Làm cách nào để xem ai đã phản hồi lời mời tham gia sự kiện trên Workplace?

Đối với sự kiện cộng đồng:
  • Đi đến sự kiện và nhấp vào Sẽ tham gia, Quan tâm hoặc Đã mời để xem ai đã phản hồi.
Đối với sự kiện riêng tư:
  • Đi đến sự kiện và nhấp vào Sẽ tham gia, Có thể hoặc Đã mời để xem ai đã phản hồi.
Thông tin này có hữu ích không?