Có những điều kiện tiên quyết nào để quản lý Workplace bằng giải pháp EMM?

Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Nâng cao.
Để có thể quản lý Workplace bằng giải pháp EMM:
  • Thiết bị phải nằm dưới sự quản lý của máy chủ EMM hỗ trợ khả năng đẩy cấu hình ứng dụng.
  • Đối với iOS, ứng dụng Workplace phải do EMM phân phối và quản lý.
  • Đối với Android, thiết bị phải được kích hoạt Android Enterprise ở chế độ chủ sở hữu thiết bị hoặc chủ sở hữu trang cá nhân.
Thông tin này có hữu ích không?