Thông tin cơ bản dành cho quản trị viên

Tìm hiểu thêm về những mục cài đặt tạo ra sự thay đổi cho toàn bộ cộng đồng Workplace, chẳng hạn như thay đổi tên công ty. Truy cập Trung tâm nguồn lực dành cho khách hàng để tìm hiểu thêm về cách điều chỉnh cộng đồng Workplace của bạn.
Tên công ty và miền phụ
Chính sách và quy tắc ứng xử