Tôi không đăng nhập được tài khoản Workplace Nâng cao của mình.

  • Nếu đang sử dụng Workplace Nâng cao và gặp sự cố khi đăng nhập, bạn nên liên hệ với quản trị viên cộng đồng.
  • Nếu là quản trị viên trên Workplace Nâng cao và không đăng nhập được tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Workplace. Lưu ý rằng mẫu này chỉ hoạt động nếu bạn đang sử dụng máy tính và đã đăng xuất khỏi Workplace cũng như Facebook. Nếu bạn đăng nhập một trong hai ứng dụng này, liên kết sẽ chuyển bạn đến Trung tâm trợ giúp.
  • Nếu công ty đang sử dụng tính năng đăng nhập một lần và bạn gặp sự cố khi đăng nhập, vui lòng liên hệ đội ngũ CNTT của bạn.
  • Nếu gặp sự cố với mật khẩu, bạn có thể đặt lại mật khẩu.
Thông tin này có hữu ích không?