Trung tâm an toàn

Trung tâm an toàn đang thay thế Kiểm tra an toàn. Nếu Workplace của bạn vẫn đang sử dụng Kiểm tra an toàn, hãy nhấp vào đây để tìm nội dung trợ giúp phù hợp. Liên hệ với workplacesafetycheckteam@fb.com nếu bạn muốn truy cập nhanh vào trải nghiệm Trung tâm an toàn mới

Thông qua Trung tâm an toàn, bạn có thể kiểm tra tình trạng của cộng đồng Workplace khi xảy ra sự kiện khẩn cấp. Chỉ định Người phụ trách an toàn, tạo sự cố trong Trung tâm an toàn và nhanh chóng nhắn tin cho đồng nghiệp - những người có thể bị ảnh hưởng.

Tạo sự cố trong Trung tâm an toàn
Để sử dụng Trung tâm an toàn, bạn phải là Người phụ trách an toàn. Quản trị viên hệ thống trên Workplace sẽ chỉ định Người phụ trách an toàn.
Cách bật Trung tâm an toàn cho tổ chức của bạn:
 1. Trên Bảng tin, nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở menu bên trái.
 2. Nhấp vào Trung tâm an toàn.
 3. Nhấp vào Thêm người phụ trách an toàn và thêm bản thân bạn làm Người phụ trách an toàn. Người phụ trách an toàn có thể tạo tin nhắn trong Trung tâm an toàn.
 4. Nhấp vào Thêm.
Thông tin này có hữu ích không?
Chỉ Người phụ trách an toàn mới có khả năng tạo sự cố trong Trung tâm an toàn cho Workplace của họ.
Quản trị viên hệ thống sẽ chỉ định Người phụ trách an toàn. Cách thêm Người phụ trách an toàn:
 1. Trên Bảng tin, nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở menu bên trái.
 2. Nhấp vào Trung tâm an toàn.
 3. Nhấp vào Thêm Người phụ trách an toàn và nhập tên của người bạn muốn thêm.
 4. Nhấp vào Thêm.
Quản trị viên hệ thống không thể tự động được cấp quyền truy cập vào Trung tâm an toàn. Trước tiên, họ phải chỉ định chính mình làm Người phụ trách an toàn.
Thông tin này có hữu ích không?
Bạn có thể truy cập Trung tâm an toàn từ Bảng điều khiển quản trị. Trước khi có thể gửi bất kỳ tin nhắn nào, bạn phải tạo sự cố trước tiên.
Cách tạo sự cố mới trong Trung tâm an toàn
Cách tạo sự cố trong Trung tâm an toàn:
 1. Trên Bảng tin, nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở menu bên trái.
 2. Nhấp vào Trung tâm an toàn rồi chọn Thêm sự cố.
 3. Chọn loại sự cố dựa trên tình huống:
  • Thử nghiệm hệ thống: Dùng để xem xét khả năng và gửi tin nhắn thử nghiệm cho bản thân hoặc những người tham gia phản hồi sự cố. Thông báo sẽ hiển thị "THỬ NGHIỆM".
  • Diễn tập: Chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp bằng cách chạy mô phỏng kế hoạch, bao gồm việc quản lý phản hồi của mọi người. Thông báo sẽ hiển thị "DIỄN TẬP".
  • Sự cố thực tế: Khi phản hồi một tình huống thực, hãy chọn mục này để ghi lại chi tiết và nhắn tin cho nhân viên.
 4. Hãy hoàn tất Tiêu đề, Vị trí và thêm Người phụ trách an toàn.
Sao chép một sự cố hiện có trong Trung tâm an toàn
Cách sao chép một sự cố hiện có trong Trung tâm an toàn:
 1. Trên trang chủ của Trung tâm an toàn, nhấp vào bên cạnh sự cố mà bạn muốn sao chép.
 2. Kiểm tra, sửa đổi các chi tiết về sự cố và Người phụ trách an toàn theo yêu cầu.
 3. Nhấp vào Thêm sự cố để tạo sự cố mới.
Gửi tin nhắn
Giờ đây, bạn đã tạo xong một sự cố. Bạn có thể thêm tin nhắn vào sự cố miễn là sự cố đang mở. Cách gửi tin nhắn:
 1. Nhấp vào Tạo tin nhắn.
 2. Chọn loại tin nhắn. Nhấp vào bất kỳ lựa chọn nào để tìm hiểu thêm. Nhấp vào Tiếp.
 3. Thêm nội dung tin nhắn. Ở bên phải màn hình, bạn có thể thấy bản xem trước cho từng loại tin nhắn. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Tiếp.
 4. Nhấp vào Thêm người để chọn người nhận tin nhắn này. Bạn có thể thêm mọi người theo những cách sau:
  • Thêm từng người một (thêm họ vào sự kiện theo cách thủ công)
  • Thêm Nhóm Workplace để thêm tất cả các thành viên hiện tại trong nhóm
  • Thêm theo vị trí trên trang cá nhân Workplace
  • Thêm file CSV (chỉ cần có email của nhân viên)
  • Thêm từ cảnh báo trước (tìm kiếm cảnh báo trước đó và sử dụng cùng một danh sách người nhận)
 5. Chọn các kênh bạn muốn phân phối tin nhắn của mình. Bạn có thể chọn:
  • Chat trên Workplace
  • Thông báo trên Workplace
  • Email
  • Tất cả các kênh
 6. Nhấp vào Gửi tin nhắn và xác nhận.
 7. Bây giờ bạn có thể theo dõi tiến độ của tin nhắn này và quản lý phản hồi. Bạn có thể gửi nhiều tin nhắn cho một sự cố.
Trạng thái phản hồi sẽ được cập nhật theo thời gian thực dựa trên phản hồi gần đây nhất của người nhận thông báo. Tổ chức của bạn quyết định hành động tiếp theo.
Lưu ý: Nội dung tin nhắn của Trung tâm an toàn do hệ thống tạo sẽ được dịch sang ngôn ngữ trong tài khoản Workplace của người dùng, nhưng nội dung tùy chỉnh do Người phụ trách an toàn viết sẽ không được dịch.
Thông tin này có hữu ích không?
Trung tâm an toàn đang thay thế Kiểm tra an toàn. Nếu Workplace của bạn vẫn đang sử dụng Kiểm tra an toàn, hãy nhấp vào đây để tìm nội dung trợ giúp phù hợp. Liên hệ với workplacesafetycheckteam@fb.com nếu bạn muốn truy cập nhanh vào trải nghiệm Trung tâm an toàn mới
Bạn có thể xem báo cáo theo thời gian thực về bất kỳ sự cố nào trong Trung tâm an toàn. Từ trang chủ của Trung tâm an toàn, bạn có thể xem tất cả sự cố và xem phản hồi cũng như tỷ lệ đọc tin nhắn.
Để biết thêm chi tiết:
 1. Nhấp vào một sự cố.
 2. Bạn có thể xem thông tin chi tiết về sự cố tại cột bên phải. Nhấp vào bất kỳ tin nhắn nào để xem báo cáo về tin nhắn đó.
 3. Trong Danh sách người nhận, bạn có thể xem tất cả những người nhận tin nhắn và xem họ đã đọc hay trả lời tin nhắn của bạn chưa.
 4. Đối với bất kỳ người nhận nào, bạn có thể thực hiện những việc sau:
  1. Gọi điện: Nhấp vào biểu tượng điện thoại bên cạnh tên của người nhận bất kỳ để gọi theo số điện thoại được cung cấp trên trang cá nhân Workplace của họ.
  2. Gửi tin nhắn: Nhấp vào biểu tượng máy bay giấy để gửi lại tin nhắn này cho một cá nhân.
  3. Cập nhật trạng thái: Nhấp vào nút này để thay đổi thủ công trạng thái phản hồi của người nhận. Ví dụ: nếu trò chuyện với một người nhận và xác nhận rằng họ đã ổn, bạn có thể đánh dấu họ là an toàn.
 5. Nếu bạn muốn gửi lại tin nhắn cho một số người hoặc tất cả mọi người trong Danh sách người nhận, hãy nhấp vào Gửi tin nhắn.
 6. Nếu bạn muốn thêm người nhận khác, hãy nhấp vào Thêm người. Sau khi thêm người, hãy nhấp vào Gửi tin nhắn để hoàn tất quy trình.
Thông tin này có hữu ích không?
Trung tâm an toàn đang thay thế Kiểm tra an toàn. Nếu Workplace của bạn vẫn đang sử dụng Kiểm tra an toàn, hãy nhấp vào đây để tìm nội dung trợ giúp phù hợp. Liên hệ với workplacesafetycheckteam@fb.com nếu bạn muốn truy cập nhanh vào trải nghiệm Trung tâm an toàn mới
Người phụ trách an toàn có thể thêm người nhận vào tin nhắn về sự cố an toàn theo những cách sau:
 • Thêm từng người (thêm họ vào sự kiện theo cách thủ công).
 • Thêm nhóm trên Workplace. Cách này sẽ thêm tất cả thành viên nhóm hiện tại.
 • Thêm theo Vị trí.
 • Thêm file CSV (chỉ cần có email của nhân viên).
 • Thêm từ cảnh báo trước (tìm kiếm cảnh báo trước đó và sử dụng cùng một danh sách người nhận).
Thông tin này có hữu ích không?
Trung tâm an toàn đang thay thế Kiểm tra an toàn. Nếu Workplace của bạn vẫn đang sử dụng Kiểm tra an toàn, hãy nhấp vào đây để tìm nội dung trợ giúp phù hợp. Liên hệ với workplacesafetycheckteam@fb.com nếu bạn muốn truy cập nhanh vào trải nghiệm Trung tâm an toàn mới
Khi thiết lập một sự cố, trường Vị trí chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin để xác định vùng lân cận của sự cố và sẽ hiển thị trong bất kỳ tin nhắn nào bạn gửi.
Bạn có thể thêm nhiều chi tiết cụ thể về vị trí trong phần nội dung tin nhắn. Điều đó không xác định ai sẽ được thêm vào tin nhắn về sự cố. Nếu bạn muốn thêm nhân viên vào tin nhắn theo vị trí, hãy Thêm theo vị trí trên trang cá nhân khi thêm người.
Thông tin này có hữu ích không?
Trung tâm an toàn đang thay thế Kiểm tra an toàn. Nếu Workplace của bạn vẫn đang sử dụng Kiểm tra an toàn, hãy nhấp vào đây để tìm nội dung trợ giúp phù hợp. Liên hệ với workplacesafetycheckteam@fb.com nếu bạn muốn truy cập nhanh vào trải nghiệm Trung tâm an toàn mới
Khi bạn được thêm làm Người phụ trách an toàn, chúng tôi sẽ cấp cho bạn quyền truy cập vào tất cả các tính năng của Trung tâm an toàn, bao gồm tất cả sự cố được những Người phụ trách an toàn khác tạo ra.
Thông tin này có hữu ích không?
Chỉnh sửa tin nhắn trong Trung tâm an toàn
Cách chỉnh sửa chi tiết về sự cố trong Trung tâm an toàn sau khi tạo sự cố:
 1. Trên Bảng tin, nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở menu bên trái.
 2. Nhấp vào Trung tâm an toàn.
 3. Nhấp vào sự cố bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa sự cố ở trên cùng bên phải.
Tại đây, bạn có thể thay đổi Tiêu đề, Vị tríNgười hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Trung tâm an toàn đang thay thế Kiểm tra an toàn. Nếu Workplace của bạn vẫn đang sử dụng Kiểm tra an toàn, hãy nhấp vào đây để tìm nội dung trợ giúp phù hợp. Liên hệ với workplacesafetycheckteam@fb.com nếu bạn muốn truy cập nhanh vào trải nghiệm Trung tâm an toàn mới
Bạn chỉ có thể xóa mọi người khỏi sự cố trong Trung tâm an toàn nếu chưa gửi tin nhắn. Để xóa ai đó khỏi sự cố, hãy đi đến trang Thêm người trong Trung tâm an toàn và nhấp vào Xóa bên cạnh tên của họ.
Thông tin này có hữu ích không?
Trung tâm an toàn đang thay thế Kiểm tra an toàn. Nếu Workplace của bạn vẫn đang sử dụng Kiểm tra an toàn, hãy nhấp vào đây để tìm nội dung trợ giúp phù hợp. Liên hệ với workplacesafetycheckteam@fb.com nếu bạn muốn truy cập nhanh vào trải nghiệm Trung tâm an toàn mới
Trong Danh sách người nhận, bạn có thể thấy tất cả những người nhận tin nhắn của mình và xem họ đã đọc hoặc phản hồi tin nhắn hay chưa.
Nhấp vào nút Cập nhật trạng thái để thay đổi thủ công trạng thái phản hồi của người nhận. Ví dụ: nếu trò chuyện với một người nhận và xác nhận họ ổn, bạn có thể đánh dấu thủ công cho họ là an toàn.
Thông tin này có hữu ích không?
Trung tâm an toàn đang thay thế Kiểm tra an toàn. Nếu Workplace của bạn vẫn đang sử dụng Kiểm tra an toàn, hãy nhấp vào đây để tìm nội dung trợ giúp phù hợp. Liên hệ với workplacesafetycheckteam@fb.com nếu bạn muốn truy cập nhanh vào trải nghiệm Trung tâm an toàn mới
Khi thêm một người làm Người hỗ trợ cho sự cố trong Trung tâm an toàn, người đó sẽ thuộc về Đội ngũ phụ trách an toàn trên trang sự cố.
Bạn chỉ có thể thêm Người phụ trách an toàn làm Người hỗ trợ để họ xem và quản lý sự cố.
Nếu Người phụ trách an toàn xử lý sự cố, họ sẽ tự động được thêm làm người hỗ trợ về sự cố.
Thông tin này có hữu ích không?
Để kết thúc sự cố trong Trung tâm an toàn, hãy nhấp vào Đóng vụ việc ở góc phía trên bên phải trang sự cố. Bạn có thể mở lại sự cố bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào Mở lại sự cố.
Ngay cả khi sự cố trong Trung tâm an toàn đã kết thúc, nhân viên vẫn có thể phản hồi thông báo bất kỳ lúc nào. Bạn không thể gửi tin nhắn mới trừ khi mở lại sự cố.
Xóa sự cố
Khi đã đóng sự cố, bạn cũng có thể xóa đi bằng cách nhấp vào Xóa sự cố. Bạn chỉ có thể xóa sự cố đã đóng. Người phụ trách an toàn trực tiếp xóa sự cố và mọi Người phụ trách an toàn khác được chỉ định cho sự cố đã xóa sẽ nhận được thông báo qua email cho biết sự cố đã bị xóa, đồng thời cung cấp cho họ bản tóm tắt số liệu về sự cố.
Lưu ý: Không thể hoàn tác hành động xóa sự cố. Nếu người nhận tin nhắn trả lời một tin nhắn đã bị xóa, họ sẽ thấy thông báo lỗi cho biết không thể tìm thấy nội dung đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Thông báo
Trung tâm an toàn đang thay thế Kiểm tra an toàn. Nếu Workplace của bạn vẫn đang sử dụng Kiểm tra an toàn, hãy nhấp vào đây để tìm nội dung trợ giúp phù hợp. Liên hệ với workplacesafetycheckteam@fb.com nếu bạn muốn truy cập nhanh vào trải nghiệm Trung tâm an toàn mới
Đúng vậy. Trung tâm an toàn dùng để cập nhật trạng thái an toàn. Vì vậy, những loại thông báo này sẽ được phân phối bất kể người dùng Workplace cài đặt chế độ Không làm phiền hay thông báo qua email.
Thông tin này có hữu ích không?
Trung tâm an toàn đang thay thế Kiểm tra an toàn. Nếu Workplace của bạn vẫn đang sử dụng Kiểm tra an toàn, hãy nhấp vào đây để tìm nội dung trợ giúp phù hợp. Liên hệ với workplacesafetycheckteam@fb.com nếu bạn muốn truy cập nhanh vào trải nghiệm Trung tâm an toàn mới
Khi gửi tin nhắn trong Trung tâm an toàn, bạn có thể liên lạc với mọi người thông qua các kênh sau:
 1. Thông báo trên Workplace - sẽ hiện thị ở đầu Bảng tin và qua thông báo.
 2. Chat trên Workplace - sẽ gửi đoạn chat đến người dùng.
 3. Email - sẽ gửi email đến người dùng qua email trên trang cá nhân.
Bạn có thể gửi tin nhắn thông qua một hoặc tất cả các kênh thông báo trên.
Một người dùng chỉ cần xem hoặc phản hồi thông qua một kênh để Trung tâm an toàn ghi lại hành động của họ. Nếu một tin nhắn yêu cầu phản hồi, người dùng có thể thay đổi phản hồi của họ bất kỳ lúc nào.
Thông tin này có hữu ích không?
Trung tâm an toàn đang thay thế Kiểm tra an toàn. Nếu Workplace của bạn vẫn đang sử dụng Kiểm tra an toàn, hãy nhấp vào đây để tìm nội dung trợ giúp phù hợp. Liên hệ với workplacesafetycheckteam@fb.com nếu bạn muốn truy cập nhanh vào trải nghiệm Trung tâm an toàn mới
Để gửi tin nhắn khác cho những người chưa phản hồi, hãy đi đến tin nhắn cụ thể mà bạn muốn gửi lại.
 1. Nếu bạn muốn gửi lại cho một nhóm người nhận cụ thể, hãy chọn ô bên cạnh tên của họ.
 2. Nhấp vào Gửi tin nhắn trong phần Danh sách người nhận.
 3. Chọn các kênh bạn muốn gửi tin nhắn.
 4. Chọn đối tượng. Bạn có thể chọn tất cả người nhận hoặc chỉ những người chưa phản hồi.
 5. Nhấp vào Gửi.
Thông tin này có hữu ích không?
Tính năng khác trong Trung tâm an toàn
Trung tâm an toàn trên Workplace hoàn toàn độc lập với công cụ Kiểm tra an toàn của Facebook.
Với Trung tâm an toàn dành cho Workplace, đội ngũ những Người phụ trách an toàn được chỉ định có thể tạo, gửi và quản lý thông báo kiểm tra an toàn cho nhân viên trong tổ chức của họ khi sự cố về an toàn được xác định. Chỉ Người phụ trách an toàn mới có thể xem và quản lý nội dung phản hồi.
Công cụ Kiểm tra an toàn của Facebook do cộng đồng Facebook kích hoạt và nội dung phản hồi thông báo Kiểm tra an toàn sẽ được chia sẻ với bạn bè trên Facebook.
Thông tin này có hữu ích không?
Trung tâm an toàn đang thay thế Kiểm tra an toàn. Nếu Workplace của bạn vẫn đang sử dụng Kiểm tra an toàn, hãy nhấp vào đây để tìm nội dung trợ giúp phù hợp. Liên hệ với workplacesafetycheckteam@fb.com nếu bạn muốn truy cập nhanh vào trải nghiệm Trung tâm an toàn mới
Một người có thể phản hồi thông báo Kiểm tra an toàn bằng một trong hai câu trả lời:
 • Tôi an toàn.
 • Tôi cần trợ giúp.
Câu trả lời sẽ cập nhật trong trang chi tiết tin nhắn theo thời gian thực. Bạn sẽ có thể lọc trang này dựa trên kiểu nội dung phản hồi. Mỗi người phụ trách an toàn được thêm vào sự cố cụ thể sẽ nhận thông báo qua email nếu một người dùng được đánh dấu là cần trợ giúp. Quản trị viên hệ thống cũng có thể cấu hình email tùy chỉnh cho những thông báo này cho đội ngũ thông qua trang cài đặt của Trung tâm an toàn.
Nếu ai đó đánh dấu bản thân là cần trợ giúp, bạn có thể nhấp vào biểu tượng điện thoại hoặc chat bên cạnh tên của họ để liên lạc ngay lập tức.
Thông tin này có hữu ích không?
Trung tâm an toàn đang thay thế Kiểm tra an toàn. Nếu Workplace của bạn vẫn đang sử dụng Kiểm tra an toàn, hãy nhấp vào đây để tìm nội dung trợ giúp phù hợp. Liên hệ với workplacesafetycheckteam@fb.com nếu bạn muốn truy cập nhanh vào trải nghiệm Trung tâm an toàn mới
Khi tạo một sự cố, bạn sẽ có lựa chọn tạo sự cố trong Thử nghiệm hệ thống, Diễn tập hoặc Thực tế.
 • Lựa chọn Thử nghiệm dùng để xem xét khả năng và gửi tin nhắn thử nghiệm. Thông báo sẽ hiển thị "THỬ NGHIỆM".
 • Lựa chọn Diễn tập dùng để chạy mô phỏng theo kế hoạch và quản lý phản hồi của mọi người. Thông báo sẽ hiển thị "DIỄN TẬP".
 • Khi bạn tạo sự cố thực tế trong Trung tâm an toàn, tất cả nhân viên đã chọn sẽ nhận được cảnh báo. Chỉ tạo những sự kiện này khi sự cố thực tế đang diễn ra.
Thông báo gửi đến nhân viên sẽ cho biết rõ sự kiện đó là diễn tập hay thử nghiệm. Sự kiện diễn tập và thử nghiệm hoạt động tương tự như sự kiện thực tế.
Thông tin này có hữu ích không?
Khắc phục sự cố
Trung tâm an toàn đang thay thế Kiểm tra an toàn. Nếu Workplace của bạn vẫn đang sử dụng Kiểm tra an toàn, hãy nhấp vào đây để tìm nội dung trợ giúp phù hợp. Liên hệ với workplacesafetycheckteam@fb.com nếu bạn muốn truy cập nhanh vào trải nghiệm Trung tâm an toàn mới
Sau khi nhập mọi người vào Trung tâm an toàn trong quá trình tạo tin nhắn, bạn sẽ nhìn thấy trang kết quả hiển thị số người đã nhập thành công, chưa thành công và trùng lặp.
Trên màn hình lỗi, bạn có thể tải xuống danh sách những người chưa được nhập thành công để thử nhập lại. Các sự cố thường gặp nhất khi nhập nhân viên bao gồm việc cung cấp email hoặc ID nhân viên không hợp lệ nên không tương ứng với người dùng trong cộng đồng của bạn.
Nếu các ID hoặc email có vẻ chính xác và bạn không thể nhập nhân viên sau nhiều lần thử, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Workplace.
Thông tin này có hữu ích không?