặp lại
  • Ký tự của nhiều ngôn ngữ
Lưu ý: Bạn chỉ có thể thực hiện các thay đổi liên quan đến tên của mình bằng máy tính.
Nội dung này có hữu ích không?
Không